Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 4 - Komunikat ws. ogłoszenia wyników naboru

Wersja strony w formacie XML

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 lutego 2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki modułu 4 konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – modułu 4.


W ramach modułu 4, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów.

Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania miejsc opieki ustalono następująco:

 • przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł.
 • przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki wynosi 500 zł, z czego 135 zł przeznaczane jest na obniżenie opłat rodziców, a reszta dla podmiotu na utrzymanie miejsca.

Środki dofinansowania pochodzą z Funduszu Pracy i rezerwy celowej (dotacji). Instytucjom z terenu gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia 6,8% i więcej przypisano środki z Funduszu Pracy, instytucjom z gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia poniżej 6,8% – rezerwę celową.

Podział dofinansowania beneficjentów modułu 4 ze wskazaniem przypisanego źródła dofinansowania znajduje się w załączniku nr 1. 2020.02.28 Wyniki Konkursu Maluch+2020 moduł 4.


Obowiązki beneficjentów ujętych na liście podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w module 4 po ogłoszeniu wyników konkursu:

 1. Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu „MALUCH+” 2020 oferenci zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania są zobowiązani w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo dostarczyć do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na adres:
   

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

lub za pośrednictwem platformy ePUAP, oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 4) załącznik nr 4 do Programu „MALUCH+” 2020- moduł 4
bądź oświadczenia o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 4) załącznik nr 5 do Programu „MALUCH+” 2020- moduł 4,
stosownie do źródła dofinansowania dla danej instytucji opieki, przypisanego przez rozstrzygnięcie konkursowe.

Oświadczenie o przyjęciu dotacji lub Funduszu Pracy musi być podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione i należy złożyć je dla każdej instytucji opieki osobno w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2020 r. Za datę złożenia oświadczenia o przyjęciu Funduszu Pracy lub oświadczenia o przyjęciu dotacji rozumie się datę jego wpływu do MUW w Warszawie. Niezłożenie w ww. terminie Oświadczenia o przyjęciu dotacji lub oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Pracy będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie MALUCH+.

UWAGA: JEŚLI NASTĄPIŁY JAKIEKOLWIEK ZMIANY W ODNIESIENIU DO INSTYTUCJI OPIEKI ZGŁOSZONEJ W OFERCIE (np. zmiana adresu, właściciela, liczby miejsc opieki) TO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O PRZYJĘCIU DOTACJI LUB FUNDUSZU PRACY PROSZĘ ZŁOŻYĆ PISMO Z OPISEM ZAISTNIAŁYCH ZMIAN.

 

 1. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt. 6.1.2 i pkt 6.1.3 Programu „MALUCH+” 2020 beneficjenci będący uczelnią (lub podmiotem współpracującym z uczelnią), pracodawcą (lub podmiotem z nim współpracującym) są zobowiązani w ww. terminie
  (tj.
  do 10 marca 2020 r.) dostarczyć do MUW w Warszawie – regulamin instytucji opieki nad małymi dziećmi.

   
 2. Jednocześnie Beneficjentom, którzy przyjmują dofinansowanie z Programu „MALUCH+” 2020, przypominamy o obowiązku niezwłocznego poinformowania rodziców dzieci obecnie uczęszczających do instytucji opieki, zgłoszonej w ramach złożonej oferty, o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanego dofinansowania na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej beneficjenta, jeśli taka jest prowadzona oraz poprzez wywieszenie ww. informacji w ogólnie dostępnym miejscu w instytucji opieki. (zapis pkt 6.2.1 Programu).

Nadmieniamy również, że:

 • prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, bycie dziennym opiekunem/zatrudnianie dziennego opiekuna wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. W tej sytuacji, podmiot zakwalifikowany do Programu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • w przypadku osób fizycznych kosztami kwalifikowalnymi zadania będą wyłącznie koszty poniesione w okresie prowadzenia przez te osoby działalności gospodarczej, tj. od daty uzyskania wpisu do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i w okresie, kiedy owa działalność jest prowadzona (nie jest zawieszona);
 • dofinansowanie musi być wykorzystane do 31 grudnia 2020 roku.
 • Beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy m.in. nie spełnił przesłanek dotyczących rozliczenia się z dofinansowania z poprzednich edycji oraz dochowania trwałości, a także jeżeli prowadzone jest w stosunku do beneficjenta postępowanie karne w sprawie z art. 270, 286 lub 297 Kodeksu Karnego dotyczące obecnej edycji i poprzednich edycji programu, niezależnie od województwa – również jeśli w programie „MALUCH+” 2020 występuje jako inny podmiot lub członek innego podmiotu;
 • Wojewoda oraz beneficjent programu zawierają umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 miesięcy po uzyskaniu przez Wojewodę środków na realizację programu (tj. od daty wydania decyzji wojewody o zwiększeniu budżetu wojewody na realizację Programu lub od daty wpływu środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy wojewody), z zastrzeżeniem że beneficjent przedłożył komplet spójnych i poprawnych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia oraz spełnił warunek rozliczenia dofinansowania udzielonego w poprzednich edycjach programu oraz utrzymania trwałości.

  W przypadku rezygnacji z udziału w programie, beneficjent jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie pisemnej.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane