Dyrektor
Agnieszka Wierchowiec

Sekretariat dysponenta I stopnia - pok. 229
tel. 22 695 63 58
fax. 22 695 63 60
     wf@mazowieckie.plW skład Wydziału Finansów i Budżetu wchodzą następujące oddziały:
Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności: 
1.Koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
2.Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem okresowych sprawozdań z wykonania
budżetu Wojewody;
3. Nadzorowanie i ustalanie przypadających Wojewodzie należności oraz podejmowanie w stosunku
do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.


 Informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
  • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
  • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
  • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]


Załączniki:

regulamin wewnętrzny
Klauzula informacyjna dla klientów MUW