Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA DO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WNIOSKÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA CYKLICZNE ORGANIZOWANIE ZGROMADZEŃ

W dniu 2 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo
o zgromadzeniach (Dz. u. z 2015 r. poz. 1485), wprowadzona ustawą z dnia 13 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 579), uprawniająca wojewodę
do wydawania decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych
i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie
w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody
o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń
.

Wojewoda Mazowiecki wydaje decyzje w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na terenie województwa mazowieckiego.

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń (art. 26a ust 3 Prawa o zgromadzeniach).

We wniosku organizator zgromadzenia cyklicznego podaje (zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 26a ust.2 ustawy Prawo o zgromadzeniach):

- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres
do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą

- imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim

- uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń

- cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie

- liczbę zgromadzeń cylikcznych

- terminarz organizacji zgromadzeń cyklicznych ze wskazaniem dat

- godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia

- informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował

Ponadto do wniosku organizator dołącza (art. 10 ust. 2 i 3 Prawa o zgromadzeniach i część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej):

- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

W przypadku wniesienia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

- zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, tj. Prezydenta m. st. Warszawy:

- w kasie: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Budżetowo – Księgowy,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

- na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, numer - 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W przypadku zaś, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza
do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego
 im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone
w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis
lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. (część IV załącznika do ustawy
o opłacie skarbowej). I należy ją wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, zgodnie z informacjami wskazanymi wyżej.

Wnioski spełniające przedstawione wyżej wymagania należy składać do Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (wyraźnie wskazując Wydział Spraw Obywatelskich jako adresata):

- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej(ePUAP) na adresMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (t6j4ljd68r/skrytka)

- na adres e-mail: wso@mazowieckie.pl

- nr faks: 22 695 66 04

-korespondencyjnie lub osobiście: Wydział Spraw Obywatelskich MUW, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa (wejście A, pokój 101) bądź pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście B, pokój 36 – Kancelaria Główna).

Wojewoda wydaje decyzję nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń (art. 26b ust. 1 Prawa o zgromadzeniach).

Jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, Wojewoda Mazowiecki udostępnia informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Informuje również o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne
(art. 26b ust. 2 Prawa o zgromadzeniach).

Odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, na obszarze której ma być zorganizowane zgromadzenie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

Na podstawie decyzji Wojewody, zgodnie z art. 26d Prawa o zgromadzeniach, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Na mocy art. 26c ust. 1 Prawa o zgromadzeniach, Wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody
na cykliczne organizowanie zgromadzeń na wniosek: organizatora (pkt 1) lub jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w art. 26a ust. 1, nie zostały one zorganizowane (pkt 2). Przy czym, zgodnie z art. 26 c ust. 2 powyższej ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych
od organizatora.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego