Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

 

KARTA INFORMACYJNA

 

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/14

Nr wersji: 7
Data wydania:
12.02.2020 r.
SPRAWA: 

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

Tymczasowy polski dokument podroży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

 

Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:

 1. Małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka.
 2. Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Osobie posiadającej zaświadczenie o tym, że jest ofiarą handlu ludźmi.

 

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski dokument podróży dla cudzoziemca lub polski dokument tożsamości cudzoziemca w przypadku:

 1. Zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie.
 2. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu.
 3. Utraty dokumentu.
 4. Uszkodzenia dokumentu.
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r. poz. 563).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział Obsługi Klienta
  ul. Marszałkowska 3/5
  00-624 Warszawa
  antresola, stanowisko nr 21, numerek z biletomatu „W”.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

 • Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  Warszawa, wejście F (od al. Solidarności).
  Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00.

Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.


2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obsługi Klienta
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca, wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.
 2. 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm×3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym.
 3. Dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia karty pobytu.
 5. Decyzja administracyjna udzielająca ochrony uzupełniającej, zezwolenia na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży dla cudzoziemca).
 6. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży dla cudzoziemca).
 7. Zaświadczenie z ambasady o niemożności wydania dokumentu podróży w kraju pochodzenia (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży dla cudzoziemca).

Ważne! Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie dokumentu lub wydanie decyzji administracyjnej.

 OPŁATY:

Za wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca:

 •  50 zł.

 

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca:

 • 100 zł,
 • 200 zł, za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży,
 • 300 zł, za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży.

 

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca:

 • 50 zł,
 • 100 zł, za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • 150 zł, za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. Przelewem na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Finansów Urzędu

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

NBP O/O Warszawa

tytułem „wydanie polskiego dokumentu podróży" lub „wymiana polskiego dokumentu
podróży", „wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca" lub „wymiana
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca", „wydanie tymczasowego dokumentu
podróży dla cudzoziemca".

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna zostanie wydana w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

 

Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00–17:30

wtorek -piątek: 8:00-15:00
TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia cudzoziemca z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.


Polski dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza jedynie tożsamość cudzoziemca, nie potwierdza natomiast jego obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium kraju.

 

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia tylko i wyłącznie do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku konieczności powrotu cudzoziemiec powinien ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca u konsula Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscem pobytu.


Ważność wydawanych dokumentów:

 • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok,
 • tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:
 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu,
 • utraty dokumentu,
 • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę ww. dokumentów należy złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego