Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej
KI – WI/05
Nr wersji: 10
Data wydania:
17 grudnia 2018 r.
SPRAWA: 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 11a, art. 11f, art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.Osobiście

  Punkt Obsługi Klienta
wejście "F"(od al.Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

 1. Mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,
  z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 2. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa
  w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 6. Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.), jeżeli jest ono wymagane;
 7. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

      8. Opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c)właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
d)dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
e)dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
f)właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
i)  wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

 WAŻNE:

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów wówczas do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, czw. 8:00 - 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij