Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który po 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców
KARTA INFORMACYJNA

 

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

Tel. 22 695 65 65

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/20

Nr wersji: 6

Data wydania:

21 lipca 2020 r.

SPRAWA: 

Przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który po 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 35).

PRZEDMIOT SPRAWY:

Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 • Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2274).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.     Osobiście:

Podczas składania wniosku o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę za pomocą kalendarza internetowego na stronie https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/:

W punkcie przyjmowania wniosków


ul. Krucza 5/11 (wejście E)
godziny przyjęć
poniedziałek 10.00 – 17.30
wtorek – piątek 08.00 – 15.00

W dogodnym terminie w godzinach przyjęć klientów


Biuro Podawcze Wydziału Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
stanowisko nr 8
godziny przyjęć
poniedziałek 10.00 – 17.30
wtorek – piątek 08.00 – 15.00

W Punkcie Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć
poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00

2. Pocztą na adres:

 

               Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
                               00-624 Warszawa                             

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków Twojej najbliższej rodziny, składasz:

 • Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego;
  • wypełniony czytelnie w języku polskim,
  • drukowanymi literami,
  • czytelny podpis wniosku swoim imieniem i nazwiskiem.
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży) z danymi osobowymi, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnej Karty Polaka;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków najbliższej rodziny przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską lub współmałżonka, należy złożyć:

 • wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu o przyznanie świadczenia pieniężnego:
  • wypełniony czytelnie w języku polskim,
  • drukowanymi literami,
  • czytelny podpis wniosku swoim imieniem i nazwiskiem.
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży) zdanymi osobowymi, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnej Karty Polaka;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zapisanych stron ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny potwierdzających stopień pokrewieństwa lub wskazujących na zawarcie z Tobą związku małżeńskiego, tj. aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci:
  • sporządzone w języku ojczystym wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub umiejscowionych aktów (tj. wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków najbliższej rodziny:
  • np. umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka,
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka dzieci,
  • ubezpieczenie z tytułu wykonywanej przez współmałżonka pracy.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

 OPŁATY:

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzje są wydawane po uzyskaniu przez wojewodę środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na dany rok budżetowy, niezbędnych do realizacji wypłat. Gdy łączna kwota wypłat świadczeń w roku budżetowym osiągnie 75% zaplanowanych wydatków z rezerwy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na ten rok, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie wniosków. Wnioski, których rozpatrywanie zostało wstrzymane, będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia pieniężnego. Wnioski o świadczenie pieniężne rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu do urzędu. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wstrzymanie-rozpatrywaniawnioskow-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek - piątek: 8.00 – 15.00
TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność
 • z oryginałem przez notariusza polskiego, konsula RP lub bezpłatnie przez pracownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu składania wniosku (wówczas oryginały należy okazać do wglądu).
 • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Można ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem
wniesienia opłaty skarbowej (17,00 PLN) należy dołączyć do wniosku.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego