Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Cudzoziemcy

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

Treść


KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/12

Nr wersji: 7

Data wydania:

19 maja 2018 r.

SPRAWA: 

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Legalizacja pobytu obywatela Unii Europejskiej i członków ich rodzin.  

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z  2017 r. poz. 1916)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.1501)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek należy złożyć:

1. osobiście (bez pośrednictwa pełnomocnika) w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców,        Oddział Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, antresola, stanowisko nr 21, numerek z biletomatu I.

lub

2. wcześniej zarezerwować termin złożenia wniosku przez internet — wystarczy, wybrać dogodną dla siebie datę z terminów dostępnych w kalendarzu internetowym i wygenerować numerek z literą I http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login

WYMAGANE DOKUMENTY:

Prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty:

 • 1 egzemplarz wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wypełnionego w języku polskim (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 2 kserokopii wniosku);
 • kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 3 kserokopii);
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy;
  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Prawo pobytu obywatela Unii Europejskiej- nabywane przed upływem 5-letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie przez zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Wymagane dokumenty:

1. Zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę. 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim przez okres 12 miesięcy przed przejściem na emeryturę  lub na wcześniejszą emeryturę,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 lata.
2. Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na   własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu trwałej niezdolności do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające zaprzestanie pracy z powodu trwałej niezdolność do pracy,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 2 lata.
3. Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu trwałej niezdolności do pracy  wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
4. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek z powodu trwałej niezdolność do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności   zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy.
6. 3-letni nieprzerwany pobyt i wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, która wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 3 lata,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 3 lat,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające powrót do innego państwa członkowskiego co najmniej raz w tygodniu.

Prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej będącego obywatelem Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 • 1 egzemplarz wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wypełnionego w języku polskim (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 2 kserokopii wniosku);
 • kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 2 kserokopii);
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy;
  • dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5-letni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych z obywatelem Unii Europejskiej;
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
 •  dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5-letni pobyt  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych z obywatelem Unii Europejskiej:

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydawana cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 • egzemplarz wniosku o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wypełnionego w języku polskim (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 2 kserokopii wniosku);
 • kserokopia dokumentu podróży (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 3 kserokopii);
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy;
  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem Unii Europejskiej;
  • dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej, np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
 •  dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5-letni pobyt na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej obywatele Unii Europejskiej;
 • dokumenty potwierdzające prawo pobytu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej, np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.

Dodatkowo należy złożyć:

 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa);
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia);
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • decyzja o odmowie wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 • decyzja o odmowie wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku albo w tym terminie odmawia się jej wydania.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa,

antresola, stanowisko nr 21

tel. 22 695 67 52

godziny i dni urzędowania:

poniedziałek: 10:00–17:30

wtorek-piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij