Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wyższe odznaczenia państwowe.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ordery i odznaczenia
Komórka odpowiedzialna Biuro Wojewody
KARTA INFORMACYJNA

 

Biuro Wojewody

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 65 33
Faks: 22 695 62 22

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI – BW/1

Nr wersji:
3

Data wydania:

24 stycznia 2022 r.
SPRAWA: 

Wyższe odznaczenia państwowe.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Nadanie odznaczeń państwowych - ORDERY I ODZNACZENIA (Order Odrodzenia Polski, Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyż Zasługi, Medal za Ofiarność i Odwagę, Medal za Długoletnią Służbę, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości).

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2020 poz. 138),

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2018.279).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 
1. Osobiście:

Biuro Podawcze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, wejście F, parter
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Wojewody
Oddział Współpracy Instytucjonalnej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Inicjowanie nadania orderów i odznaczeń:

Z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda może wystąpić z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych 
mu podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, powinien być jedną dwustronicową kartą zgodną ze wzorem ustawowym.

W przypadku, gdy uzasadnienie wykracza poza ramy rubryki 18 wniosku, należy dołączyć kartkę formatu A4 zatytułowaną "Ciąg dalszy uzasadnienia wniosku" na której kontynuujemy treść uzasadnienia. Dodatkowa kartka/y muszą być także podpisane przez inicjatora.

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, należy wypełnić komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

W rubryce nr 15 wniosku, wypisując otrzymane dotychczas odznaczenia państwowe kandydata, podając ich nazwy, należy posługiwać się skrótami (np. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – KKOOP, Złoty Krzyż Zasługi – ZKZ, Medal Złoty za Długoletnią Służbę – MZzDS itp).

W przypadku wystąpienia o nadanie Orderu Odrodzenia Polski wskazane jest dołączenie 
do wniosku rozszerzonej wersji jego uzasadnienia (rubryki nr 18), w formie notatki, pod którą (podobnie jak pod uzasadnieniem wniosku) powinien podpisać się kierownik jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek.

Każdy wniosek o nadanie orderu-odznaczenia powinien zostać złożony wraz z wypełnionym formularzem „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypełniony formularz "Zapytania o udzielenie informacji 
o osobie" (należy wpisać PESEL kandydata oraz wypełnić komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym rubryki od 1 do 10) zostanie zweryfikowany przez wojewodę mazowieckiego 
w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości pod kątem ewentualnej karalności kandydata do odznaczenia. Druk ten powinien mieć wpisaną podstawę prawną uzyskania zaświadczenia w brzmieniu: „nadanie odznaczenia państwowego – art. 31a ustawy z dnia 
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2020 poz. 138).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Cezury czasowe

Przed nadaniem Orderu Odrodzenia Polski powinno upłynąć co najmniej 5 lat od momentu nadania ostatniego odznaczenia państwowego (praktyka przyjęta w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie).

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata 
od momentu nadana ostatniego odznaczenia państwowego; odstępstwo od tej zasady 
jest dopuszczalne wyjątkowo (art. 16 ust. 5 ww. ustawy).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;
po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień;
po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.
(§ 2 ust. 1a pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów 
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów [Dz.U.2018.279]).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia 
się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania (§ 2 ust. 1b Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń 
oraz wzorów odpowiednich dokumentów [Dz. U. Nr 2014, poz. 64 z późn. zm.]).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo 
do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą (§ 2 ust. 1c Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów 
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów [Dz. U. Nr 2014, poz. 64 z późn. zm.]).

Wręczanie orderów i odznaczeń

Instytucje, które zainicjowały wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego o nadanie odznaczeń państwowych, po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym osobom 
(§ 8 ust. 2 ww. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń 
oraz wzorów odpowiednich dokumentów, [Dz.U.2018.279]).

Aktu wręczenia odznaczeń państwowych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą dokonać jedynie określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób (art. 2 ust. 3, art. 33 ust. 2 
ww. ustawy).

W przypadku gdy osobą wręczającą odznaczenia państwowe ma być Wojewoda Mazowiecki, instytucja organizująca uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych powinna dostarczyć pisemne zaproszenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie co najmniej miesiąc przed planowaną uroczystością.

 OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W związku z tym, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega sobie okres dwóch miesięcy na rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, wystąpienia 
te należy składać do Wojewody Mazowieckiego z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum cztery miesiące przed planowaną uroczystością (terminy te nie dotyczą wystąpień o nadanie Orderu Orła Białego czy Orderu Odrodzenia Polski, których rozpatrywanie zazwyczaj trwa dłużej).
 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:
Oddział Współpracy Instytucjonalnej

00-095 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Jacek Karczewski 22 695 65 33 e-mail jkarczewski@mazowieckie.pl

Norbert Załuska 22 695 65 03 e-mail: nzaluska@mazowieckie.pl
TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

 ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

-      Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia.

-      Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

-      Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Druk „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego