Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywizacji zawodowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Polityka społeczna

Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

(PG-01) KI-WPS.V.I

Nr wersji: 1

Data wydania:

01 lutego 2012 r.

SPRAWA: 

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywizacji zawodowej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywizacji zawodowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511, ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel.22 695-72-93

godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Mazowieckiego zawierający: 

o dokładną nazwę i adres zakładu ( z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej);

o informację o prowadzonej działalności gospodarczej ( branża, profil produkcji itp.);

o informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych ( rodzaje schorzeń );

o z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy, może wystąpić pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jak również spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – podpisane przez pracodawcę.

Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąc – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w  osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oblicza się w poszczególnych miesiącach jako przeciętną przy zastosowaniu średniej arytmetycznej dodając stany zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy ( przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu).

Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pełny wymiar czasu pracy stanowi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Zgodnie z art. 28 ust 3 do stanu zatrudnienia wlicza się także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy tych osób należy zastosować przepis p 28 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą ( Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wykonawcę pracy nakładczej uważa się w danym miesiącu kalendarzowym za zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli otrzymał wynagrodzenie co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie kodeksu pracy.

3. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym pielęgniarka zatrudniona w tej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa wyżej ), ww. dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne;

5. Kopię postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu przedsiębiorcy lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, wydaną przez odpowiedni organ;

6. Kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON;

7. Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP).


Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu aktywności zawodowej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy może wystąpić gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwana organizatorem.


Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej, oprócz ww. dokumentów powinien dołączyć również:


- opinię starosty,


- informację o przeznaczeniu uzyskanych dochodów na cele określone w art. 29 ust. 4 ustawy o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Dokumenty powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub notariusza, istnieje możliwość poświadczenia w/w dokumentów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim lub w Delegaturach po uprzednim przedstawieniu ich oryginałów.

Wymienione dokumenty należy przesłać na adres widniejący w nagłówku.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Opłata skarbowa 10 zł

przelewem na konto Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywizacji zawodowej” lub w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Wydział Budżetowo-Księgowy przy ul. Nowogrodzkiej 43. 00-691 Warszawa

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:
Wydział Rynku Pracy

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel.22 695-72-93

godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

  1. W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Mazowieckiego. Adres do korespondencji:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki  w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950  Warszawa.
  2. Niezależnie od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na niniejszą decyzję przysługuje stronie skarga pod zarzutem niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
  1. wzór oświadczenia pracodawcy o spełnianiu warunków dla ZAZ
  2. wzór oświadczenia pracodawcy o spełnianiu warunków dla ZPCh
  3. wzór informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych- tabela w rozbiciu na każdy dzień miesiąca
  4. Klauzula informacyjna

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij