Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji klientów.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pozostałe
Komórka odpowiedzialna Wydział Kontroli
KARTA INFORMACYJNA


MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ KONTROLI
pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 72 00, fax. 22 695 72 01
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki   

Nr karty informacyjnej
KI – WK/01
Nr wersji: 17
Data wydania:
4 stycznia 2023 r.
SPRAWA: 

Przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji klientów.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia. W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawa indywidualnych, dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Skargi, wnioski i petycje można składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za jej (jego) zgodą.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) – Dział VIII Skargi i wnioski;
  2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną oraz ustnie do protokołu.
Petycje mogą być wnoszone pisemnie i drogą elektroniczną.

Skargi, wnioski i petycje można składać:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta

pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa
wejście "F" od al. Solidarności 81, parter
tel. 22 695 61 59
lub

w kancelarii Delegatur - Placówek Zamiejscowych Urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
godziny i dni urzędowania: od poniedziałku do piątku 800-1600

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Kontroli
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

3. Drogą elektroniczną:

e-mail: wk@mazowieckie.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (/t6j4ljd68r/skrytka) bip.mazowieckie.pl,

zakładka elektroniczna skrzynka podawcza, podzakładka organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. 
4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu:

w Wydziale Kontroli, pl. Bankowy 3/5, Warszawa

wejście „F” od al. Solidarności 81, III piętro, pok. 700 i 700A

godziny i dni przyjęć klientów: w poniedziałki w godzinach 800-1600,
we wtorki w godzinach 800–1700, od środy do piątku w godzinach 800–1600.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Nie ma prawnie obowiązujących wzorów wniosków i formularzy w zakresie skarg, wniosków i petycji.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie istnieje możliwość wniesienia skargi lub wniosku za pomocą opracowanego FORMULARZA ZGŁOSZENIA SKARGI LUB WNIOSKU DO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także skarg i wniosków przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, wymagane jest przedstawienie, przez osobę zgłaszającą skargę lub wniosek, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek, z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz przyjmujący zgłoszenie.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji w Wydziale Kontroli udziela informacji o sprawach zarejestrowanych w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jeżeli z treści skargi, wniosku lub petycji nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – w przypadku skarg i wniosków oraz 14 dni – w przypadku petycji, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku lub petycji bez rozpoznania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na stronie internetowej urzędu zamieszczane są następujące informacje dotyczące petycji:

skan petycji, data jej złożenia, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który złożył petycję, o ile wyraził na to zgodę, informacje o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrywania petycji oraz informacja o sposobie załatwienia petycji.

OPŁATY:

Brak - wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz ich rozpatrywanie nie podlegają opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo – w przypadku skargi – wskazać mu właściwy organ.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Przekazanie petycji do właściwego podmiotu następuje w terminie do 30 dni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

 

Wydział Kontroli
Oddział Skarg, Wniosków i Petycji
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
wejście "F" od al. Solidarności 81

tel. 22 695 72 00
e-mail: wk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania:

poniedziałek: 08.00 - 16.00
wtorek: 08.00 - 17.00
środa - piątek: 08.00 - 16.00

oraz właściwe komórki organizacyjne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

TRYB ODWOŁAWCZY:

Postępowanie w sprawach skarg i petycji jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy również prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków 

  • Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Wydziału Kontroli (Oddziale Skarg, Wniosków i Petycji) przy  pl. Bankowy 3/5, Warszawa
  • wejście "F" od al. Solidarności 81 w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 we wtorki w godzinach 8:00- 17:00 oraz od środy do piątku w godzinach 8:00-16:00.
  • Wojewoda Mazowiecki przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00 – 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Kontroli;
  • Wicewojewodowie przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 16.00 – 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Biura Wojewody. W razie, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie klientów odbywa się w inny dzień roboczy;
  • Dane osobowe osób zgłaszających skargi, wnioski i petycje są przetwarzane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na zasadach określonych przepisami prawa (szczegóły w załączniku Klauzula informacyjna).
ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego