Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 1a/1b - Komunikat ws. ogłoszenia wyników naboru

Wersja strony w formacie XML

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23 stycznia2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2020” (dalej Program „MALUCH+” 2020).

W ramach modułu 1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania  ̶  w zakresie tworzenia miejsc opieki  ̶  odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1a w województwie mazowieckim przeznaczono kwotę 84 974 844,69 zł, w tym 84 739 644,69 zł na tworzenie miejsc opieki i 235 200,00 zł na ich funkcjonowanie, zaś na moduł 1b przeznaczono kwotę 80 154 800,70 zł, z tego 79 648 500,70 zł na tworzenie miejsc opieki i 506 300,00 zł na ich funkcjonowanie.

Zadania finansowane będą ze środków Funduszu Pracy i rezerwy celowej. Podział źródła dofinansowania na beneficjentów znajduje się w:

 • Załączniku nr 1: Wyniki konkursu „MALUCH+” 2020 moduł 1a,
 • Załączniku nr 2: Wyniki konkursu „MALUCH+” 2020 moduł 1b.

Obowiązki beneficjentów ujętych na liście podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w module 1 po ogłoszeniu wyników konkursu:

Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu „MALUCH+” 2020 oferenci zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

lub za pośrednictwem platformy ePUAP.


Oświadczenie o przyjęciu dotacji musi być podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione, należy złożyć je dla każdej instytucji opieki osobno w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2020 roku. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP. Niezłożenie w ww. terminie oświadczenia o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy będzie równoważne z rezygnacją z udziału w Programie „MALUCH+” 2020.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonanie w składanym oświadczeniu o przyjęciu dotacji prawidłowego, zgodnego z wiedzą księgową, podziału na wydatki bieżące i inwestycyjne (majątkowe), ponieważ błędne przypisanie kosztów do poszczególnych kategorii może wiązać się z koniecznością zwrotu w toku realizacji zadania środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Ewentualne prośby Beneficjentów o zmiany w tym zakresie, wystosowane po złożeniu oświadczeń, ale przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji mogą być już niemożliwe do zrealizowania lub przynajmniej wiązać się z koniecznością znacznie przedłużonego oczekiwania na zawarcie/aneksowanie umowy.


Oświadczenie o przyjęciu dotacji załącznik nr 11 do Programu „MALUCH+” 2020 (moduł 1a).

Oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy załącznik nr 12 do Programu „MALUCH+” 2020 (moduł 1a).

Oświadczenie o przyjęciu dotacji załącznik nr 13 do Programu „MALUCH+” 2020 (moduł 1b).

Oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy załącznik nr 14 do Programu „MALUCH+” 2020 (moduł 1b).

Wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji lub środków z Funduszu Pracy beneficjenci modułu 1 zobowiązani są także do przedłożenia:

 1. poświadczonej za zgodność z oryginałem (poprzez adnotację na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis osoby umocowanej do reprezentowania beneficjenta ze wskazaniem daty dokonania tej czynności; jeśli dokument jest wysyłany za pomocą platformy ePUAP przez osobę umocowaną, oświadczenie o potwierdzeniu za zgodność z oryginałem powinno być zawarte w treści pisma przewodniego) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny beneficjenta do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu):
 1. co do zasady obejmującego co najmniej okres realizacji zadania oraz okres trwałości, trwający do 31 grudnia 2025 r.;
 2. jeśli tytuł prawny nie jest aktem własności, powinien obejmować zgodę właściciela lokalu na prowadzenie w nim działalności polegającej na opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3;
 3. w razie planowania w lokalu inwestycji budowlanej, beneficjent musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. powinien być to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
 • przy czym zastrzegamy, że przed podpisaniem umowy wojewoda ma prawo żądania wglądu do oryginału ww. dokumentu;
 1. programu inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Programu „MALUCH+” 2020 – w przypadku, gdy ich oferta konkursowa dotyczy inwestycji budowalnej, tj. w przypadku wykonywania robót budowalnych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem remontu (nie dotyczy jeżeli źródłem finansowania jest wyłącznie Fundusz Pracy).

  Program inwestycji załącznik nr 8 do Programu „MALUCH+” 2020.

Wskazujemy również, że:

 • dofinansowanie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków lub w formie zaliczki, z uwzględnieniem tego, że za koszty kwalifikowane uznaje się wyłącznie koszty poniesione (łącznie z dokonaniem płatności) na działania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i spełniające inne wymogi kwalifikowalności;
 • ewentualne niezakończenie realizacji zadania w 2020 r. pod względem rzeczowym i finansowym (z zastrzeżeniem, że wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów może nastąpić do 31 stycznia 2021 r., o ile tak stanowi treść zawartej umowy) może oznaczać niemożność rozliczenia zadania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, a co za tym idzie – zwrot przez beneficjenta całości przyznanych mu środków;
 • beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy m.in. nie spełnił przesłanek dotyczących rozliczenia się z dofinansowania z poprzednich edycji oraz dochowania trwałości, a także jeżeli prowadzone jest w stosunku do beneficjenta postępowanie karne w sprawie z art. 270, 286 lub 297 Kodeksu Karnego dotyczące obecnej edycji i poprzednich edycji programu;
 • Wojewoda oraz beneficjent Programu „MALUCH+” 2020 zawierają  umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 miesięcy po uzyskaniu przez Wojewodę środków na realizację Programu (tj. od daty wydania decyzji Wojewody o zwiększeniu budżetu Wojewody na realizację Programu lub od daty wpływu środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy Wojewody), z zastrzeżeniem że beneficjent przedłożył komplet spójnych i poprawnych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia oraz spełnił warunek rozliczenia dofinansowania udzielonego w poprzednich edycjach Programu oraz utrzymania trwałości.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie pisemnej.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane