Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od 2021 roku

Wersja strony w formacie XML

Warszawa, 10 lipca 2020 r.

WOJEWODA MAZOWIECKIOgłoszenie Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od 2021 roku
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 2161 ze zm.) ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego1 z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Funduszu.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dalej FDS, dla województwa mazowieckiego na rok 2021 przyznane zostały środki w wysokości 302 175 445,40 zł, z czego kwotę 192 381 193,73 zł2 przeznacza się na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach niniejszego naboru. Na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych przewiduje się przeznaczyć odpowiednio 40 % i 60 % alokacji środków przewidzianej dla województwa mazowieckiego, pomniejszonej o zobowiązania podjęte na zadania wieloletnie. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z listy złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, powyższa proporcja może ulec zmianie. Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć w każdym kolejnym roku kwoty 122 517 094,86 zł, z czego w 2022 r. zadania z niniejszego naboru będą mogły uzyskać łączne dofinansowanie w kwocie 113 066 673,76 zł2.

Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki drogi/dróg, będących drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu przebudowę dróg wewnętrznych, które następnie zostaną zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ww. ustawy.

W zakresie rzeczowym wniosek może dotyczyć budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dofinansowanie udzielane jest na wykonanie robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym takiej drogi, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą oraz z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach jej bieżącego utrzymania.

W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2021. Ponadto w przypadku zadań, w ramach których do dofinansowania zgłoszony jest tylko określony etap zatwierdzonego projektu budowlanego, etap ten musi stanowić funkcjonalną całość.

Dla zgłoszonego zadania wnioskodawca powinien posiadać pełną dokumentację techniczną i projektową (w tym projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) oraz dopełnić wszystkich wymogów prawnych związanych z jego realizacją, tj. powinien posiadać aktualne zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i oceny.

Ponadto w przypadku zadań polegających na budowie (rozbudowie) lub przebudowie, wszelkie elementy odcinków drogi/dróg zgłoszonych do dofinansowania (zarówno zaprojektowane jak i te, na których nie zaplanowano do realizacji żadnych prac) muszą spełniać warunki i wymogi techniczne określone m. in. w:

 • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

W ramach jednego zadania można zgłosić 1 odcinek drogi.
Dopuszcza się zgłoszenie 2 odcinków drogi/dróg w przypadku, gdy:

 • odcinki są połączone przejazdem kolejowym lub mostem/wiaduktem/tunelem. Jednocześnie w przypadku zadań polegających na budowie (rozbudowie) lub przebudowie, obiekt ten powinien spełniać warunki i wymogi określone w przepisach techniczno-budowlanych i nie wymagać przebudowy (wyjątek od niniejszej zasady stanowią przejazdy kolejowe, mosty, wiadukty lub tunele realizowane równolegle ze zgłoszonym do dofinansowania zadaniem, pod warunkiem ich zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi)
  lub
 • szacowany koszt realizacji zadania określony we wniosku o dofinansowanie nie przekracza
  2 000 000 zł.

Ponadto zgłoszone odcinki muszą spełniać następujące wymagania:

 1. na całej długości odcinka/odcinków przewiduje się prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie (rozbudowie), przebudowie lub remoncie,
 2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany),
 3. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze,
 4. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 ww. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, właściwą dla danej kategorii drogi,
 5. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
  1. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
  2. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,
 6. odcinek jest jednorodny pod względem przekroju jezdni,
 7. odcinek posiada jeden początek i jeden koniec.

Zadanie nie może obejmować odcinków dróg zlokalizowanych w strefie zamieszkania, z wyjątkiem stref zamieszkania, w których wyodrębniono jezdnię oraz chodniki lub pobocza.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Funduszu, mogą otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, w kwocie nie większej niż 30 000 000,00 zł, przy czym przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów określa załącznik nr 3.

Gminy mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań, przy czym w przypadku zadań zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, każde z nich musi dotyczyć drogi/dróg innej kategorii.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu – zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych.


Wnioski należy składać osobiście w kancelarii głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 1, wejście F) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 9 sierpnia 2020 r., jednakże z uwagi na fakt, iż ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), przyjmowanie wniosków trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2020 r. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.


Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych należy składać wyłącznie na wzorach zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego, załączonych
do ogłoszenia o naborze (załącznik nr 1 – zadania polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie, załącznik nr 2 – zadania polegające na remoncie).

Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji określonych wzorów wniosków, z wyjątkiem punktów, w których modyfikacje zostały dopuszczone w instrukcji jego wypełniania.

Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć, w zależności od rodzaju prowadzonych robót budowlanych, kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem):

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kopią oświadczenia/oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dołączonego/dołączonych do wniosku o jej wydanie,
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub
 3. zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych, wraz z kopią oświadczenia/oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i opisu technicznego (jeżeli stanowił załącznik do zgłoszenia, również jako część projektu budowlanego).
 4. postanowienia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją
o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Jednak dokumenty te, uzupełnione o adnotację o ostateczności lub niewniesieniu sprzeciwu, będą musiały zostać przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, może spowodować odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego.

Jeżeli z daty wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami.

Do wniosku o dofinansowanie zadania należy dołączyć mapę poglądową. Załącznik
w postaci mapy poglądowej powinien zawierać informacje i obrazować lokalizację odcinka/odcinków drogi/dróg objętego/objętych zadaniem na tle sieci dróg
i pokazywać istotne punkty, mogące mieć wpływ na ocenę wniosku (art. 24 ww. ustawy
o Funduszu Dróg Samorządowych ). W przypadku zadań dotyczących 2 odcinków, na załączniku niezbędne jest czytelne oznaczenie każdego z odcinków.

Nieobligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest projekt stałej organizacji ruchu – m.in. w oparciu o projekt SOR dokonywana będzie ocena wniosku w ramach kryterium nr 1, co umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej.

W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych opisanych w niniejszym ogłoszeniu lub zawiera oczywiste omyłki – komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie, nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku. Ponadto odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia lub sprostowania powinna odnosić się wyłącznie do kwestii zawartych w wezwaniu, dlatego też uzupełniając wniosek niedopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, za wyjątkiem sytuacji kiedy Komisja wezwie do wprowadzenia takiej zmiany w drodze sprostowania.

Wszelkie pytania/wezwania komisji w toku oceny wniosków kierowane będą do Wnioskodawców elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy czym do doręczeń oraz sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Jeżeli na etapie zawierania umowy o dofinansowanie okaże się, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie nie są zgodne ze stanem faktycznym, wojewoda może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie.

Na etapie prowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, Wojewoda zastrzega sobie prawo wglądu do poniższych dokumentów, którymi Wnioskodawca powinien dysponować w dniu składania wniosku o dofinansowanie:

 1. oryginałów dokumentacji technicznej i projektowej, w tym: projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami normalnymi pasa drogowego (jeżeli był podstawą uzyskania dokumentu z prawa budowlanego uprawniającego do wykonania robót objętych wnioskiem), projektu stałej organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego lub przedmiaru robót objętych zgłoszonym do dofinansowania zadaniem,
 2. dokumentów potwierdzających zaliczenie dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie do kategorii dróg gminnych lub powiatowych, w szczególności w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie drodze nie nadano odpowiedniego numeru lub numer ten nie został prawidłowo wskazany w pkt. 13 wniosku,


Powyższe oznacza, że Wnioskodawcy, na wezwanie Komisji, powinni przedłożyć przedmiotowe dokumenty niezwłocznie.

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:

 1. wnioskodawca nie zastosował się do określonego ogłoszeniem o naborze wzoru wniosku o dofinansowanie,
 2. wnioskodawca nie zastosował się do wytycznych określonych w ogłoszeniu o naborze,
 3. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
 4. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
 5. dotyczy zadania niepolegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
 6. dotyczy zadania nieposiadającego zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
  2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana,
 7. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną
  do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia
  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.). Wyjątek stanowią zadania mające na celu przebudowę dróg wewnętrznych, które następnie zostaną zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,
 8. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
 9. dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
 10. deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
 11. nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy.


Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej. Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę:

 1. poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ocena dokonywana m.in. w oparciu o nieobligatoryjny załącznik do wniosku – projekt SOR);
 2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 3. podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
 4. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
 5. poprawę dostępności terenów inwestycyjnych (wymagana informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).


Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie nieumieszczenia zadania na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

1 Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

2 Kwota może ulec zmianie po aktualizacji listy zadań rekomendowanych do dofinansowania na 2020 rok.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane