Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji. ISO Karta informacyjna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Pozostałe

Komórka odpowiedzialna Wydział Kontroli

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ KONTROLI
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 72 00, fax. 22 695 72 01
www.mazowieckie.pl  


Nr karty informacyjnej
KI – WK/01
Nr wersji: 15
Data wydania:
26 listopada 2018 r.
SPRAWA: 

Przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji klientów.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.
W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Skargi, wnioski i petycje można składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za jej (jego) zgodą.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) – Dział VIII Skargi i wnioski.
2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 20187 r. poz. 870).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną oraz ustnie do protokołu.
Petycje mogą być wnoszone pisemnie i drogą elektroniczną.

Skargi, wnioski i petycje można składać:

1. Osobiście:
Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
wejście "F" od al. Solidarności 81, parter
tel. 22 695 61 59
lub
w kancelarii Delegatur - Placówek Zamiejscowych Urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
godziny i dni urzędowania: od poniedziałku do piątku 800-1600

2. Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Kontroli
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

3. Drogą elektroniczną:
e-mail: wk@mazowieckie.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (/t6j4ljd68r/skrytka) bip.mazowieckie.pl,
zakładka elektroniczna skrzynka podawcza, podzakładka skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu:
w Wydziale Kontroli, pl. Bankowy 3/5, wejście „B” parter, pok. 65 lub 67
godziny i dni przyjęć klientów: w poniedziałki w godzinach 800-1600,
we wtorki w godzinach 800–1700, od środy do piątku w godzinach 800–1600.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Nie ma prawnie obowiązujących wzorów wniosków i formularzy w zakresie skarg, wniosków i petycji.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie istnieje możliwość wniesienie skargi lub wniosku za pomocą opracowanego FORMULARZA ZGŁOSZENIA SKARGI LUB WNIOSKU DO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także skarg i wniosków przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, wymagane jest przedstawienie, przez osobę zgłaszającą skargę lub wniosek, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek, z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz przyjmujący zgłoszenie.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji w Wydziale Kontroli udziela informacji o sprawach zarejestrowanych w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jeżeli z treści skargi, wniosku lub petycji nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – w przypadku skarg i wniosków oraz 14 dni – w przypadku petycji, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku lub petycji bez rozpoznania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na stronie internetowej urzędu zamieszczane są następujące informacje dotyczące petycji:
skan petycji, data jej złożenia, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który złożył petycję, o ile wyraził na to zgodę, informacje o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrywania petycji oraz informacja o sposobie załatwienia petycji.

OPŁATY:

Brak - wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz ich rozpatrywanie nie podlegają opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo – w przypadku skargi – wskazać mu właściwy organ.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Przekazanie petycji do właściwego podmiotu następuje w terminie do 30 dni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Kontroli
Oddział Skarg, Wniosków i Petycji
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
tel. 22 695 72 00
e-mail: wk@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania - poniedziałek 800-1600, wtorek 800- 1700,
od środy do piątku - 800-1600

oraz właściwe komórki organizacyjne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Postępowanie w sprawach skarg i petycji jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy również prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków

  • Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Wydziału Kontroli przy pl. Bankowym 3/5 w poniedziałki w godzinach 800-1600 we wtorki w godzinach 800- 1700 oraz od środy do piątku w godzinach 800-1600.
  • Wojewoda Mazowiecki przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 1500 do 1700 po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Kontroli.
  • Wicewojewodowie przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 1600 do 1800  po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Biura Wojewody. W razie, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie klientów odbywa się w inny dzień roboczy.
  • Dane osobowe osób zgłaszających skargi, wnioski i petycje są przetwarzane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na zasadach określonych przepisami prawa (szczegóły w załączniku Klauzula informacyjna).

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SKARGI LUB WNIOSKU DO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij