Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl  


Nr karty informacyjnej
KI – WI/22
Nr wersji: 7

Data wydania:
27 grudnia 2018 r.

SPRAWA: 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 50 ust. 1 i 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta
wejście "F" (od al. Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres


WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

   a) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy

   zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do

   państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego

   wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub

   1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

   b) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

   - określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub

   oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

   - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki

   zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów

   projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej

   przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

   - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane

   charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

   c) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

   - docelową rzędną składowiska odpadów,

   - roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

   - sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

   - sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu

   składowiskowego.Informacja określająca czy planowana inwestycja znajduje się: w miejscowości

   uzdrowiskowej, na obszarze objętym ochroną konserwatorską, na terenie górniczym lub

   terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, na obszarze objętym ochroną na

   podstawie przepisów o ochronie przyrody, na obszarze przyległym do pasa drogowego.

   Jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze przyległym do pasa drogowego należy określić

   numer ewidencyjny działki pasa drogowego, kategorię drogi oraz zarządcę drogi;

   3. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.

WAŻNE:
   Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów do wniosku należy dołączyć

   wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności.

  Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

107 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

65 dni – od daty złożenia kompletnego wniosku z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności (uzgodnienia itp.).

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, czw. 8:00 - 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij