Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rokNa podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1430 ze zm.) – dawniej Fundusz Dróg Samorządowych, ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego[1] z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach wyżej wymienionego Funduszu.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dalej FRD, dla województwa mazowieckiego na rok 2021 przyznane zostały środki w wysokości 58 052 554,25 zł.

Na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych przewiduje się przeznaczyć odpowiednio 60 % i 40 % alokacji środków przewidzianej dla województwa mazowieckiego. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z listy złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, powyższa proporcja może ulec zmianie.

Przedmiotem wniosku może być zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych lub w obszarze oddziaływania istniejących lub projektowanych  przejść dla pieszych.

Zadania mogą dotyczyć zarówno przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, jak i na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami, oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy ww. przejściach dla pieszych.

Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące przejście/przejścia dla pieszych, znajdujące się na drodze publicznej (powiatowej lub gminnej) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – badane na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie może być udzielone na:

Wykonanie dokumentacji projektowej,
Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac w pasie drogowym, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, z wyjątkiem infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów określa załącznik nr 3).
Zakres przedmiotowy, w tym elementy obligatoryjne zadania, określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.   

W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2021. Realizacja zadań możliwa będzie – co do zasady – w okresie 12 miesięcznym. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się dłuższy okres realizacji zadania – wymagane jest wówczas odpowiednie uzasadnienie uwzględniające zakres przewidzianych robót.

Za termin rozpoczęcia zadania przyjmuje się dzień zawarcia przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą pierwszej umowy z Wykonawcą, terminem zakończenia zadania jest dokonanie odbioru wszystkich realizowanych robót.

Zadanie może być realizowane na odcinkach dróg dofinansowanych wcześniej z Funduszu Dróg Samorządowych. W takim przypadku zadanie dofinansowane ze środków FDS, na dzień złożenia wniosku musi być zakończone i rozliczone.

Wszelkie elementy na odcinkach, na których realizowane będą roboty (zarówno elementy zaprojektowane jak i te, na których nie zaplanowano do realizacji żadnych prac) muszą spełniać warunki i wymogi techniczne określone m. in. w:

wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3),
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4),
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Powyższe warunki, wytyczne i wymogi techniczne muszą zostać spełnione najpóźniej w dniu oddania inwestycji do użytkowania.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu – zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych, z zastrzeżeniem wyjątku opisanego poniżej, dotyczącego realizacji w ramach zadania większej liczby przejść dla pieszych.

W ramach jednego zadania można wykonać 1 przejście dla pieszych. Wówczas wnioskodawcą musi być właściwy zarządca drogi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2) na której zlokalizowane jest przejście.

Dopuszcza się zgłoszenie większej liczby przejść wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

przejścia dla pieszych zlokalizowane są w obrębie jednego skrzyżowania (liczba przejść nie może być wówczas większa niż liczba wlotów do skrzyżowania),
wnioskodawca jest właściwym zarządcą co najmniej jednej drogi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2) na której zlokalizowane jest przejście,
wszystkie przejścia dla pieszych w ramach jednego zadania są realizowane w ramach jednej formuły (pkt 8  wniosku).
 

Zadanie nie może obejmować przejść dla pieszych zlokalizowanych w strefie zamieszkania, z wyjątkiem stref zamieszkania, w których wyodrębniono jezdnię oraz chodniki lub pobocza.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach FRD, mogą otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, w kwocie nie większej niż 200 000,00 zł na jedno przejście dla pieszych, przy czym przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych.

Gminy wiejskie mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinansowanie jednego zadania, gminy miejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać środki na dofinansowanie dwóch zadań, natomiast powiaty ziemskie mogą złożyć maksymalną liczbę wniosków równą liczbie gmin w  powiecie. W takim przypadku każdy składany wniosek musi dotyczyć innej gminy z terenu danego powiatu.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 1, wejście F) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).[2]

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 8 kwietnia 2021 r. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg należy składać wyłącznie na wzorze zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego, załączonym do ogłoszenia o naborze (załącznik nr 1).

Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji określonego wzoru wniosku, z wyjątkiem punktów, w których modyfikacje zostały dopuszczone w instrukcji jego wypełniania.

Do wniosku o dofinansowanie zadania obligatoryjnie należy dołączyć:

1. Dane dotyczące liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych[3] z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (dane w ujęciu rocznym pozyskanie z Policji lub potwierdzone przez Policję),

2. Dane dotyczące liczby osób zabitych lub rannych w wyniku zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych[4] z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (dane w ujęciu rocznym pozyskanie z Policji lub potwierdzone przez Policję),

3. Mapę poglądową – dopuszczalne jest dołączenie dwóch arkuszy:

załącznik powinien zawierać informacje i obrazować lokalizację przejścia/przejść dla pieszych  oraz określać obszar oddziaływania przejść/przejścia dla pieszych objętego/objętych zadaniem na tle sieci dróg - niezbędne jest czytelne oznaczenie każdego przejścia,
załącznik powinien przedstawiać lokalizację przejścia/przejść dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym lub działalność gospodarcza.
Dane dotyczące liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz dane dotyczące liczby osób zabitych lub rannych należy przedłożyć w formie oryginału dokumentu pozyskanych z Policji bądź poświadczonej kopii.

Uwaga! Mapa poglądowa będzie podstawą oceny merytorycznej wniosków, dlatego jej prawidłowe sporządzenie może być kluczowe dla uzyskania dofinansowania.

 

W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych opisanych w niniejszym ogłoszeniu lub zawiera oczywiste omyłki – komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie, nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku. Ponadto odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia lub sprostowania powinna odnosić się wyłącznie do kwestii zawartych w wezwaniu.

Wszelkie pytania/wezwania komisji w toku oceny wniosków kierowane będą
do Wnioskodawców elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy czym do doręczeń oraz sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Na etapie prowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, Wojewoda zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zaliczenie dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie do kategorii dróg gminnych lub powiatowych, w szczególności w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie drodze nie nadano odpowiedniego numeru lub numer ten nie został prawidłowo wskazany w pkt. 3 wniosku, którymi Wnioskodawca powinien dysponować w dniu składania wniosku o dofinansowanie.

 

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca, na wezwanie Komisji, powinien przedłożyć przedmiotowe dokumenty niezwłocznie.

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:

wnioskodawca nie zastosował się do określonego ogłoszeniem o naborze wzoru wniosku o dofinansowanie,
wnioskodawca nie zastosował się do wytycznych określonych w ogłoszeniu o naborze,
nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną
do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.),
dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2), a w przypadku zadania obejmującego większą liczbę przejść wnioskodawca nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2) co najmniej jednej drogi, na której zlokalizowane jest przejście dla pieszych,
deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy.
 

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne będą podlegać ocenie merytorycznej. Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę:

liczbę zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku,
liczbę osób zabitych lub rannych w wyniku zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku,
lokalizację przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym lub działalność gospodarcza (placówki oświatowe, handlowe, ochrony zdrowia, opiekuńcze, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędy itp.) lub względem przystanków publicznego transportu zbiorowego.
 

Jeżeli na etapie uzgadniania treści ewentualnej umowy o dofinansowanie, realizacji bądź rozliczania zadania stwierdzone zostanie, że dane we wniosku o dofinansowanie były niezgodne ze stanem faktycznym, co mogło stanowić podstawę do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych, Wojewoda może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie zadania lub odmówić jego rozliczenia.

Wojewoda zastrzega sobie możliwość określenia w umowie o dofinansowanie warunków przekazania środków, których celem będzie ostateczne potwierdzenie możliwości realizacji zadania zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Dlatego też, zaleca się określenie wymogu zakończenia fazy projektowej możliwie wcześnie, jednakże nie później niż w listopadzie 2021 r.


Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią załączniki:

wzór wniosku o dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wraz z instrukcją jego wypełnienia,
informacje dotyczące minimalnego zakresu przedmiotowego zadania,
informacje dla wnioskodawców dotyczące kwalifikowalności kosztów.
 

Zgodnie z treścią ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie nieumieszczenia zadania na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

 

Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.

  
[1] Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
[2] dopuszcza się składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jednakże konieczne jest zapewnienie prawidłowych podpisów kwalifikowanych osób uprawnionych do jego złożenia oraz czytelność wszystkich składanych dokumentów, a w szczególności mapy poglądowej.
[3] w miarę możliwości należy dodatkowo wyszczególnić liczbę zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) na przejściu dla pieszych.
[4]  w miarę możliwości należy dodatkowo wyszczególnić liczbę osób zabitych lub rannych na przejściu dla pieszych.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego