Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywności zawodowej.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Pozostałe

Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej
KI-WRP/2
Nr wersji: 1
Data wydania:
10 lipca 2019 r.
SPRAWA: 

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywności zawodowej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywności zawodowej.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511, ze zm.)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. osobiście:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Obsługi Pracodawców
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
tel. 22 695 72 93

lub

Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "F" od Al. Solidarności
godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

2. pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Rynku Pracy
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Mazowieckiego zawierający:
  • dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania
    działalności gospodarczej);
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji itp.);
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń);

Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy, może
wystąpić pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jak
również spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów
lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego
Rejestru Sądowego.

2. Tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku – podpisane przez pracodawcę.
Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąc – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych
w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób
niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności.
Liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oblicza się
w poszczególnych miesiącach jako przeciętną przy zastosowaniu średniej arytmetycznej
dodając stany zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu łącznie
z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy
(przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego i otrzymaną sumę dzieląc
przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu).

Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pełny wymiar czasu pracy
stanowi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast dla osób zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Zgodnie z art. 28 ust 3 do stanu zatrudnienia wlicza się także osoby niepełnosprawne
wykonujące pracę nakładczą. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy tych osób należy
zastosować przepis p. 28 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r.
w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą ( Dz. U. z 1976 r.
Nr 3, poz. 19 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wykonawcę pracy nakładczej uważa się
w danym miesiącu kalendarzowym za zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli
otrzymał wynagrodzenie co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia określonego
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie kodeksu pracy.

3. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy
stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają
wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz
z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia
pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru
indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych
wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę
pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę
medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni
również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym
pielęgniarka zatrudniona w tej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa
wyżej, ww. dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie
o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne;
5. Kopię postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu przedsiębiorcy lub spółdzielni do
odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej
koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, wydaną przez
odpowiedni organ;
6. Kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON;
7. Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika
(NIP).
Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu aktywności zawodowej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy
może wystąpić gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna,
której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
zwana organizatorem.
Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej, oprócz ww. dokumentów powinien dołączyć
również:
  •  opinię starosty,
  • informację o przeznaczeniu uzyskanych dochodów na cele określone w art. 29 ust. Ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dokumenty powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub
notariusza, istnieje możliwość poświadczenia w/w dokumentów w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim lub w Delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego po uprzednim
przedstawieniu ich oryginałów.
Wymienione dokumenty należy przesłać na adres widniejący w nagłówku.
Ponadto informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność
przedłożenia innych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY:

Opłata skarbowa 10 zł
przelewem na konto Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej/zakładu
aktywizacji zawodowej”
lub w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Wydział Budżetowo-Księgowy przy
ul. Nowogrodzkiej 43. 00-691 Warszawa


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:


Wydział Rynku Pracy
Oddział Obsługi Pracodawców
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
tel.22 695-72-93

TRYB ODWOŁAWCZY:

  1. W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Mazowieckiego.
  2. Niezależnie od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na niniejszą decyzję przysługuje stronie skarga pod zarzutem niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
INFORMACJE DODATKOWE:
Brak.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij