Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Obywatelstwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

Treść

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 65 75
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI-WSC/03
Nr wersji: 14
Data wydania:
 23 kwiecień 2020
r.
SPRAWA: 

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia czy wnioskodawca posiada lub utracił obywatelstwo polskie.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 347);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 925).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

 • po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę za pomocą kalendarza internetowego na stronie https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl lub po pobraniu biletu z biletomatu w siedzibie Wydziału:
  • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji 
   ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko 20
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
 • w dogodnym dla Ciebie terminie w godzinach przyjęć klientów:
  • w Biurze Podawczym
   ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, stanowisko nr 8
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

  • w Punkcie Obsługi Klienta
   pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
   godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00


Dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Do wniosku wysyłanego pocztą należy załączyć dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zwróć uwagę!:

Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), konsul RP za granicą Polski lub dla użytku wewnętrznego pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Występując o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, przedstawiasz:

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58,00 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17,00 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. Pełnomocnictwo,  jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 4. Pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 5. Stronę Twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub inny ważny dokument stwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Odpis Twojego aktu urodzenia, zawierający Twoje imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane Twoich rodziców;
 7. Odpis Twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w Twoim przypadku taka zmiana nastąpiła;
  - jeśli w Twoich dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to koniecznie załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 1. Stronę Twojego nieważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub Twój nieważny polski dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to przedstaw jeden z innych dokumentów, takich jak:
  - stronę z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego ważnego lub nieważnego polskiego paszportu albo polski dowód osobisty jednego z Twoich rodziców;
  -  poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z Twoich rodziców;
  - zaświadczenie o ostatnim miejscu Twojego zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z Twoich rodziców z taką adnotacją (zaświadczenia wydaje właściwy urząd gminy);
  - polską książeczkę wojskową wydaną Tobie (jeśli jesteś mężczyzną) lub Twojemu ojcu;
  - jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. Twoje polskie świadectwa szkolne, polską legitymację ubezpieczeniową, legitymację pracowniczą, Twoje polskie prawo jazdy, książeczkę zdrowia dziecka itp.
 1. Jeżeli posiadasz wyłącznie polskie dokumenty Twojego ojca, to wtedy przygotuj także odpis aktu małżeństwa Twoich rodziców, o ile zawarli oni związek małżeński, bądź dokument urzędowy, zawierający datę ustalenia ojcostwa Twojego ojca w stosunku do Ciebie.

Uwaga!:

W przypadku złożenia wniosku i  wystąpienia wątpliwości bądź braków w materiale dowodowym organ wystosuje do Ciebie wezwanie, prosząc o dodatkowe dokumenty, które będą miały znaczenie w sprawie i pozwolą dokładnie wyjaśnić stan faktyczny.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego.

Numer rachunku na który wnosi się opłatę skarbową:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Osoby wnoszące opłatę skarbową za granicą, powinny posłużyć się dodatkowo zapisem:
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W przypadku decyzji odmawiającej potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, pokój A2, stanowisko nr 20
tel. 22 695 65 51
formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek - piątek: 8.00 – 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Nie istnieje żaden rejestr obywateli polskich.
 2. Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego dokładnie zapoznaj się z pouczeniem znajdującym się na jego ostatniej stronie i ściśle postępuj według wskazanych tam instrukcji.
 3. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez małoletnie dziecko podpisuje i składa jedno z rodziców albo oboje rodzice dziecka bądź jego opiekun prawny.
 4. Jeżeli Twoim pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo, to nie musisz uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 5. Pełnomocnictwo złożone w związku ze sprawą potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nie wymaga notarialnego poświadczenia Twojego podpisu.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym lub potwierdzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź w polskiej placówce konsularnej. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 7. W przypadku braku polskich dokumentów Twoich lub Twoich rodziców możesz zwrócić się w celu ich pozyskania do urzędu gminy właściwego dla miejsca ostatniego zameldowania, do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub archiwum albo Instytutu Pamięci Narodowej, który przechowuje dokumenty emigracyjne wydane przez władze PRL do 1989 r. Jeśli masz trudności z odnalezieniem właściwej instytucji, to zwróć się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) lub skorzystaj z internetowych baz danych na stronie www.archiwa.gov.pl.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to do Ciebie należy przedstawienie danych
  i informacji, które pozwolą ustalić stan  faktyczny i prawny, a także przedłożenie dokumentów, które potwierdzą te dane i informacje.
 9. Zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane