Do zakresu obowiązków oddziału należy:

a) informowanie o działaniach podejmowanych przez Wojewodę, 
kompleksowej obsługi dziennikarzy, 

b) organizowanie udziału Kierownictwa Urzędu oraz przedstawicieli Urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,

c) udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Wojewody oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę, w tym zwłaszcza udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,
monitorowania wydarzeń w województwie mazowieckim i w kraju pod kątem wykorzystania w polityce informacyjnej,

d) współpraca ze służbami informacyjnymi jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz z Centrum Informacyjnym Rządu i innymi służbami prasowymi administracji rządowej i samorządowej,
koordynacji polityki informacyjnej Wojewody i jednostek podległych Wojewodzie w sytuacjach kryzysowych,

e) prowadzenie i redagowanie strony internetowej Urzędu oraz koordynacji i nadzoru nad serwisami internetowymi prowadzonymi przez poszczególne wydziały,

f) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych;