Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 1a/1b - Wyniki konkursu

Wersja strony w formacie XML

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 listopada 2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki konkursu dla modułu 1a i 1b Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” (dalej Program „MALUCH+” 2021).

 

W ramach modułu 1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania  ̶  w zakresie tworzenia miejsc opieki  ̶  odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Kwota dofinansowania na funkcjonowanie 
1 miejsca zostanie ogłoszona wraz z rozstrzygnięciem pozostałych modułów, tj. do 15 stycznia 2021 r.

 

Na tworzenie nowych miejsc opieki w ramach modułu 1a w województwie mazowieckim przeznaczono kwotę 10 982 274,86 zł, zaś w ramach moduł 1b przeznaczono kwotę 10 629 560,00 zł. Zadania finansowane będą ze środków rezerwy celowej. 

 

Obowiązki beneficjentów ujętych na liście podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w module 1 po ogłoszeniu wyników konkursu:

Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu „MALUCH+” 2021 oferenci zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji na adres: 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Rozwoju i Inwestycji

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

lub za pośrednictwem platformy ePUAP z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, opatrzony podpisem kwalifikowanym kierownika jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji musi być podpisane przez beneficjenta lub osobę upoważnioną, należy złożyć je dla każdej instytucji opieki osobno w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2020 r. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu 
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również przedłożenie go za pośrednictwem platformy ePUAP. Niezłożenie w ww. terminie oświadczenia o przyjęciu dotacji będzie równoważne z rezygnacją z udziału w Programie „MALUCH+” 2021.

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonanie w składanym oświadczeniu o przyjęciu dotacji prawidłowego, zgodnego z wiedzą księgową, podziału na wydatki bieżące 
i inwestycyjne (majątkowe), ponieważ błędne przypisanie kosztów do poszczególnych kategorii może wiązać się z koniecznością zwrotu w toku realizacji zadania środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

Ewentualne prośby beneficjentów o zmiany w tym zakresie, wystosowane po złożeniu oświadczeń, ale przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji mogą być już niemożliwe do zrealizowania lub przynajmniej wiązać się z koniecznością znacznie przedłużonego oczekiwania na zawarcie/aneksowanie umowy. 

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji – załącznik nr 13 do Programu „MALUCH+” 2021 (moduł 1a).

Oświadczenie o przyjęciu dotacji – załącznik nr 15 do Programu „MALUCH+” 2021 (moduł 1b).

 

Wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji beneficjenci modułu 1 zobowiązani są także 
do przedłożenia:

1.      kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny beneficjenta do lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy (np. akt własności, umowa najmu, umowa przedwstępna najmu, umowa dzierżawy)  ̶ poświadczonej za zgodność 
z oryginałem (poprzez adnotację na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” 
i czytelny podpis osoby umocowanej do reprezentowania beneficjenta ze wskazaniem daty dokonania tej czynności; jeśli dokument jest wysyłany za pomocą platformy ePUAP przez osobę umocowaną, oświadczenie o potwierdzeniu za zgodność 
z oryginałem powinno być zawarte w treści pisma przewodniego):

a)   co do zasady obejmującego co najmniej okres realizacji zadania oraz okres trwałości, trwający do 31 grudnia 2026 r.; 

b)   jeśli tytuł prawny nie jest aktem własności, powinien obejmować zgodę właściciela lokalu na prowadzenie w nim działalności polegającej na opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3;

c)    w razie planowania w lokalu inwestycji budowlanej, beneficjent musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. powinien być to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

-     przy czym zastrzegamy, że przed podpisaniem umowy Wojewoda ma prawo żądania wglądu do oryginału ww. dokumentu;

2.      programu inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 10 do Programu „MALUCH+” 2021 – w przypadku, gdy ich oferta konkursowa dotyczy inwestycji budowalnej, tj. w przypadku wykonywania robót budowalnych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem remontu  ̶  na formularzu stanowiącym Załącznik nr 10 do Programu „MALUCH+” 2021.

3.      oświadczenia o zapewnieniu kompletności, poprawności i aktualności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów, o których mowa w art. 46 ust. 2 
ww. ustawy, odnoszących się do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów znajdujących się na terenie gminy, wg określonego wzoru.

 

Wskazujemy również, że:

-        dofinansowanie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków 
lub w formie zaliczki, z uwzględnieniem tego, że za koszty kwalifikowane uznaje 
się wyłącznie koszty poniesione (łącznie z dokonaniem płatności) na działania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i spełniające inne wymogi kwalifikowalności;

-        ewentualne niezakończenie realizacji zadania w 2021 r. pod względem rzeczowym 
i finansowym (z zastrzeżeniem, że wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
może nastąpić do 31 stycznia 2022 r., o ile tak stanowić będzie treść zawartej umowy) może oznaczać niemożność rozliczenia zadania przez Wojewodę, a co za tym idzie 
– zwrot całości przyznanych środków;

-        beneficjent może zostać wykluczony przez Wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, 
gdy m.in. nie spełnił przesłanek dotyczących rozliczenia się z dofinansowania 
z poprzednich edycji Programu oraz dochowania trwałości, a także jeżeli prowadzone 
jest w stosunku do beneficjenta postępowanie karne w sprawie z art. 270, 286 lub 297 Kodeksu Karnego dotyczące obecnej edycji i poprzednich edycji programu;

-        Wojewoda oraz beneficjent Programu „MALUCH+” 2021 zawierają  umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 miesięcy 
po uzyskaniu przez Wojewodę środków na realizację Programu (tj. od daty wydania decyzji Wojewody o zwiększeniu budżetu Wojewody na realizację Programu), 
z zastrzeżeniem że beneficjent przedłożył komplet spójnych i poprawnych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia oraz spełnił warunek rozliczenia dofinansowania udzielonego w poprzednich edycjach Programu oraz utrzymania trwałości.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie pisemnej, wg określonego wzoru.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane