Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców
KARTA INFORMACYJNA

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WSC/08
Nr wersji: 7
Data wydania:
13.02.2020 r.
SPRAWA: 

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE).

PRZEDMIOT SPRAWY:

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 35).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 569).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim:

 

podczas umówionej wizyty:

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców można złożyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę za pomocą kalendarza internetowego na stronie: https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/:

w punkcie przyjmowania wniosków

ul. Krucza 5/11 (wejście E).
Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

 

 w dogodnym terminie w godzinach przyjęć klientów:

 

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 293.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 60.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46B.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, parter, stanowisko nr 8.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

 • Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście F (od al. Solidarności).
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

Dokumenty składane w delegaturach, biurze podawczym lub Punkcie Obsługi Klienta  nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Nie są tam również pobierane odciski palców. Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

 

Po wysłaniu wniosku, należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt znajdują się na stronie:

http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/gdzie-moge-zlozyc-wniosek-pobyt-staly-i-rezydenta

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami.
 2. 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. ważny dokument podróży (2 kserokopie + oryginał do wglądu).
 4. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca).
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, np. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 albo świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski) albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.
 6. Oświadczenie złożone z powołaniem się na treść artykułu 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) o ilości osób pozostających na utrzymaniu Cudzoziemca obecnie oraz w ciągu ostatnich trzech lat.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu np. aktualna umowa o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na utrzymaniu w ciągu ostatnich trzech lat, np. umowy o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inne podstawy pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11 lub PIT 11A), zeznania podatkowe (PIT 37 lub PIT 40) wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego (oryginały do wglądu) lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku.
 9. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. aktualnej deklaracji ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysyłki dokumentu do ZUS lub polisy ubezpieczeniowej z potwierdzeniem uiszczenia ostatniej składki.
 10. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich trzech lat zawierające informację kto jest płatnikiem składek, jaka jest miesięczna podstawa składek, czy opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, o okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim wraz z informacją o miesięcznej wysokości pobieranego zasiłku chorobowego.
 11. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 5-letniego legalnego i nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski (tj. kserokopia poprzedniego paszportu zawierającego wizy wraz z oryginałem do wglądu).
 12. W przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy - dokumenty stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie spowodowane były okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

 • 640 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytułem „wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE”

 

 • 50 zł w momencie odbioru decyzji pozytywnej na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Finansów Urzędu

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie karty pobytu długoterminowego UE"
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 miesięcy.
Termin liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów), opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie czy okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania, w przypadku złożenia przez stronę niekompletnego podania, które nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa.


UWAGA! Z uwagi na bardzo duży wpływ wniosków, występuje opóźnienie związane z rejestracją wniosków, które wpłynęły pocztą lub zostały złożone w kancelarii urzędu.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

tel. 22 695 67 73

formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

 

Dni i godziny urzędowania:
poniedziałek: 10:00–17:30 
wtorek- piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby złożyć kompletny wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców należy zarezerwować wizytę poprzez kalendarz internetowy.
 3. Kartę pobytu można odebrać tylko osobiście.
 4. Od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.
 5. W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
 6. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącego osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana obecność rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub jednego z ustanowionych przez sąd opiekunów.
 7. Dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
 8. Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.


O nieprzerwanym pobycie

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim:

 1. Nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie - w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nie była dłuższa niż 12 miesięcy i przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w okresie, o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach - w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji chyba że przerwa była spowodowana:
  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
  • szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
  • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.


  O legalnym pobycie


Do pięcioletniego okresu pobytu nie zalicza się pobytu:

 1. Pracownika delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne.
 2. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, wydanej z powodów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.
 3. W okresie nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Cudzoziemca zobowiązanego do powrotu, jeśli nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu.
 5. Cudzoziemca obowiązanego opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja - o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona.
 6. Członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
 7. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu korzystania z mobilności długoterminowej oraz wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 8. W toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej.
 9. Na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Do pięcioletniego okresu pobytu zalicza się:
 1. Łączny okres legalnego pobytu na terytorium UE, jeżeli był on legalny i nieprzerwany na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie UE dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 2. Cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy.
 3. Połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia lub szkolenia zawodowego;
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia lub szkolenia zawodowego;
  • w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego