Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Komunikat ogólny dotyczący naboru ofert na 2020 rok

XML

Treść

Komunikat na stronę internetową Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020

Informacja dla beneficjentów Programu „MALUCH+” 2020:

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2020

W dniu 2 października 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”  2020.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, oraz o środki Funduszu Pracy mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2020 r. w 3 modułach, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów: 

Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

 • moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1–2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie);
 • moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce samorządowe i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub

2) nie funkcjonowały samorządowe żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1–2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst): zapewnienie w 2020 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu „MALUCH”;

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

W modułach 1 i 2 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

Termin składania ofert:

13 listopada 2019 r. (6 tygodni od ogłoszenia Programu) – wszystkie moduły

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2020” lub złożyć osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Rozwoju I Inwestycji

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego podmiotu/osoby upoważnionej do złożenia oferty albo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wpisując w temacie odpowiednio:

Dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 1a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 1b: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 1b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 2: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 2 – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”;

Dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”.

 Ponadto w momencie składania ofert niezbędne jest załączenie następującej dokumentacji:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wydruk z elektronicznego systemu KRS) – w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – tylko moduł 3;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób fizycznych, dotyczące wszystkich osób wymienionych w ofercie po stronie Beneficjenta – tylko moduł 3;
 • opis planowanego zadania – tylko moduły 1 i 3;
 • oświadczenie oferenta w sprawie uczestnictwa w poprzednich edycjach Programu „MALUCH+” tylko moduły 3.

Zestawienie załączników niezbędnych do złożenia oferty znajduje się w komunikatach dotyczących poszczególnych modułów Programu „MALUCH+”.

Pozostałe istotne informacje:

 • koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 15% wartości kosztorysowej danej oferty – dotyczy wszystkich modułów;
 • poza wypełnianiem nie należy modyfikować tabel stanowiących załączniki do oferty;
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub wymóg sprawowania szczególnej opieki nad dzieckiem będą przedkładane na żądanie Wojewody i nie stanowią załącznika do składanej oferty – zgodnie z pkt 3.2.2. Programu;
 • złożenie programu inwestycji oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu nastąpi dla inwestycji budowlanych wraz z przekazaniem oświadczenia o przyjęciu dotacji/środków z Funduszu Pracy (w przypadku składania oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy program inwestycji nie jest wymagany), tj. po ogłoszeniu wyników konkursu;
 • podział kosztów na bieżące i majątkowe w module 3 powinien być uzgodniony z osobą dysponującą specjalistyczną wiedzą księgową; 
 • Wojewoda będzie wzywał oferenta do korekty oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia jedynie drogą mailową kierując informacje na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do składania wyjaśnień, uzupełnień i zmian dotyczących oferty,  podany w formularzu „Oferta konkursowa  „MALUCH+” 2020 (moduł 3- dla podmiotu innych niż jst)”.  

W kwestiach organizacyjnych związanych z naborem prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

22 695 63 40 – moduł 1 i 2 w godzinach pracy urzędu

22 695 64 09 – moduł 3 – jedynie we wtorki i czwartki w godzinach pracy urzędu

Szczegółowe zasady konkursu: (https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Programem „MALUCH+” 2020 oraz uważną analizę zasad ubiegania się o środki w ramach Programu. Wystąpienie niezgodności oferty z Programem na każdym etapie jego realizacji spowoduje niemożność udzielenia dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego lub konieczność zwrotu przekazanych środków, w całości albo w części.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane