Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Cudzoziemcy

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

TreśćKARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/11

Nr wersji: 6

Data wydania:

31 lipca 2018 r.

SPRAWA: 

Postępowanie administracyjne w celu zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej – obywatel Unii Europejskiej oraz członek jego rodziny również posiadający obywatelstwo państwa unijnego jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej -
członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, jeżeli jego pobyt wraz z obywatelem Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej następuje na wniosek cudzoziemca.
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1969);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1501).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Osobiście (bez pośrednictwa pełnomocnika)

 • w dogodnym terminie w godzinach przyjęć klientów:
w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa,

antresola, stanowisko nr 21, numerek z biletomatu "I"

 • po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę za pomocą kalendarza internetowego (http://kolejkawsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login):
w ww. siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców
WYMAGANE DOKUMENTY:

I. W postępowaniu o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej (dalej: UE):

 • 1 egzemplarz kompletnie wypełnionego w języku polskim wniosku o zarejestrowanie pobytu (postępowanie zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie do wniosku 2 kserokopii wniosku);
 • 1 kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo

Dodatkowo należy złożyć:

1.      w przypadku wykonywania pracy:
 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania
  pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
2.      w przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3.      w przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:
 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
  systemów zabezpieczenia społecznego,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:

-     karta kredytowa,

-     zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu;

4.      w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:
 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa),
 • kserokopię dokumentu tożsamości małżonka – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialnie poświadczoną kserokopię;
5.      w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-4:
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

albo

dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,

 • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:

-         karta kredytowa,

-         zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku;

6.      w przypadku rejestracji pobytu członka rodziny obywatela UE posiadającego obywatelstwo unijne:
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 • zstępny (dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • wstępny (rodzic obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.


II. W postępowaniu o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE:

 • 1 egzemplarz wniosku o wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE wypełnionego kompletnie, w języku polskim (postępowanie zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie 2 kserokopii wniosku);
 • 1 kserokopia dokumentu podróży cudzoziemca;
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą
  ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

- Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

- Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy;

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokument potwierdzający legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE;
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE;
 • dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód potwierdzający posiadanie środków wystarczających do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej.


Dodatkowo należy złożyć:

 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
 • zstępny (dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
 • wstępny (rodzic obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.


Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały lub przedłożyć ich notarialnie poświadczone kserokopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku w sprawach uregulowanych w ustawie, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 • decyzja administracyjna o odmowie wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela  UE
 • wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej UE
 • decyzja administracyjna o odmowie wydania karty członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, tj.:

 • w przypadku rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni;
 • w sprawie wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej termin załatwienia sprawy wynosi od 2 miesięcy do 6 miesięcy.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obsługi Klienta
ul. Marszałkowska 3/5,

00-624 Warszawa
formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

godziny i dni urzędowania:
poniedziałek: 10:00–17:30
wtorek -piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • wniosek o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy termin nie dotyczy obywatela UE, który wjechał na to terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, w jego przypadku ten termin wynosi nie dłuższej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego;
 • wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Unii Europejskiej, z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do którego dołącza. Wniosek składa się nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego;
 • niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uchylanie się od obowiązku posiadania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej podlega karze grzywny;
 • osiadanie zezwolenia na pobyt, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zwalnia obywatela Unii Europejskiej z obowiązku zarejestrowania pobytu, a członka rodziny obywatela Unii Europejskiej z obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek o zarejestrowanie pobytu
Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
Wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij