Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zaproszenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Cudzoziemcy

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

Tel: 22 695 65 61

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/09

Nr wersji: 7

Data wydania:

26 lutego 2018 r.

SPRAWA: 

Zaproszenia dla   cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń prowadzonej   przez Wojewodę Mazowieckiego. 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2014 r. poz. 546)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2015 r. poz. 741)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. z 2016 r. poz. 289)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Osobiście:
o przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, parter, stanowisko nr 9
godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek)
Aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy
ul. Marszałkowskiej 3/5 należy zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 65 61
lub wysłać e-mail na adres: wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl (podając swój
numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku)
lub zarezerwować wizytę za pośrednictwem strony internetowej
http://kolejkawsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/.
o w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 7, parter, pok. nr 9
o w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,
ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2
o w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 261
o w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 38, parter, pok. nr 14
o w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce,
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46B
godziny przyjęć w Delegaturach: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek -
piątek)
o w Starostwie Powiatu w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 30,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (22) 724 18 33, pok. nr 19
godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek, wtorek, środa), 8:00-17:00
(czwartek), 8:00-15:00 (piątek), zasięg działania: powiat grodziski
o w Starostwie Powiatu w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec,
tel. (48) 665 11 20 lub (48) 665 11 65, pok. nr 30B
godziny przyjęć: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek), zasięg działania: powiat
grójecki
o w Starostwie Powiatu w Legionowie, ul. J. Piłsudskiego 41 (budynek Urzędu
Miasta Legionowo), 05-120 Legionowo, tel. (22) 744 33 90
godziny przyjęć: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek),
zasięg działania: powiat legionowski
o w Starostwie Powiatu w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16,
05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 759 87 35, pok. nr 208
godziny przyjęć: 8:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek),
8:00-14:30 (piątek), zasięg działania: powiat miński
o w Starostwie Powiatu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
tel. (22) 788 09 09
godziny przyjęć: 9:00-16:45 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek),
zasięg działania: powiat otwocki
o w Starostwie Powiatu w Piasecznie, ul. Chyliczkowskiej 14,
05-500 Piaseczno, tel. (22) 737 11 59, pok. nr 11
godziny przyjęć: 8:00-17:10 (poniedziałek), 8:00-15:40 (wtorek-piątek),
zasięg działania: powiat piaseczyński
o w Starostwie Powiatu w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,
tel. (22) 738 14 98 lub 738 14 16
godziny przyjęć: 10:00-17:00 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek),
zasięg działania: powiat pruszkowski
o w Starostwie Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, ul. Poznańska 129-133,
05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 733 72 16, pok. nr 12
godziny przyjęć: 9:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek),
zasięg działania: powiat warszawski zachodni
o w Starostwie Powiatu w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, tel. (22) 776 44 97
godziny przyjęć: 9:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek),
zasięg działania: powiat wołomiński
o w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)
Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji
i nie są poświadczane za zgodność.
2. Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
WYMAGANE DOKUMENTY:
W przypadku osoby fizycznej:
1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie
drukowanymi literami w języku polskim.
2. Dokument potwierdzający tożsamość zapraszającego (tj. dowód osobisty lub dokument
podróży lub kartę pobytu).
3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem
cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży
powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa
trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
Można załączyć do wyboru:
- aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia – 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie)
Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Wietnamu na 6 miesięcy, nie posiadam osób na utrzymaniu. Wymagane saldo na koncie bankowym wynosi 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zaproszony) x 6 miesięcy + 2500 zł koszt biletu do kraju zamieszkania = 8680 zł
- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie)
Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Białorusi na okres 6 miesięcy. Posiadam na wyłącznym utrzymaniu jedno dziecko. 515 zł x 3 osoby (zapraszającego, zaproszonego cudzoziemca, dziecko) + 200 zł koszt biletu do kraju pochodzenia = kwota równa lub wyższa niż 1745 zł netto dochodu miesięcznego udokumentowanego zaświadczeniem z zakładu pracy
- decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty w wysokości 515 zł w stosunku
do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie Przykład: jestem emerytem, nie mam nikogo na utrzymaniu, zapraszam cudzoziemca z Białorusi na 6 miesięcy. 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany) + koszt biletu 200 zł.
Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość osiąganej emerytury/renty w kwocie przekraczającej 1230 zł netto.
- w razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.
Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:
- 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
- 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
- 2500 zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
- akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego,
- w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny zgoda właściciela lokalu na zakwaterowanie cudzoziemca w tym lokalu,
- inne dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania np. rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).
W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów zostanie wystawione wezwanie do ich uzupełnienia. Niedostarczenie brakujących dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
2. Zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.: ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów (kopia rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego – oryginał do wglądu) lub aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku. Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
- akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego,
- w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca,
- inne dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania np. rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).
W przypadku gdy zapraszającym jest osoba prawna (z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym):
1. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
- aktualny wydruk z konta bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia) lub CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
- akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca lub
- rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
4. Aktualnego wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).
W przypadku gdy zapraszającym jest stowarzyszenie:
1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
- aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca).
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
Komentarz [m]: Proszę o dopisanie w rubryce „załączniki/formularze…”
- akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca lub
- rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
4. Aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub decyzja o odmowie wpisania zaproszenia do
ewidencji zaproszeń.

OPŁATY:

Za dokonanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń 27 zł przelewem na konto:
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń”
Potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być złożone wraz z wnioskiem.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wojewoda   wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania   wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej
00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, tel. 22 695 65 61
kontaktwsc.mazowieckie.pl
dni i godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek: 10:00–17:30
wtorek -piątek 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zaproszenie jest ważne w okresie wskazanym we wniosku (nie dłuższym niż 1 rok) przez
zapraszającego cudzoziemca.
Strona może składać wniosek osobiście bądź poprzez ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy załączyć w chwili składania wniosku wraz z potwierdzeniem
dokonania opłaty skarbowej 17zł (wzór pełnomocnictwa w załączeniu).
Z opłaty za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, zstępny (np. syn, córka, wnuczek,
wnuczka), wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek).
Zaproszenie odbiera się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego
się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.
Zapraszający ma możliwość złożenia wniosku o unieważnienie wpisu zaproszenia do
ewidencji zaproszeń.
Na wniosek zapraszającego (złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu ważności zaproszenia) można wydać
decyzję o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Unieważnienie
wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń powoduje utratę jego ważności (z chwilą, gdy
decyzja w sprawie unieważnienia zaproszenia stanie się ostateczna).
Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o wpisanie
zaproszenia do ewidencji zaproszeń, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język
polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do
ewidencji zaproszeń, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do
tego uprawnioną (pracownik Wydziału Spraw Cudzoziemców, notariusz, albo występujący
w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca
podatkowy).
Możliwa jest rezerwacja wizyty w sprawie złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do
ewidencji zaproszeń za pośrednictwem strony internetowej www.mazowieckie.pl

ZAŁĄCZNIKI /   FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:


wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (PDF).doc

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (WORD).doc
wzór pełnomocnictwa (WORD).doc

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij