Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z 13.03.2019 roku o naborze wniosków o dofinansowanie zadań na 2019 rok

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćWarszawa, 13 marca 2019 roku
               
WOJEWODA MAZOWIECKI
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 2161) ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego  z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Funduszu.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dalej FDS, dla województwa mazowieckiego na rok 2019 przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 497 598 938,56 zł, z czego kwotę 379 703 682,56 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach niniejszego naboru. Na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych przewiduje się przeznaczyć po 50 % z sumy dofinansowania przyznanego dla województwa mazowieckiego. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z listy złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, powyższa proporcja może ulec zmianie. Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć kwoty 122 569 796,76 zł.

Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki drogi/dróg, będących drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu przebudowę dróg wewnętrznych, które następnie zostaną zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ww. ustawy.

W zakresie rzeczowym wniosek może dotyczyć budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi.

Dla zgłoszonego zadania wnioskodawca powinien posiadać pełną dokumentację techniczną i projektową oraz dopełnić wszystkich wymogów prawnych związanych z jego realizacją, tj. powinien posiadać aktualne zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i oceny.

Ponadto wszelkie elementy odcinków drogi/dróg zgłoszonych do dofinansowania (zarówno zaprojektowane jak i te na których nie zaplanowano do realizacji żadnych prac) muszą spełniać warunki i wymogi techniczne określone m. in. w:

 • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 124);
 • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

W ramach jednego zadania może być zgłoszona dowolna ilość odcinków drogi/dróg, przy czym:

 1. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
 2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany),
 3. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze,
 4. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia, właściwą dla danej kategorii drogi,
 5. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
  1. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
  2. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Funduszu, mogą otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, w kwocie nie większej niż 30 000 000,00 zł, przy czym przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów określa załącznik nr 2.

Gminy mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie dwóch zadań, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć trzy wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację trzech zadań.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu – zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych.


Zadanie zgłoszone do dofinansowania nie może obejmować swoim zakresem całości/części zadania rekomendowanego do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wskazanego na liście podstawowej, zgłoszonego do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” lub zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” jako zadania podstawowe. W przypadku wycofania się jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadania, które znalazło się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie, niezależenie od powodów rezygnacji, jednostka samorządu terytorialnego nie może ponownie ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu. Powyższe dotyczy również przypadku, w którym wprowadzono modyfikacje wniosku lub rozszerzono zakres rzeczowy zadania.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 1, wejście F) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2019 roku. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych należy składać wyłącznie na wzorze zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego, załączonym do ogłoszenia o naborze (załącznik nr 1).

Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji określonego wzoru wniosku, z wyjątkiem punktów w których modyfikacje zostały dopuszczone w instrukcji jego wypełniania.

Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć, w zależności od rodzaju prowadzonych robót budowlanych, kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem):

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę lub
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub
 3. zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych, bez załączników.
 4. w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. postanowienia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego, wnioskodawca obligatoryjnie dołącza go wniosku


Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te jednak będą musiały być przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja, lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, może spowodować odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego.

Jeżeli z daty wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca będzie zobligowany przedłożyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami. Niedołączenie wskazanych wyżej dokumentów może spowodować odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego.

Do wniosku o dofinansowanie zadania należy dołączyć mapę poglądową. Załącznik w postaci mapy poglądowej powinien zawierać informacje i obrazować lokalizację odcinka/odcinków drogi/dróg objętego/objętych zadaniem na tle sieci dróg i pokazywać istotne punkty, mogące mieć wpływ na ocenę wniosku (art. 24 ww. ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych ). W przypadku zadań dotyczących więcej niż jednego odcinka, na załączniku niezbędne jest czytelne oznaczenie każdego z odcinków.

W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych opisanych w niniejszym ogłoszeniu lub zawiera oczywiste omyłki – komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie, nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku.

Wszelkie pytania/wezwania komisji w toku oceny wniosków kierowane będą do wnioskodawców elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub wiadomości e-mail na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:

 1. wnioskodawca nie zastosował się do określonego ogłoszeniem o naborze wzoru wniosku o dofinansowanie,
 2. wnioskodawca nie zastosował się do wytycznych określonych w ogłoszeniu o naborze,
 3. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
 4. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
 5. dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
 6. dotyczy zadania nieposiadającego zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana,
 7. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.). Wyjątek stanowią zadania mające na celu przebudowę dróg wewnętrznych, które następnie zostaną zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,
 8. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
 9. dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
 10. deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
 11. nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy.


Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej. Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę:

 1. poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 3. podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
 4. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
 5. poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.


Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi załącznik:

 1. wzór wniosku o dofinansowanie dla budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu drogi/dróg wraz z instrukcją wypełniania wniosku.
 2. informacje dla wnioskodawców dotyczące kwalifikowalności kosztów.

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinansowania.

Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.


Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Istotne informacje dla Wnioskodawców dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie mazowieckim


Do wydatków kwalifikowanych zaliczane będą między innymi:

 1. koszty związane z budową/przebudową/remontem skrzyżowań z drogami innych kategorii;
 2. koszty związane z usunięciem występujących w pasie drogowym kolizji, pod warunkiem, że dotyczą one wyłącznie usunięcia kolizji, a nie np. budowy nowych lub kompleksowej modernizacji istniejących elementów infrastruktury podziemnej;
 3. koszt wykonania oświetlenia ulicznego, pod warunkiem, że:
 1. znajduje się ono w pasie drogowym budowanego, przebudowywanego lub remontowanego odcinka drogi,
 2. do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca załączy dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, uprawniające do realizacji tych prac.
 1. nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami w branży drogowej, mostowej, elektrycznej (w zakresie oświetlenia ulicznego) oraz sanitarnej (w zakresie kanalizacji deszczowej), zaliczony będzie do wydatków kwalifikowanych, pod warunkiem, że zostanie to określone we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli w ramach zadania, część kosztów konkretnej branży stanowić będzie wydatek niekwalifikowany, to proporcjonalne pomniejszenie kosztów nadzoru inwestorskiego dla danego zakresu prac wymagane będzie wyłączne wtedy, kiedy koszt robót niekwalifikowanych w stosunku to kosztów kwalifikowanych przekroczy 10%;
 2. planowane wydatki na pokrycie kosztów niezbędnych badań laboratoryjnych;
 3. roboty polegające na budowie/rozbudowie, przebudowie lub remoncie „odcinków granicznych”, których realizację przewidziano na odcinku od granicy jednostki będącej wnioskodawcą do najbliższego skrzyżowania na terenie jednostki sąsiadującej (wraz z tym skrzyżowaniem);
 4. koszt budowy, przebudowy, remontu, skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku - w odległości 4 m od skrajnych szyn;
 5. koszt przebudowy/remontu obiektów mostowych, znajdujących się w ciągach dróg zgłaszanych do dofinansowania.


Wydatkiem niekwalifikowanym będzie między innymi
:

 1. koszt sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem;
 2. koszt wykonania parkingów (z wyłączeniem zatok postojowych zlokalizowanych wzdłuż krawędzi jezdni);
 3. koszt wykupu gruntów;
 4. koszt wykonania dokumentacji projektowej, którą Wnioskodawca powinien posiadać
  na etapie składania wniosku o dofinansowanie;
 5. koszt urządzeń infrastruktury technicznej, która nie jest uzupełnieniem inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/remontu elementów dróg.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij