Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Pozwolenie na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WI/01
Nr wersji: 10
Data wydania:
17 czerwiec 2020 r.
SPRAWA: 

Pozwolenie na budowę.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek inwestora.

PODSTAWA PRAWNA:
1) Art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.
    1186 ze zm.);
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie obiektów i robót
    budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U.,
    poz.1539).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (od al. Solidarności), pokój 1
godziny i dni urzędowania:
poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dalej: Prawo
budowlane) do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
(art. 12 ust. 7 prawa budowlanego), aktualnym na dzień opracowania projektu – nie
dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) pozwolenia i decyzje, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane,
tj.
a) pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
w polskich obszarach morskich oraz określające warunki ich wykorzystania na
tych obszarach (art. 23 ust. 1),
b) pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód
wewnętrznych i morza terytorialnego i warunki ich utrzymywania na tych
obszarach (art. 26 ust. 1),
c) decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie układania
i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, wydana
po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki
wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej (art. 27 ust. 1);
5) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach
zamkniętych i na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na
innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego (art. 82
ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego), postanowienie o uzgodnieniu z organem
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2,
projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;
6) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dokumenty, o których mowa
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj.:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 24l ust. 1),
b) uzasadnienie zarządcy drogi (art. 24l ust. 4);
7) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym
planem rewitalizacji.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów
budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne,
zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce,
rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
Zgodnie z art. 33 ust. 4 prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy
dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

WAŻNE:
Obowiązek dołączenia do wniosków dodatkowych dokumentów może wynikać również
z przepisów odrębnych.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku powinny być złożone w oryginale bądź
poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów do wniosku należy dołączyć wszystkie
pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa
powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2019r. poz. 1000 ze zm.) wysokość opłat uzależniona od obiektu budowlanego.

Opłaty wnosi się na konto:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

godziny i dni przyjęć klientów:
poniedziałek: 13:00 – 16:00
czwartek: 08:00 – 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
Brak.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane