Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 4: Komunikat dotyczący naboru ofert na 2020 rok

Wersja strony w formacie XML

Informacja dla beneficjentów Programu MALUCH+ 2020 – moduł 4:


OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – moduł 4 - edycja 2020.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy w ramach modułu 4, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: osoby fizyczne (w tym pracodawcy, podmioty współpracujące z pracodawcami), osoby prawne (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą lub zamierzają prowadzić w 2020 r. instytucje opieki.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych w ramach 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Moduł 4 przeznaczony jest dla podmiotów innych niż jst na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

Termin składania ofert do modułu 4:          10 stycznia 2020 r.


Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. (UWAGA: o dacie wpływu oferty w terminie nie decyduje data stempla pocztowego).


W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.
Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4”  lub złożyć osobiście.

Adres do korespondencji:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Rozwoju i Inwestycji
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 4 – nazwa gminy- skrócona nazwa podmiotu, którego dotyczy oferta”.


Istotne informacje:

 • koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 15 % wartości kosztorysowej danej oferty;
 • poza wypełnianiem pustych pól nie należy modyfikować tabel stanowiących ofertę i załączniki do oferty;
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub wymóg sprawowania szczególnej opieki nad dzieckiem będą przedkładane na żądanie Wojewody i nie stanowią załącznika do składanej oferty;
 • Wojewoda będzie wzywał oferenta do korekty oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia jedynie drogą mailową, kierując informacje na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do składania wyjaśnień, uzupełnień i zmian dotyczących oferty,  podany w formularzu „Oferta konkursowa  „MALUCH+” - moduł 4: dla podmiotów innych niż jst;
 • wzór kalkulacji kosztów pokazujący wydatki bieżące zaplanowane do poniesienia przez oferenta w celu zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w prowadzonym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna jest wymagana przez Wojewodę po ogłoszeniu wyników konkursu wraz z dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy.
  W kalkulacji kosztów niezbędne jest uwzględnienie udziału kosztów pośrednich w całości kosztów realizacji zadania, gdzie udział kosztów pośrednich stanowi nie więcej niż 15% całkowitego kosztu funkcjonowania instytucji opieki. Wzór kalkulacji kosztów zostanie zamieszczony na stronie najpóźniej w dniu publikacji wyników konkursu.

Informacje udzielane są pod następującym numerem telefonu:        (22) 695-64-09

Szczegółowe zasady konkursu:  (https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się  z zapisami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – moduł 4 oraz uważną analizę zasad ubiegania się o środki w ramach Programu.
 Ubiegając się o dofinansowanie, należy do dnia 10 stycznia 2020 r. złożyć kompletnie wypełniony formularz oferty zgodnie z opisem tabel/rubryk, tj.: zał. nr 1 do Programu MALUCH+ 2020 – moduł 4 – oferta konkursowa „MALUCH+” 2020 - Moduł 4 dla podmiotów innych niż jst, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ze skrzynki osoby uprawnionej do wyłącznej reprezentacji podmiotu lub ze skrzynki podmiotu), wraz z następującymi wymaganymi załącznikami:

 • załącznik – zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych:     
  w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wojewodę w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2020. Analogiczne oświadczenie składają osoby wymienione w ofercie konkursowej jako osoby upoważnione do składania wyjaśnień w imieniu Beneficjenta, jeśli to osoby inne niż Beneficjent.

W przypadku zakwalifikowania się oferty osoby fizycznej do dofinansowania w ramach Programu „MALUCH+” 2020, należy pamiętać, że osoba fizyczna rozpoczynająca realizację zadania opisanego w ofercie musi prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ kosztami kwalifikowalnymi w Programie są koszty poniesione w okresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 • załącznik – „Oświadczenie oferenta o uczestnictwie w poprzednich edycjach Programu „MALUCH+” dotyczy wszystkich oferentów modułu 4.
   
 • załącznik nr 10 do Programu MALUCH+ 2020 – moduł 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – moduł 4:
  w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną MRPIPS w związku z uczestnictwem w programie „MALUCH+” 2020, umieszczoną na stronie internetowej ministerstwa. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą powyższego oświadczenia.

    
 • załącznik – umowa (porozumienie) o współpracy z uczelnią albo pracodawcą:
  w przypadku oferty dotyczącej uczelni albo pracodawcy składanej przez podmiot współpracujący z uczelnią albo pracodawcą, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy odpowiednio z uczelnią albo pracodawcą.

  Umowa (porozumienie) z pracodawcą powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację i liczbę dzieci (pracowników oraz osób wykonujących zadania na rzecz pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych) objętych opieką.
   
 • załącznik – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź wydruk z systemu elektronicznego) w przypadku oferentów wpisanych do KRS.
   
 • załącznik – Zestawienie wskazujące w jaki sposób wyliczono liczbę dzieci:
  w przypadku oferty, w której podano przeciętną miesięczną liczbę dzieci bo w różnych miesiącach występuje różna liczba dzieci, to do oferty należy dołączyć zestawienie zawierające liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach (gdzie przewidywaną liczbę dzieci w każdym miesiącu realizacji zadania - nie więcej niż w rejestrze lub wykazie/ przewidywaną do wpisania w rejestrze lub wykazie - należy zsumować a następnie podzielić przez okres realizacji zadania. W przypadku instytucji dwuzmianowych należy uwzględnić w wyliczeniu przewidywaną liczbę dzieci na obie zmiany).

UWAGA:

MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOŚWIADCZENIE Z PROWADZONEGO OBECNIE NABORU W RAMACH POZOSTAŁYCH MODUŁÓW ZWRACAMY UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ RZETELNEGO I STARANNEGO WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW. CZAS NA WERYFIKACJĘ OFERT JEST OGRANICZONY, W ZWIĄZKU Z CZYM WEZWANIA DO KOREKT LUB UZUPEŁNIEŃ CO DO ZASADY KIEROWANE BĘDĄ TYLKO JEDEN RAZ (KORYGUJĄC OFERTĘ WE WSKAZANYM MIEJSCU NALEŻY ZADBAĆ O SPÓJNOŚĆ KOREKTY Z POZOSTAŁYMI ZAPISAMI OFERTY).

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane