Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z 18 sierpnia 2016 roku o naborze wniosków o dofinansowanie na 2017 rok

XML

Treść

Warszawa, 18 sierpnia 2016 r.

                          

WOJEWODA MAZOWIECKI

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego
pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
"Zgodnie z Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę, remont dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1451), ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu.

Przyjmowanie wniosków trwać będzie od 1 do 15 września 2016 roku, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 31 października 2016 roku.

W ramach Programu, w roku 2017, dla województwa mazowieckiego przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 95 617 213,00 zł. Na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% sumy dotacji przyznanej dla województwa mazowieckiego.

Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu otrzymają dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nie większej niż 3 000 000,00 zł oraz nieprzekraczającej maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania, który wynosi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

 1. Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 20 punktów;
 2. Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
 3. Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – w skali ocen od 0 do 7 punktów;
 4. Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez inne jednostki lub podmioty – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
 5. Kontynuacja zadania – w skali ocen od 0 do 5 punktów.

Wzory wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem Programy Przebudowy Dróg Lokalnych – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (www.bip.mazowieckie.pl), odrębne dla zadań polegających na przebudowie/budowie/rozbudowie i dla zadań polegających na remoncie dróg.

Do wniosku, poza obowiązkowymi załącznikami określonymi w Uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Program, należy dołączyć:

 1. Kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (bez załączników), w przypadku zadań realizowanych między innymi na podstawie tego dokumentu;
 2. Dokument potwierdzający wyremontowanie / przebudowanie / rozbudowanie lub wybudowanie oraz oddanie do użytkowania, nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku, elementów dróg, które nie będą wykonane (remontowane) w ramach planowanych robót budowlanych, w przypadku, gdy zadanie dotyczy remontu drogi i wyszczególniono je w kryterium numer 1 – Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. Dokumenty potwierdzające wyremontowanie / przebudowanie / rozbudowanie lub wybudowanie oraz oddanie do użytkowania, nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku, elementów dróg, które nie będą wykonane w ramach planowanych robót budowlanych, w przypadku, gdy zadanie dotyczy przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi i zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wyszczególniono je w kryterium numer 1 – Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 4. W przypadku, gdy w kryterium nr 5 – Kontynuacja zadania – wyszczególniono inwestycje zrealizowane w danym ciągu drogowym, a do wniosku nie dołączono pozwolenia na ich użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy przedłożonego właściwemu organowi nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem / adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ), do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, czy dla zrealizowanych inwestycji wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  W przypadku, jeżeli uzyskanie tego pozwolenia nie było wymagane, do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć protokoły odbioru końcowego dla tych inwestycji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje powyższymi dokumentami, gdyż w kryterium kontynuacja wskazuje inwestycje realizowane, ale jeszcze niezakończone i/lub nieoddane do użytkowania, jako potwierdzenie kontynuacji akceptowane będą również następujące dokumenty:

 • protokół odbioru robót,
 • kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji,
 • informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzieleniu dotacji na jej realizację.

Ponadto, na dołączonej do wniosku o dofinansowanie mapie poglądowej, obowiązkowo należy oznaczyć kategorie dróg powiązanych z drogą której budowę / przebudowę / remont objęto wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 12.2 wniosku o dofinansowanie.

Wnioski mogą być składane osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 38, wejście B) lub mogą zostać przesłane pocztą (adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2016 roku, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wojewoda zastrzega sobie prawo wglądu do kopii kosztorysów inwestorskich i/lub przedmiaru robót objętych zgłoszonym do dofinansowania zadaniem, na etapie prowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Integralną część ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 – Istotne informacje dla Wnioskodawców dotyczące kwalifikowalności kosztów oraz sposobu obliczenia wysokości dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w województwie mazowieckim.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane