Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

 

 

KARTA INFORMACYJNA

Logo MUW

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/11

Nr wersji: 8

Data wydania:

18.10.2021 r.

SPRAWA: 

Postępowanie administracyjne w celu zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydania karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej – obywatel Unii Europejskiej oraz członek jego rodziny również posiadający obywatelstwo państwa unijnego jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Karta pobytowa - członek rodziny obywatela Unii Europejskiej lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest obowiązany uzyskać kartę pobytową, jeżeli jego pobyt wraz z obywatelem Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wydanie karty pobytowej
następuje na wniosek cudzoziemca.

Wymiana/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE – obywatel UE, zamierzający zostać w Polsce i posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

Wymiana/wydanie nowej karty pobytowej - członek rodziny obywatela UE, zamierzający zostać w Polsce i posiadający kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
  i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2369).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r., poz. 1392).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w Warszawie, antresola, stanowisko nr 21, numerek z biletomatu I lub wcześniej zarezerwować termin złożenia wniosku- wygodnie przez Internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login  

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. W postępowaniu o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej (dalej: UE):
 • 1 egzemplarz kompletnie wypełnionego w języku polskim wniosku
  o zarejestrowanie pobytu;
 • 1 kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego
  tożsamość i obywatelstwo wraz z kserokopią wszystkich zapisanych stron).
 • 4 fotografie nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35mm x 45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry.
DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:
 1. w przypadku wykonywania pracy:
  • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

 2. w przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. w przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów lub jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie
  • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

 4. w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:
  • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (np. aktualny odpis aktu małżeństwa),
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialnie poświadczoną kserokopię;

 5. w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-4
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,
  • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

 6. w przypadku rejestracji pobytu członka rodziny obywatela UE posiadającego obywatelstwo unijne:
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
  • bezpośredni zstępni obywatela UE – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
  • bezpośredni wstępni UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
  • bezpośredni wstępni małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu.

II. W postępowaniu o wydanie karty pobytowej:

 • 1 egzemplarz kompletnie wypełnionego w języku polskim wniosku
  o wydanie karty pobytowej;
 • 1 kserokopia dokumentu podróży cudzoziemca wraz z kserokopią wszystkich zapisanych stron,
 • 4 fotografie nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35mm x 45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu
  6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatel UE, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • oświadczenie o dacie ostatniego przekroczenia granicy
DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
 • bezpośredni zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka
 • bezpośredni wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
 • bezpośredni wstępni małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu.
W przypadku pobytu z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej:
 • małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
  – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
  – dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego poprzednio obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
  – dokument potwierdzający posiadanie poprzednio przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • bezpośredni zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
  – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,
  – dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • bezpośredni wstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka:
  – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,
  – dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • bezpośredni wstępni małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
  – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych, dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na jego utrzymaniu,
  – dokument potwierdzający, że małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały lub przedłożyć ich notarialnie poświadczone kserokopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku
w sprawach uregulowanych w ustawie, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego.


III. W postępowaniu o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE:

 • 1 egzemplarz wniosku o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia
  o zarejestrowaniu
  pobytu
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość
  i obywatelstwo (1 kopia, wszystkich zapisanych stron)
 • 2 fotografie nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35mm x 45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu
  6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry.
DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:
 1. w przypadku wykonywania pracy:
  • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

 2. w przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. w przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie
  • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

 4. w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:
  • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (np. aktualny odpis aktu małżeństwa),
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
   i obywatelstwo małżonka – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialnie poświadczoną kserokopię;

 5. w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-4:
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,
  • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

 6. w przypadku rejestracji pobytu członka rodziny obywatela UE posiadającego obywatelstwo unijne:
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
  • bezpośredni zstępni obywatela UE – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
  • bezpośredni wstępni UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
  • bezpośredni wstępni małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu.

IV. W postępowaniu o wydanie / wymianę nowej karty pobytowej:

 • 1 egzemplarz wniosku o wymianę/wydanie nowej karty pobytowej
 • 1 kserokopia dokumentu podróży cudzoziemca wraz z kserokopią wszystkich zapisanych stron,
 • 2 fotografie nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35mm x 45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu
  6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • dokumenty potwierdzające przyczynę wymiany posiadanego dokumentu.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

dokumenty potwierdzające:
- więzi rodzinne z obywatelem UE,
- spełnienie warunków pobytu przez obywatela UE

 1. w przypadku wykonywania pracy:
  • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

 2. w przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. w przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie
  • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na
   podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia
   kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków -wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

 4. w przypadku celu innego niż wskazane w pkt. 1-3:
  • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
   bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,
  • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków -wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 • decyzja administracyjna o odmowie wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 • wydanie karty pobytowej
 • decyzja administracyjna o odmowie wydania karty pobytowej

OPŁATY:

Brak. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, tj.:

 • w przypadku rejestracji pobytu obywatela UE i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE termin załatwienia sprawy wynosi do 45 dni;
 • w sprawie wydania karty pobytowej UE termin załatwienia sprawy wynosi od 2 miesięcy do 6 miesięcy.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, antresola, stanowisko nr 21

godziny i dni przyjęć:

poniedziałek: 10:00–17:30

wtorek - piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • wniosek o zarejestrowaniu pobytu obywatel UE składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego;
 • wniosek o wydanie karty pobytowej cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do którego dołącza, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6 r. ż. Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych;
 • niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uchylanie się od obowiązku posiadania karty pobytowej podlega karze grzywny;
 • zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu i dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu obywateli UE, a także karty pobytu i karty stałego pobytu członków rodzin obywateli UE wydane do dnia 01.08.2021 r. zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 03.08.2026 r. i do tej daty powinny zostać wymienione.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego