Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ustalenie lokalizacji linii kolejowej.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść


KARTA INFORMACYJNA

 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl  

Nr karty informacyjnej
KI – WI/04
Nr wersji: 9
Data wydania:
17 grudnia 2018 r.
SPRAWA: 

Ustalenie lokalizacji linii kolejowej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 9o ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2018 r. Nr 650 ze zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.Osobiście

w Punkcie Obsługi Klienta
wejście "F"(od al.Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej powinien zawierać:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej powinien zawierać w szczególności:

 1. mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej,
  z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, opracowaną
  z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w razie jej braku – innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej skali, zaś dla terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
  i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.);
 2. określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204);
 3. mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku  konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zawierający oznaczenia działek według katastru nieruchomości lub map z projektami podziału nieruchomości oraz powierzchnie tych działek;
 5. wykaz nieruchomości, zawierający oznaczenia działek według katastru nieruchomości lub map z projektami podziału nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym;
 6. opinie:

a)ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056),
b)dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do morskich portów i przystani wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego,
c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
d)dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e)właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2047),
f)właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
g)właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury,
h) właściwego zarządcy drogi publicznej – w odniesieniu do drogi publicznej, która krzyżuje się z linią kolejową,
i) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do projektowanej linii kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana w obszarze kolejowym jego linii.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji – 107 zł.

Opłatę wnosi się na konto:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
City Bank Handlowy
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, czw. 8:00 - 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij