Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 3 - Komunikat ws. ogłoszenia wyników naboru

Wersja strony w formacie XML

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23 stycznia 2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki modułu 1 i 3 konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 (zwanego dalej „programem”).

W ramach modułu 3, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów.

Środki dofinansowania pochodzą z Funduszu Pracy i rezerwy celowej. Instytucjom z terenu gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia co najmniej 4,7%, przypisano środki z Funduszu Pracy, instytucjom z gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia poniżej 4,6% – rezerwę celową. Podział dofinansowania beneficjentów modułu 3 ze wskazaniem przypisanego źródła dofinansowania znajduje się w załączniku nr 1 moduł 3 wyniki źródło finansowania.


Obowiązki beneficjentów ujętych na liście podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w module 3 po ogłoszeniu wyników konkursu:

Zgodnie z pkt 6.1.1. programu „Maluch+” 2020 oferenci zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania są zobowiązani do dostarczenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

lub za pośrednictwem platformy ePUAP Oświadczenia o przyjęciu dotacji – załącznik nr 17 do programu bądź Oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy – załącznik nr 18 do programu, stosownie do źródła dofinansowania dla danej instytucji opieki, przypisanego przez rozstrzygnięcie konkursowe.

Oświadczenie o przyjęciu dotacji musi być podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione; należy złożyć je dla każdej instytucji opieki osobno w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2020 roku. Za datę złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji rozumie się datę jego wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Niezłożenie w ww. terminie oświadczenia o przyjęciu dotacji lub oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonanie w składanym oświadczeniu o przyjęciu dotacji prawidłowego, zgodnego z wiedzą księgową, podziału na wydatki bieżące i inwestycyjne (majątkowe), ponieważ błędne przypisanie kosztów do poszczególnych kategorii może wiązać się z koniecznością zwrotu w toku realizacji zadania środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Ewentualne prośby Beneficjentów o zmiany w tym zakresie, wystosowane po złożeniu oświadczeń, ale przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji mogą być już niemożliwe do zrealizowania lub przynajmniej wiązać się z koniecznością znacznie przedłużonego oczekiwania na zawarcie/aneksowanie umowy.


Wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji lub oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy beneficjenci modułu 3 zobowiązani są także do przedłożenia:

 1. poświadczonej za zgodność z oryginałem (poprzez adnotację na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis osoby umocowanej do reprezentowania Beneficjenta; jeśli dokument jest wysyłany za pomocą platformy ePUAP przez osobę umocowaną, oświadczenie o potwierdzeniu za zgodność z oryginałem powinno być zawarte w treści pisma przewodniego) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Beneficjenta do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu):
  1. co do zasady obejmującego co najmniej okres realizacji zadania oraz okres trwałości, trwający do 31 grudnia 2025 r.;
  2. jeśli tytuł prawny nie jest aktem własności, powinien obejmować zgodę właściciela lokalu na prowadzenie w nim działalności, polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3;
  3. w razie planowania w lokalu inwestycji budowlanej, Beneficjent musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. powinien być to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
 • przy czym zastrzegamy, że przed podpisaniem umowy wojewoda ma prawo żądania wglądu do oryginału ww. dokumentu;
 1. programu inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru będącego załącznikiem nr 8 do programu – w przypadku, gdy ich oferta konkursowa dotyczy inwestycji budowalnej, tj. w przypadku wykonywania robót budowalnych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem remontu (nie dotyczy, jeżeli źródłem finansowania jest wyłącznie Fundusz Pracy).

 

Wskazujemy również, że:

 • prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, bycie dziennym opiekunem/prowadzenie dziennego opiekuna wymaga prowadzenia działalności gospodarczej; w przypadku osób fizycznych kosztami kwalifikowalnymi zadania będą wyłącznie koszty poniesione (łącznie z dokonaniem płatności) w okresie prowadzenia przez te osoby działalności gospodarczej, tj. od daty uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w okresie, kiedy owa działalność jest prowadzona (nie jest zawieszona);
 • koszty budowy nowego obiektu budowlanego nie są kwalifikowalne w module 3 programu;
 • dofinansowanie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków lub w formie zaliczki, z uwzględnieniem tego, że za koszty kwalifikowane uznaje się wyłącznie koszty poniesione (łącznie z dokonaniem płatności) na działania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i spełniające inne wymogi kwalifikowalności;
 • harmonogram płatności będzie uwzględniał racjonalny podział transz środków wypłacanych Beneficjentowi na kwoty cząstkowe;
 • ewentualne niezakończenie realizacji zadania w 2020 roku pod względem rzeczowym i finansowym (z zastrzeżeniem, że wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów może nastąpić do 31 stycznia 2021 roku, o ile tak stanowi treść zawartej umowy) może oznaczać niemożność rozliczenia zadania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, a co za tym idzie – zwrot przez Beneficjenta całości przyznanych mu środków;
 • Beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy m.in. nie spełnił przesłanek dotyczących rozliczenia się z dofinansowania z poprzednich edycji oraz dochowania trwałości, a także jeżeli prowadzone jest w stosunku do beneficjenta postępowanie karne w sprawie z art. 270, 286 lub 297 Kodeksu Karnego dotyczące obecnej edycji i poprzednich edycji programu, niezależnie od województwa – również jeśli w programie „Maluch+” 2020 występuje jako inny podmiot lub członek innego podmiotu;
 • Wojewoda oraz beneficjent programu zawierają  umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 miesięcy po uzyskaniu przez Wojewodę środków na realizację programu (tj. od daty wydania decyzji wojewody o zwiększeniu budżetu wojewody na realizację Programu lub od daty wpływu środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy wojewody), z zastrzeżeniem że beneficjent przedłożył komplet spójnych i poprawnych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia oraz spełnił warunek rozliczenia dofinansowania udzielonego w poprzednich edycjach programu oraz utrzymania trwałości.

W przypadku rezygnacji z udziału w programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane