Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl  


Nr karty informacyjnej
KI – WI/10
Nr wersji: 7
Data wydania:
27 grudnia 2018 r.
SPRAWA: 

Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta
wejście "F" (od al. Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, który powinien zawierać:

1. Charakterystykę inwestycji określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej oraz jej
lokalizację i parametry techniczne;
2. Mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą projektowany obszar inwestycji
z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla
obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części
nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty
budowlane oraz wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed
powodzią;
3. Analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka
powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;
4. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami;
5. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem , o którym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.),
tj. zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
aktualnym na dzień opracowania projektu;
7. Opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz.1056),
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do
gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 oraz z 2018 r., poz. 10),
f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych,
g) właściwego zarządcy infrastruktury drogowej – w odniesieniu do dróg,
h) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
i) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono inwestorem,
j) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu
do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 i 1169) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)
k) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – w odniesieniu do nieruchomości,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1933),
l) dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach
parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r., poz. 142 i 10);
8. Pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081), z zastrzeżeniem art. 17;
10.Wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację
inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami;
11.Wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b ustawy o gospodarce
nieruchomościami;
12.Wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazanych
zgodnie z ww. pkt 10.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni – od daty złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, cz. 8:00 - 12:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij