Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 3 - Komunikat dotyczący naboru ofert na 2021 rok

Wersja strony w formacie XML

Informacja dla beneficjentów programu „MALUCH+” 2021 – moduł 3:

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021 – moduł 3

 W dniu 28 lipca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub środków pochodzących z Funduszu Pracy, w ramach modułu 3 mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym pracodawcy i podmioty współpracujące z pracodawcami), osoby prawne (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą lub zamierzają prowadzić w 2021 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W 2021 r. program „MALUCH+”, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowany będzie w ramach czterech modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Dofinansowanie w module 3 przeznaczone jest na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W zakresie funkcjonowania miejsc, dofinansowanie docelowo przeznaczone jest nie dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki, a dla rodziców na obniżenie ponoszonych przez nich miesięcznych opłat za pobyt dziecka (bez wyżywienia). Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

Termin składania ofert dla modułu 3: od 7 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r.


Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA: o dacie wpływu oferty nadesłanej w formie papierowej w terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do MUW w Warszawie.


Oferty w formie papierowej należy przedłożyć z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2021 – moduł 3” lub złożyć osobiście.


Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie: „Oferta „MALUCH+” 2021 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_podmiotu_którego_dotyczy_oferta”.

UWAGA: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.

Istotne informacje:

 • poza wypełnianiem pustych pól nie należy modyfikować tabel stanowiących ofertę i załączniki do oferty;
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub wymóg sprawowania szczególnej opieki nad dzieckiem będą przedkładane na żądanie Wojewody i nie stanowią załącznika do składanej oferty;
 • wezwanie do korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert kierowane będzie jedynie drogą mailową na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do składania wyjaśnień, uzupełnień i zmian dotyczących oferty, podany w formularzu „Oferta konkursowa „MALUCH+” 2021 (moduł 3 – dla podmiotów innych niż jst)”.

Informacje dotyczące modułu 3 programu udzielane są pod następującym numerem telefonu: (22) 695-64-09

Szczegółowe zasady konkursu: (https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zapisami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 oraz uważną analizę zasad ubiegania się o środki w ramach programu.

Prosimy także o przemyślane zaplanowanie w kalkulacji kosztów w podziale na majątkowe i bieżące zgodnie z wiedzą księgową.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubiegając się o dofinansowanie, należy do dnia 6 listopada 2020 r. złożyć formularz oferty, kompletnie wypełniony zgodnie z opisem tabel/rubryk, tj.: zał. nr 3 do programu „MALUCH+” 2021 – oferta konkursowa „MALUCH+” 2021 (moduł 3 – dla podmiotów innych niż jst), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ze skrzynki osoby uprawnionej do wyłącznej reprezentacji podmiotu lub ze skrzynki podmiotu z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu), wraz z następującymi wymaganymi załącznikami:

 • załącznik – opis realizacji zadania: dokument ten powinien zawierać podstawowe dane dotyczące planowanego zadania;
 • załącznik – kalkulacja kosztów: kalkulacja kosztów realizacji zadania, przy czym udział kosztów pośrednich tworzenia miejsc opieki w całości kosztów realizacji zadania tworzenia miejsc opieki może stanowić nie więcej niż 15% – załącznik „Kalkulacja kosztów – moduł 3”;
 • załączniki – zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 • załącznik „Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych – „MALUCH+” 2021 – moduł 3”w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba ta zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wojewodę w związku z uczestnictwem w programie „MALUCH+” 2021. Analogiczne oświadczenie składają osoby wymienione w ofercie konkursowej jako osoby upoważnione do składania wyjaśnień w imieniu Beneficjenta, jeśli to osoby inne niż Beneficjent.

  W przypadku zakwalifikowania oferty osoby fizycznej do dofinansowania w ramach programu „MALUCH+” 2021, należy pamiętać, że osoba fizyczna rozpoczynająca realizację zadania opisanego w ofercie musi prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ kosztami kwalifikowanymi w programie są koszty poniesione w okresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 • załącznik „Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO 2021 w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba ta zobowiązana jest do zapoznania się w związku z uczestnictwem w programieMALUCH+” 2021 z klauzulą informacyjną MRPIPS, umieszczoną na stronie internetowej ministerstwa. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą powyższego oświadczenia;
 • załącznik – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka. Na tym etapie za tytuł prawny do lokalu może być również uznana umowa przedwstępna najmu. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu nie zostanie podany numer księgi wieczystej, Wojewoda będzie wzywał do jego dosłania;
 • załącznik – „Oświadczenie oferenta w sprawie uczestnictwa w poprzednich edycjach programu „MALUCH+” – dotyczy wszystkich oferentów modułu;
 • załącznik – umowa (porozumienie) o współpracy z uczelnią albo pracodawcą: w przypadku oferty dotyczącej uczelni albo pracodawcy składanej przez podmiot współpracujący z uczelnią albo pracodawcą, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy odpowiednio z uczelnią albo pracodawcą.

Umowa (porozumienie) z uczelnią/pracodawcą powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację i liczbę dzieci (studentów, doktorantów – w przypadku uczelni, a także pracowników oraz osób wykonujących zadania na rzecz uczelni/pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych) objętych opieką;

 • załącznik – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź wydruk z systemu elektronicznego) w przypadku oferentów wpisanych do KRS.

Program inwestycji będzie składany po ogłoszeniu wyników konkursu, wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji przez podmioty realizujące inwestycje budowlane ze środków z budżetu państwa.

W części dotyczącej funkcjonowania dofinansowanie przeznaczone jest na obniżenie miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców w okresie realizacji zadania funkcjonowania utworzonych miejsc. Miesięczna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Nie może być jednak wyższa od ponoszonej miesięcznej opłaty za pobyt po uwzględnieniu ulg.

Udział dofinansowania w ogólnej miesięcznej opłacie rodzica za pobyt dziecka w instytucji (tj. bez zniżek oraz bez kwoty dofinansowania przez gminę lub innej mającej wpływ na obniżenie opłaty), nie może przekroczyć także 80% ww. opłaty, wskazanej w regulaminie instytucji bądź innych dokumentach wskazujących wysokość opłat za pobyt.

Sposób składania ofert:

 • uczelnie i pracodawcy – dla każdej uczelni lub filii uczelni / każdego pracodawcy lub filii pracodawcy łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem w oddzielnym wierszu każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu;
 • podmioty współpracujące z uczelniami albo pracodawcami – dla każdego podmiotu łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem w oddzielnym wierszu każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu;
 • korekta oferty – oferta oraz załączniki mogą być skorygowane lub uzupełnione jeden raz na prośbę Beneficjenta. Wezwania do korekt lub uzupełnień ze strony wojewody co do zasady kierowane będą tylko jeden raz (korygując ofertę, należy zadbać o spójność korekty z pozostałymi zapisami oferty).
 • oferty lub załączniki do ofert, które zostaną złożone po terminie, niespełniające wymogów określonych w programie lub nieprawidłowo podpisane będą pozostawione bez rozpatrzenia,
 • oferty lub załączniki do ofert, które nie zostały skorygowane, uzupełnione, prawidłowo podpisane lub w stosunku do których nie zostały złożone wyjaśnienia w terminie i w sposób określony przez wojewodę, zostaną odrzucone.

UWAGA:

 • oferty podmiotów, które nie rozliczyły dofinansowania otrzymanego we wcześniejszych edycjach programu „MALUCH+”, mogą zostać wykluczone przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania;
 • w zakresie zapewnienia funkcjonowania utworzonych miejsc Beneficjent ma dwie możliwości przeprowadzenia i rozliczenia obniżenia opłat rodziców:
  1. poprzez zwrócenie części opłaty rodzicom po otrzymaniu dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – wówczas dokumentuje dokonany zwrot:
   • zestawieniem operacji ze specjalnego rachunku bankowego, przeznaczonego wyłącznie do dofinansowania otrzymanego w ramach programu, przy czym opisy operacji muszą uwzględniać dane dzieci, których dotyczy zwrot, dane dotyczące kwot zwrotu i miesiąca, którego dotyczą;
   • zestawieniem tabelarycznym według wzoru określonego przez Wojewodę w umowie o dofinansowanie;
  2. poprzez obniżenie opłaty wpłacanej przez rodziców za pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat) – wówczas dokumentuje dokonany zwrot pakietem dokumentów, w tym:
   • regulaminem instytucji opieki z jasno i czytelnie określonymi kwoty opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka;
   • kopiami umów zawartych z rodzicami, uwzgledniającymi postanowienia, które jednoznacznie umożliwią ustalenie wysokości opłat ponoszonych za sam pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat) – przed obniżeniem oraz wysokości obniżenia opłat, wynikającego z realizacji programu „MALUCH+”;
   • wszystkimi wyciągami z rachunku bankowego, dokumentującymi przelewy opłat, otrzymane od rodziców, opatrzone przez rodziców jednoznacznym opisem, dokumentujące kwoty, które na konto beneficjenta zostały wpłacone przez rodzica; w tytule przelewu powinien się znaleźć opis, czego dotyczy wpłacana kwota, dane dziecka, okres, za jaki jest przelewana kwota i powinny być możliwe do jednoznacznego i niepodważalnego powiązania z wysokością opłat za sam pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat) określonych w pozostałych dokumentach (pod rygorem niemożności rozliczenia danego zwrotu przed Wojewodą; sytuacje wątpliwe nie będą rozpatrywane na korzyść Beneficjenta);
   • oświadczeniem beneficjenta, że były to jedyne i wyłączne opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci;
   • zestawieniem tabelarycznym według wzoru określonego przez Wojewodę w umowie o dofinansowanie.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane