Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Pozwolenie na budowę

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej
KI – WI/01
Nr wersji: 9
Data wydania:
17 grudnia 2018 r.
SPRAWA: 

Pozwolenie na budowę.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek inwestora.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) 
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010r., Nr 235 poz.1539).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.Osobiście

w Punkcie Obsługi Klienta
wejście "F"(od al.Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (dalej: prawo budowlane) do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 12 ust. 7 prawa budowlanego), aktualnym na dzień opracowania projektu – nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3)decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) pozwolenia i decyzje, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane, tj.
-pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz określające warunki ich wykorzystania na tych obszarach (art. 23 ust. 1),
- pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego i warunki ich utrzymywania na tych obszarach (art. 26 ust. 1),
- decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie układania i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, wydana po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej (art. 27 ust. 1);
5)w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego (art. 82 ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego), postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a)linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b)przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego,
portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
6) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj.:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 24l ust. 1),
b) uzasadnienie zarządcy drogi (art. 24l ust. 4);
7) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

 II.  Zgodnie z art. 33 ust. 3 prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych

1)których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne
lub
2)których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

 III. Zgodnie z art. 33 ust. 4 prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 WAŻNE:
Obowiązek dołączenia do wniosków dodatkowych dokumentów może wynikać również z przepisów odrębnych.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku powinny być złożone w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) wysokość opłat uzależniona od obiektu budowlanego.

Opłaty wnosi się na konto:
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
City Bank Handlowy
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, czw. 8:00 - 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij