Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zastosowanie ulgi w spłacie należnosci z tytułu kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Pozostałe

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansów i Budżetu

Treść

KARTA INFORMACYJNA

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 63 58

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WF/03

Nr wersji: 4

Data wydania:

29 kwiecień 2020 r.

SPRAWA: 

Zastosowanie ulgi w spłacie należności z tytułu kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Umorzenie całości/części należności, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu kary pieniężnej.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019 r. poz. 1507)
 2. Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz..869, z późn. zm.)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

1.Osobiście

Punkt Obsługi Klienta

00-950 Warszawa

pl. Bankowy 3/5

wejście "F", pokój 1

tel. 22 695 61 59


godziny i dni urzędowania:

poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00


2. Pocztą na adres

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów i Budżetu

00-950 Warszawa

pl. Bankowy 3/5

3. ePUAP

/t6j4ljd68r/skrytka

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przychodów i dochodów oraz ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą z dwóch ostatnich lat.
 2. Dokumenty potwierdzające inne niż wymienione w pkt. 1 źródła i wysokość dochodów osiąganych przez wnioskodawcę, za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek lub oświadczenie o ich braku.
 3. Informacja o liczbie osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów osiąganych przez osoby pozostające wraz z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowy za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek.
 5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, w przypadku posiadania przez osoby pozostające z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym statusu osoby bezrobotnej, zawierające informację o wysokości pobieranego zasiłku.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego przez wnioskodawcę oraz osoby pozostające wraz z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątku wspólnego lub majątków odrębnych (o ile wnioskodawca nie pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej), dotyczące w szczególności: posiadanych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych (grunty, budynki, place, samochody – marka i rok produkcji), stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (salda z co najmniej sześciu miesięcy), oszczędnościowych (wg stanu na dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) itp.
 8. Zestawienie miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, potwierdzone stosownymi rachunkami, fakturami z podziałem na opłaty stałe (tj. opłaty za dostarczane media, lokal mieszkalny, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatki od nieruchomości, rachunki za żywność, rachunki za edukację itp.) oraz opłaty okresowe (tj. rachunki za odzież, rachunki za leki, rachunki za rehabilitację itp.).
 9. Zaświadczenia wystawione przez kredytodawców o wysokości posiadanych przez wnioskodawcę zadłużeń (pożyczki, kredyty) lub oświadczenie o ich braku;
 10. Zaświadczenia lekarskie, jeśli wnioskodawca lub osoby pozostające wraz z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają pod stałą opieką medyczną:
 11. Inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 OPŁATY:

 Opłata skarbowa w wysokości 10 zł,

 pobierana zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt la ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 100 ze zm.), płatna na rachunek bankowy prowadzony przez:


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

Ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidziany przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020 r. poz. 256 z późn. zm.) tj. w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony.

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Finansów i Budżetu

Oddział Rozstrzygnięć Finansowych

00-950 Warszawa

pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 37 lub 48 362 04 36

e-mail: wf@mazowieckie.pl


godziny i dni urzędowania:

poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego do Ministra Finansów, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane