Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na pracę typ B

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Cudzoziemcy

Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej
KI-WSC/16
Nr wersji: 9
Data wydania:
22 listopada 2018 r.
SPRAWA: 

Wydanie zezwolenia na pracę typu B

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej
wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo
prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz,
albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w
ciągu kolejnych 12 miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265);
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.
  w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia
  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 2345.)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zasady składania wniosków i umawiania wizyt dostępne są na stronie internetowej: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/32341,Zasady-wydawaia-zezwolen-na-prace.html


1. osobiście po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę:

 • w siedzibie Wydziału Rynku Pracy, Oddział Obsługi Pracodawców

 ul. Marszałkowska 3/5, I piętro, stanowisko 26 i 27

godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek)


 • w Delegaturze w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 10
 • w Delegaturze w Płocku, ul. Kolegialna 15, parter, pokój 1
 • w Delegaturze w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 257-260
 • w Delegaturze w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 103-104
 • w Delegaturze w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 37, 40, 41

godziny przyjęć w Delegaturach: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek)

 

2. osobiście bez konieczności wcześniejszego umawiania:
 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowisko 8

godziny przyjęć: 10:00-17.00 (poniedziałek), 08:00-15:00 (wtorek-piątek)


 • w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności

godziny przyjęć: 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek)


Dokumenty składane w Punkcie Przyjmowania Korespondencji i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem

 

3. pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Rynku Pracy,

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa


4. elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę (formularze wniosków do
  pobrania w załącznikach);
 2. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 5. dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
 6. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 7. informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
 8. dowód wpłaty zawierający następujące dane:

  -        podmiot dokonujący wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

  -        przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy); 9. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 10. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia – w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście.

Jeśli cudzoziemiec spełnia warunki, które pozwalają na wydanie zezwolenia na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w art. 88c ust. 1-5 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tzn. jeśli:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej

lub

 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

wówczas nie musi składać dokumentów, o którym mowa w pkt 4, 5, 6.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90
dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U z 2017 r. poz. 2350) pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 50 zł w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwot określonych powyżej.

 

Opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wnosi się na rachunek:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów
NBP O/O Warszawa 
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Termin liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 kodeksu do tego terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów), opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie czy okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Zezwoleń na Pracę
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, I piętro

Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00-17:30

wtorek- piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • do wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę należy dołączyć kopie dokumentów; przy składaniu dokumentów konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów.

W przypadku paszportu cudzoziemca wystarczy jego kopia. Do wniosku należy załączyć
kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu, jednocześnie oświadczając,
że: "Załączona do wniosku kopia paszportu cudzoziemca zawiera wszystkie wypełnione
strony";


 • zamiast oryginału dokumentu wnioskodawca może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów
  podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich
  tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
 • pracodawca jest obowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków pracy (w tym wysokości wynagrodzenia) określonych we wniosku o wydanie zezwolenia;
 • pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z cudzoziemcem i zgłoszenia
  go do ubezpieczenia społecznego;
 • pracodawca ma obowiązek wykonać kopię dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce i przechowywać ją przez cały okres zatrudnienia;
 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę;
 • w przypadku kiedy cudzoziemiec zaprzestanie wykonywać pracę lub jej nie podejmie, konieczne jest powiadomienie (w formie pisemnej) o tym fakcie właściwego wojewody;
 • pracodawca zatrudniający cudzoziemca powinien spełniać obowiązki wynikające z art. 88i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – szczegóły tutaj.

Tag

Załączniki

upowaznienie doc, 29 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij