Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pozostałe
Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 64 81

Faks. 22 695 64 84

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WBZK/13

Nr wersji: 13


Data wydania:
20 kwietnia 2021 r.

SPRAWA: 

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zatwierdzenie programu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście F (od al. Solidarności), pokój 1

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o zatwierdzenie programu kursu zgodny z wzorem o którym mowa w art. 12e pkt. 4 ww. ustawy. (Załącznik nr 1 lub załącznik nr 2).

2.Regulamin organizacyjny kursu.

3.Ramowy program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych lub dyspozytorów  medycznych który jest zgodny z programami kursów opublikowanymi przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (dalej CMKP).

4.Warunki realizacji kursu – zapewnienie bazy dydaktycznej wraz z wykazem wyposażenia sal ćwiczeniowych w sprzęt dydaktyczny.

5.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry dydaktycznej oraz potwierdzające wymagane doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych zgodnie w stosownymi programami kursów opublikowanych przez CMKP.

6.Plan realizacji programu kursu doskonalącego.

7. Oświadczenie o treści:

 „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, są zgodne z warunkami realizacji kursu określonymi w Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych”

lub 

„Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych, są zgodne z warunkami realizacji kursu określonymi w Programie kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych”.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Uwaga! Powyższe dokumenty powinny być przedłożone w oryginale (do wglądu) lub dołączone do wniosku w formie odpisów dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Wojewoda dokonuje weryfikacji wstępnej oraz formalnej wniosku i jego załączników i przekazuje dokumenty do CMKP w terminie 14 dni od złożenia przez wnioskodawcę kompletnych dokumentów określonych ustawą. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wojewoda wzywa do ich uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po weryfikacji wniosku, wojewoda przekazuje go do CMKP w terminie do 14 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
00-950 Warszawa,

pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 81

22 695 61 72
e-mail: ratownictwo@mazowieckie.pl

dni i godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia pisma, odwołanie złożone po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

-  Złożone w sprawie dokumenty są weryfikowane pod względem zgodności z aktualnym programem kursu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych lub programem kursu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, dostępnych na stronie: www.cmkp.edu.pl > kształcenie podyplomowe> doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

- Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce realizacji danego kursu w terminie co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem kursu

Formularz można pobrać ze strony www.cmkp.edu.pl > kształcenie podyplomowe> doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych> formularze.

ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

1. Załącznik nr 1. (wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych).

2. Załącznik nr 2. (wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane