Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 4: Komunikat dotyczący naboru ofert na 2021 rok

Wersja strony w formacie XML

Komunikat w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021


Informacja dla beneficjentów Programu Maluch+ 2021 – moduł 4:


OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2021 –moduł 4

 W dniu 28 lipca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2021.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub o środki Funduszu Pracy w ramach modułu 4, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: osoby fizyczne (w tym pracodawcy, podmioty współpracujące z pracodawcami), osoby prawne (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą lub zamierzają prowadzić w 2021r. instytucje opieki.

W 2021 r. Program „MALUCH+” podobnie jak w latach ubiegłych realizowany będzie w ramach 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Dofinansowanie w Module 4 przeznaczone jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach/klubach oraz u dziennego opiekuna, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W zakresie funkcjonowania miejsc, dofinansowanie docelowo przeznaczone jest nie dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki, a dla rodziców na obniżenie ponoszonych przez nich miesięcznych opłat za pobyt dziecka (bez wyżywienia). Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

Termin składania ofert do modułu 4:  od 7 września  2020 r.  do 6 listopada 2020 r.

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA: o dacie wpływu oferty nadesłanej w formie papierowej w terminie nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu oferty do MUW w Warszawie).


Oferty w formie papierowej należy przedłożyć z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2021 –moduł 4”  lub złożyć osobiście.


Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie: „Oferta MALUCH+ 2021 –moduł 4– nazwa gminy- skrócona nazwa podmiotu, którego dotyczy oferta”.

UWAGA: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.


Istotne informacje:

 • poza wypełnianiem pustych pól nie należy modyfikować tabel stanowiących ofertę i załączniki do oferty;
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub wymóg sprawowania szczególnej opieki nad dzieckiem będą przedkładane na żądanie Wojewody i nie stanowią załącznika do składanej oferty;
 • wezwanie do korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert kierowane będzie jedynie drogą mailową na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do składania wyjaśnień, uzupełnień i zmian dotyczących oferty,  podany w formularzu „Oferta konkursowa  „MALUCH+” - moduł 4: dla podmiotów innych niż jst.;

Informacje dotyczące zapisów Programu udzielane są pod następującym numerem telefonu:

(22) 695-64-03

 Szczegółowe zasady konkursu:  (https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021 )

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się  z zapisami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 oraz uważną analizę zasad ubiegania się o środki w ramach Programu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubiegając się o dofinansowanie, należy do dnia 6 listopada 2020 r. złożyć kompletnie wypełniony formularz oferty zgodnie z opisem tabel/rubryk, tj.: zał. nr 4 do Programu Maluch + 2021– oferta konkursowa MALUCH+ 2021 moduł 4 - dla podmiotów innych niż jst., podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ze skrzynki osoby uprawnionej do wyłącznej reprezentacji podmiotu lub ze skrzynki podmiotu), wraz z następującymi wymaganymi załącznikami:

 • załączniki – zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 • załącznik „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Maluch+ 2021-RODO” -
  w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wojewodę w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+”2021. Analogiczne oświadczenie składają osoby wymienione w ofercie konkursowej jako osoby upoważnione do składania wyjaśnień w imieniu Beneficjenta, jeśli są to osoby inne niż Beneficjent.
 • załącznik „Zał. 28_oświadczenie o zapoznania się z klauzulą informacyjną w związku z uczestnictwem w Programie Maluch+ 2021” - w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną MRPIPS w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+’ 2021, umieszczoną na stronie internetowej ministerstwa. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą powyższego oświadczenia.

W przypadku zakwalifikowania oferty osoby fizycznej do dofinansowania w ramach Programu „MALUCH+” 2021, należy pamiętać, że osoba fizyczna rozpoczynająca realizację zadania opisanego w ofercie musi prowadzić działalność gospodarczą, w ramach której zamierza realizować zadanie.

 • załącznik – oświadczenie o uczestnictwie w poprzednich edycjach Programu „MALUCH+” dotyczy wszystkich oferentów modułu 4 – załącznik „Oświadczenie o uczestnictwie w poprzednich edycjach Programu MALUCH+_m.4”;
 • załącznik – umowa (porozumienie) o współpracy z uczelnią albo pracodawcą: w przypadku oferty dotyczącej uczelni albo pracodawcy składanej przez podmiot współpracujący z uczelnią albo pracodawcą, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy odpowiednio z uczelnią albo pracodawcą.   

  Umowa (porozumienie) z uczelnią/pracodawcą powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację i liczbę dzieci (pracowników oraz osób wykonujących zadania na rzecz uczelni/pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych) objętych opieką;
 • załącznik – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź wydruk z systemu elektronicznego) w przypadku oferentów wpisanych do KRS.

Zasady dotyczące etapu składania ofert

 • uczelnie/pracodawcy/podmioty współpracujące z uczelnią lub pracodawcą - oferty składane przez podmioty współpracujące z uczelniami/pracodawcami – dla każdego podmiotu łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem w oddzielnym wierszu każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo w wykazie dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu,
 • korekta oferty- oferta oraz załączniki mogą być skorygowane lub uzupełnione jeden raz na prośbę Beneficjenta. Wezwania do korekt lub uzupełnień ze strony wojewody, co do zasady kierowane będą tylko jeden raz (korygując ofertę we wskazanym miejscu należy zadbać o spójność korekty z pozostałymi zapisami oferty).
 • oferty bez rozpatrzenia - oferty lub załączniki do ofert, które zostaną złożone po terminie, niespełniające wymogów określonych w Programie lub nieprawidłowo podpisane będą pozostawione bez rozpatrzenia ,
 • oferty odrzucone - oferty lub załączniki do ofert, które nie zostały skorygowane, uzupełnione prawidłowo podpisane lub w stosunku, do których nie zostały złożone wyjaśnienia w terminie i w sposób określony przez wojewodę, zostaną odrzucone.
 • oferty podmiotów, które nie rozliczyły dofinansowania otrzymanego we wcześniejszych edycjach Programu MALUCH+, mogą zostać wykluczone przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania;

Przeznaczenie dofinansowania w ramach Programu MALUCH+:

 • W module 4, dofinansowanie przeznaczone jest na obniżenie miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka  (bez kosztów wyżywienia)
 • Dofinansowanie dotyczy obniżenia miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka  w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Udział dofinansowania – nie więcej niż 80% miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka (bez wyżywienia)
 • Miesięczna kwota dofinansowania przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od czasu przebywania dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna. Nie może być jednak wyższa od ponoszonej miesięcznej opłaty za jego pobyt po uwzględnieniu ulg.
 • Ostateczna decyzja o zwiększeniu dofinansowania dla dziecka zakwalifikowanego przez podmiot prowadzący instytucję do grupy dzieci wymagających szczególnej opieki na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty należy do wojewody.

UWAGA!!!

W zakresie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki Beneficjent ma dwie możliwości przeprowadzenia i rozliczenia obniżenia opłat rodziców:

 1. poprzez zwrócenie części opłaty rodzicom po otrzymaniu dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – wówczas dokumentuje dokonany zwrot:
   • zestawieniem operacji ze specjalnego rachunku bankowego, przeznaczonego wyłącznie do dofinansowania otrzymanego w ramach programu, przy czym opisy operacji muszą uwzględniać dane dzieci, których dotyczy zwrot, dane dotyczące kwot zwrotu i miesiąca, którego dotyczą;
   • zestawieniem tabelarycznym według wzoru określonego przez Wojewodę w umowie o dofinansowanie;
 2. poprzez obniżenie opłaty wpłacanej przez rodziców za pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat) – wówczas dokumentuje dokonany zwrot pakietem dokumentów, w tym:
   • regulaminem instytucji opieki z jasno i czytelnie określonymi kwoty opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka;
   • kopiami umów zawartych z rodzicami, uwzgledniającymi postanowienia, które jednoznacznie umożliwią ustalenie wysokości opłat ponoszonych za sam pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat) – przed obniżeniem oraz wysokości obniżenia opłat, wynikającego z realizacji programu „MALUCH+”;
   • wszystkimi wyciągami z rachunku bankowego, dokumentującymi przelewy opłat, otrzymane od rodziców, opatrzone przez rodziców jednoznacznym opisem, dokumentujące kwoty, które na konto beneficjenta zostały wpłacone przez rodzica; w tytule przelewu powinien się znaleźć opis, czego dotyczy wpłacana kwota, dane dziecka, okres, za jaki jest przelewana kwota i powinny być możliwe do jednoznacznego i niepodważalnego powiązania z wysokością opłat za sam pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat) określonych w pozostałych dokumentach (pod rygorem niemożności rozliczenia danego zwrotu przed Wojewodą; sytuacje wątpliwe nie będą rozpatrywane na korzyść Beneficjenta);
   • oświadczeniem beneficjenta, że były to jedyne i wyłączne opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci;
   • zestawieniem tabelarycznym według wzoru określonego przez Wojewodę w umowie o dofinansowanie.

Warunki otrzymania dofinansowania – etap przed zawarciem umowy

 1. złożenie oświadczenie o przyjęciu dofinansowania - w celu otrzymania dofinansowania Beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy (wg wzoru będącego załącznikiem nr 21-22 do Programu) odpowiednie dla przyznanego źródła dofinansowania, a także przedłożyć, na żądanie wojewody udzielającego dofinansowania, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP.
 2. złożenie regulaminu instytucji opieki przez uczelnie (lub podmiot współpracujący z uczelnią) - w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra. W przypadku instytucji niewpisanych jeszcze do właściwego rejestru lub wykazu, uczelnia lub podmiot współpracujący składa zobowiązanie o dostarczeniu regulaminu z takim postanowieniem w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru lub wykazu.
 3. złożenie regulaminu instytucji opieki przez pracodawcę (lub podmiot z nim współpracujący)  - w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra.
  W przypadku instytucji niewpisanych jeszcze do właściwego rejestru lub wykazu, Beneficjent składa zobowiązanie o dostarczeniu regulaminu z takim postanowieniem w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru lub wykazu.
 4. złożenie oświadczenia o kompletności, poprawności i aktualności danych w rejestrze żłobków/klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów - podmiot, który bierze udział w module 4, zapewnia kompletność, poprawność i aktualność ww. danych, odnoszących się do instytucji opieki, w której będą dofinansowanie miejsca opieki. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie podmiot składa oświadczenia o kompletności, poprawności i aktualności ww. danych, wg wzoru określonego przez wojewodę. Wojewoda przed zawarciem umowy o dofinansowanie weryfikuje kompletność ww. danych.
  W przypadku stwierdzenia braków, wojewoda wzywa Beneficjenta do ich uzupełnienia w terminie i w sposób przez siebie określony. Niekompletność, nieaktualność lub brak poprawności ww. danych może być przyczyną odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie.
 5. Złożenie wszystkich, określonych przez wojewodę, dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.
 6. Zawieranie umów o dofinansowanie:
 • wojewoda oraz Beneficjent Programu zawierają umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 miesięcy po uzyskaniu środków na realizację Programu (tj. od daty wydania decyzji wojewody o zwiększeniu budżetu wojewody na realizację Programu lub od daty wpływu środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy wojewody), z zastrzeżeniem że Beneficjent przedłożył komplet spójnych i poprawnych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia oraz rozliczył się z dofinansowania otrzymanego we wcześniejszych edycjach Programu MALUCH+.
 • w pierwszej kolejności wojewoda zawiera umowy z Beneficjentami Programu, którzy uzyskali dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w module 1a, 1b i 3.
 • w przypadku zaistnienia przyczyn leżących po stronie Beneficjenta uniemożliwiających podpisanie umowy w terminie wskazanym przez wojewodę, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień, a wojewoda wyznacza termin podpisania umowy. Wojewoda może odstąpić od podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania po wezwaniu Beneficjenta do podpisania ww. umowy z określeniem ostatecznego terminu na jej podpisanie i po bezskutecznym upływie tego terminu.
 1. Wykluczenie Beneficjenta z otrzymania dofinansowania - Beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy znalazł się na ogólnopolskiej liście podmiotów wykluczonych w ramach Programu MALUCH+.
 2. Rezygnacja z udziału w Programie MALUCH+ - podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania wojewody o tym fakcie, wg wzoru określonego przez wojewodę uwzględniającego przyczyny rezygnacji.
 3. Poinformowanie rodziców o zakwalifikowaniu instytucji opieki do Programu MALUCH+ - Beneficjenci Programu w ramach modułu mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania do Programu, o miesięcznej kwocie przyznanego dofinansowania na 1 miejsce oraz o okresie dofinansowania, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu przez Ministra (lub w pierwszym możliwym terminie, jeśli instytucja została utworzona w terminie późniejszym), poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej podmiotu (jeśli taka jest prowadzona) oraz poprzez wywieszenie ww. informacji w ogólnie dostępnym miejscu w instytucji.
 4. Wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe w przypadku modułu 4. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej z form (lub w formach) wskazanych przez wojewodę – w formie weksla, weksla in blanco, hipoteki, zastawu lub gwarancji bankowej (jest to katalog zamknięty).

Etap realizacji zadania

 • Po zakończeniu zadania, wojewoda sprawdza czy udział dofinansowania w ogólnej miesięcznej opłacie rodzica (bez wyżywienia) za pobyt dziecka w instytucji (tj. bez zniżek oraz bez kwoty dofinansowania przez gminę lub innej mającej wpływ na obniżenie opłaty), nie przekroczył 80% ww. opłaty, wskazanej w regulaminie instytucji bądź innych dokumentach wskazujących wysokość opłat za pobyt w danej instytucji.     
 • W sytuacji gdy podmiot stosuje dodatkowe ulgi w zakresie miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców, ulgi te nie są uwzględniane przy określaniu miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka (np. zastosowanie 50% ulgi do miesięcznej opłaty nie powoduje zmniejszenia do 50% kwoty przyznanego miesięcznego dofinansowania). Przyznane miesięczne dofinansowanie na pomniejszenie opłat rodziców nie może być wyższe od ponoszonej opłaty po uwzględnieniu ulg,
 • Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową dla poszczególnych źródeł finansowania oraz prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego dla środków dofinansowania, a w sytuacji przyznania dofinansowania z dwóch źródeł – oddzielnego rachunku bankowego dla dotacji i oddzielnego rachunku bankowego dla środków Funduszu Pracy. W przypadku realizacji zadań wymagane będzie posiadanie przez Beneficjenta odrębnego rachunku bankowego do każdej zawieranej umowy.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane