Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych w województwie mazowieckim

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Polityka społeczna

Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa
Tel. 22 695 71 00
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej

KI-WPS/01

Nr wersji: 2

Data wydania:
20 grudnia 2018 r.

SPRAWA: 

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 106, art. 113 oraz art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. z poz. 998, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

!. Osobiście:
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Wydział Polityki Społecznej 
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28
tel.. 22 695 71 00

lub
Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "F" (od Al. Solidarności)
tel. 22 695 61 59
godziny i dni urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00-16.00


2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Polityki Społecznej

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej  placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność
 • odpis z właściwego rejestru
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • pozytywna opinia starosty powiatu, na którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu podmiot zlecił realizację zadania
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki – w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dokumenty są wymagane w przypadku gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia (art.106 ust.5)
 • statut placówki lub jego projekt
 • regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt
 • informacja o sposobie finansowania placówki oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Wydział Polityki Społecznej

00-717 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa

tel. 22 695 71 10

e-mail: wps@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – pn – pt 8:00-16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przesłane w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na adres Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, 00 – 950 Warszawa.

INFORMACJE DODATKOWE:
Informacje dotyczące wydawania zezwoleń:
 • Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oględzin obiektu.
 • Zezwolenie na prowadzenie placówki lub ośrodka wydaje się na czas nieokreślony.
 • W przypadku placówek prowadzonych na zlecenie powiatu przez inne podmioty o wydaniu zezwolenia oraz dokonanym wpisie do rejestru powiadamiany jest jednocześnie powiat, na którego terenie placówka ma swoja siedzibę. W przypadku placówek prowadzonych przez samorząd województwa lub na jego zlecenie o wydaniu zezwolenia oraz dokonanym wpisie do rejestru powiadamia się marszałka oraz powiat, na którego terenie placówka lub ośrodek ma swoja siedzibę.
 • W przypadku placówki typu rodzinnego wymagana jest pozytywna opinia organizatora pieczy zastępczej, o której mowa w art. 97 ust. 4 pkt. 3 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Informacje dotyczące cofania zezwoleń:
 • Jeżeli placówka/ośrodek przestanie spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b - g w/w ustawy - wojewoda wyznaczy dodatkowy  termin na spełnienie warunków i standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki/ośrodka.
 • Wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki/ośrodka.
 • Za prowadzenie placówki/ośrodka bez zezwolenia grozi kara w wysokości 10 000 tys. zł (art. 198 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej) – załącznik nr 1.
 2. Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – załącznik nr 2.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij