Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pozostałe
Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

Treść

KARTA INFORMACYJNA


W WARSZAWIE
WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WRP/06

Nr wersji: 2

Data wydania:
18 maj 2020 r.

SPRAWA: 

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej

PRZEDMIOT SPRAWY:

Status zakładu pracy chronionej.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 r., poz. 256 t.j.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:

 

Punkt Przyjmowania Korespondencji
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

 

Lub


Punkt Obsługi Klienta
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście "F" od Al. Solidarności

godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

 1. 2.      Pocztą na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Rynku Pracy
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

O przyznanie statusu zakładu pracy chronionej mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 12 miesięcy zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz:

 • osiągają przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych tj.:
  • co najmniej 50%, a w tym, co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

albo

  • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 • jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Spółdzielnia socjalna, powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, również ma możliwość uzyskać status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej zawiera:

 • nazwę i siedzibę organizatora oraz adres zakładu,
 • informację o prowadzonej działalności (branża, profil),
 • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń)

Należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez zakład warunków określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj.:

 • tabele ilustrujące stan zatrudnienia, w celu udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku (załącznik),
 • oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy o rehabilitacji
  ( w decyzji powinny być uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowane przez podmiot) oraz tytuły prawne do użytkowania wskazanych obiektów i pomieszczeń,
 • informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu, umów zawartych ze specjalistycznym podmiotem leczniczym (wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych) świadczącym opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
 • odpis z KRS lub CEIDG,
 • kopię decyzji nadającej nr NIP oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli wniosek nie będzie kompletny, zakład zostanie wezwany do usunięcia braków we wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł. Możesz jej dokonać:


 • Przelewem bankowym na konto:

Dzielnica Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 • W kasie:

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział Budżetowo – Księgowy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Obsługi Pracodawców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 72 93

e-mail: wrp@mazowieckie.pl

 

Godziny obsługi klientów:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek – piątek: 08.00 – 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 t.j.) pracodawcy przysługuje wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewody.

INFORMACJE DODATKOWE:

Prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany:

 1. poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków
  i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
 2. przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
  • do dnia 20 lipca za I półrocze,
  • do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej ma możliwość złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu lub zgłoszenia przedmiotów opodatkowania. Do wniosku należy dołączyć odpis z KRS/CEIDG, informację o stanie zatrudnienia, oświadczenie o spełnianiu wymogów dla zakładów pracy chronionej (załącznik) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o nadanie statusu zakładu pracy chronionej;
 2. Wzór informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych - tabela w rozbiciu na każdy dzień miesiąca;
 3. Wzór informacji półrocznej INF-W;
 4. Wzór informacji o zmianach INF-WZ;
 5. Klauzula informacyjna.


Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane