Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Bezpieczeństwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść

KARTA INFORMACYJNA

 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 64 81

Fax. 22 695 64 84

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WBZK/02

Nr wersji: 5

Data wydania:

07 sierpnia 2018 r.

SPRAWA: 

Uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.    Osobiście:

w Punkcie Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

2.    Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie pozwolenia, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ (Dz. U. z 2016 r.
  poz. 1346);
 • dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  1)      dokument określający formę prawą wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;

  2)      oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w części IV wniosku, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  3)      w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną − zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności stwierdzające, że nie był on skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie;

  4)      odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

  5)      w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – orzeczenie lekarskie
  i psychologiczne stwierdzające, że nie wykazuje on zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;

  6)      opinię, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną albo inny niż osoba fizyczna lub jednostka naukowa udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, tj. dysponuje obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych  przeznaczonych do użytku cywilnego lub  terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń, poprzez dołączenie opinii dotyczącej rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej albo naukowej i rodzaju prowadzonych prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, z uwzględnieniem towarzyszących temu zagrożeń.

  Opinia powinna dotyczyć: prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, biorąc pod uwagę zagrożenia; przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod obiekty, o których mowa powyżej, bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów, bezpieczeństwa urządzeń technologicznych;

  7)      zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w pkt. 6, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i sanitarnych.

  Zaświadczenia nie są wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

  8)      wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

UWAGA: Oświadczenia, o których mowa w punktach 3 i 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

UWAGA: Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż wymienione,
lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o wydaniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.

 OPŁATY:

82,00 zł – wydanie pozwolenia

Zmiana zakresu pozwolenia wymaga uzyskania nowego pozwolenia – 82,00 zł

Zmiana danych pozwolenia (oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby lub miejsca zamieszkania) – 10,00 zł

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Nr konta:  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

tytuł: „opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ”.

UWAGA: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Podstawa prawna wnoszenia opłat: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pozwolenie wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie skomplikowanych sprawach w terminie dwóch miesięcy.

Do postępowania w sprawie wydawania pozwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695 62 65

e-mail – mgawrys@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania pon. – pt. w godz. 8:00 - 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołania należy składać drogą pocztową lub w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Pozwolenia udziela się:

Ø  przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną, który:

 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546, 960 i 1245), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie
  o takie przestępstwo lub wykroczenie,
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
 • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych,
  o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa
  w art. 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych1.

Ø  przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli:

 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
 • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych,
  o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa
  w art. 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych.1
1 Dostęp do materiałów wybuchowych może mieć osoba, która ukończyła 21 lat, odbyła szkolenie
i zdała egzamin przed komisją kwalifikacyjną, posiada aktualne zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe, nie wykazuje zaburzeń psychicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu, posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego/miejskiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij