Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Fundusz przewozów autobusowych o charakterze przewozów publicznych - uruchamianie - najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy linie komunikacyjne w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchamiane z wykorzystaniem środków Funduszu muszą być ujęte w planach transportowych?

Odpowiedź: Jeżeli organizator jest zobowiązany do sporządzenia planu transportowego i bezpośrednio zawrze umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku określonym w art. 22 ust. 1 pkt 4 to linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej nie muszą być ujęte w planie transportowym (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

Natomiast jeżeli organizator dokona wyboru operatora w pozostałych trybach określonych w art. 19 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i jest zobowiązany do sporządzenia planu transportowego w związku z art. 9 ww. ustawy to w tej sytuacji linie komunikacyjne na których mają być organizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej muszą być ujęte w planach transportowych.

W sytuacji gdy organizator nie jest zobowiązany do sporządzenia planu transportowego to może zorganizować i uruchomić przewozy bez planu transportowego wyznaczając linie komunikacyjne w drodze uchwały właściwej rady organu stanowiącego.

Pytanie: Czy w przypadku gdy przewozy są realizowane przez samorządowy zakład budżetowy to organizator, będzie mógł skorzystać ze środków Funduszu?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ilekroć w ustawie jest mowa o umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego  transportu zbiorowego należy przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w zakresie publicznego  transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy.

Pytanie: W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „nowa linia komunikacyjna”?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją „linii komunikacyjnej” zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym linia komunikacyjna to połączenie komunikacyjne na sieci dróg (…) wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach komunikacyjnych, po których odbywa się transport publiczny.

W przypadku gdy dana linia komunikacyjna zostanie uzupełniona o nowe przystanki komunikacyjne lub o dodatkowe kursy w godzinach innych niż już funkcjonujące należy traktować ją jako nową linie.

Pytanie: Czy korzystając ze środków Funduszu będzie można nadal otrzymywać dopłaty do biletów ulgowych?

Odpowiedź: Tak. Uzyskanie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu  nie wyklucza możliwości ubiegania się o dopłaty do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem biletów ulgowych.

 

Pytanie: W jakiej formie może zostać zawarta współpraca między powiatem a gminami?

Odpowiedź: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako formę współpracy między powiatem a gminą w związku z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przewiduje zawarcie związku powiatowo-gminnego.

Pytanie: Kto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego kiedy linia przebiega przez dwa województwa?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest województwo właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej jest organizatorem przewozów na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich.

Pytanie: Jak oszacować deficyt pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach o charakterze użyteczności publicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest to ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii nieuwzględniający rozsądnego zysku, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Pytanie: Czy jest konieczna uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w celu uzyskania dopłaty z Funduszu na linię komunikacyjną?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Pytanie: W jaki sposób wojewoda powinien zweryfikować dane i informacje zawarte we wniosku o objęcie dopłatą?

Odpowiedź: Organizator jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku o dopłatę. Na podstawie tych dokumentów wojewoda  powinien mieć możliwość weryfikacji powyższych danych w oparciu o przedłożone przez organizatora dokumenty.

 

Pytanie: Jakie dokumenty organizator powinien przedstawić wojewodzie w ramach wniosku o objęcie dopłatą?

Dokumenty powinny zawierać w szczególności dane i informacje takie jak:

  • wielkość pracy eksploatacyjnej,
  • koszty i przychody z działalności przewozowej na podstawie których obliczono  planowaną kwotę deficytu linii komunikacyjnej,
    • planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym, a także planowany udział własny organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii komunikacyjnej,

a także dane dotyczące liczby zatrzymań autobusu na przystankach oraz informacje w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych oraz  osób o ograniczonej zdolności ruchowej w ramach dostępu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Informacja dotycząca opodatkowania rekompensat przekazywanych organizatorom publicznego transportu zbiorowego

 

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego