Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przedłużenie wizy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców
KARTA INFORMACYJNA

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

 

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/10

Nr wersji: 8

Data wydania:

12.02.2020 r.

SPRAWA: 

Postępowanie administracyjne w celu przedłużenia wizy.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców poprzez przedłużenie wizy.

Wojewoda może przedłużyć wizę krajową, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące
warunki:

 1. Przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu.
 2. Zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej.
 3. Okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
 4. Nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wojewoda przedłuża wizę Schengen, jeżeli uzna, że posiadacz wizy wykazał, że na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu (obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen).

Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu (fakultatywne przedłużenie wizy Schengen).

Wizę można przedłużyć tylko jeden raz.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 r.).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydziału Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
  antresola, stanowisko nr 21.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

W punktach podawczych delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 60.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46 B.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 293.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:30.

 • Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5, wejście F od al. Solidarności.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.

Dokumenty składane w biurach podawczych i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają w chwili składania weryfikacji oraz nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.

2. Pocztą na adres

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obsługi Klienta
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wniosek o przedłużenie wizy krajowej.
 2. Aktualna kolorowa fotografia, nieuszkodzona, wyraźna, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami.

 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

 

Fotografie powinny być trwale złączone z wnioskiem, tj. naklejone w miejscu do tego przeznaczonym;

 • dokument podróży z ważnością przekraczającą co najmniej o 3 miesiące termin, w którym musi nastąpić wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (1 kserokopia + oryginał do wglądu);
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o przedłużenie wizy, potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w przypadku przedłużenia wizy krajowej:
  - dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie medyczne musi pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu bezpośrednio na rzecz podmiotu, który udzielił takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

 • w przypadku przedłużenia wizy Schengen: podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Ważne! Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Za przedłużenie wizy:

 • Krajowej - 406 PLN
 • Schengen - 30 EUR* (przy fakultatywnym przedłużeniu wizy), bezpłatnie (przy obligatoryjnym przedłużeniu wizy)

* przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy

Opłatę wnosi się na konto:

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytułem "przedłużenie wizy"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wojewoda wydaje decyzję administracyjną w sprawie przedłużenia wizy niezwłocznie po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, tj. do 30 dni kalendarzowych.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Dni i godziny urzędowania:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek -piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
INFORMACJE DODATKOWE:

Brak

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego