Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Wojewoda Mazowiecki, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór parterów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) cel szczegółowy: integracja/ legalna migracja (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI).

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu tworzenie potencjału krajowego w zakresie zdolności urzędów wojewódzkich do prowadzenia i koordynacji działań integracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich (dokładny opis grupy docelowej w pkt II. ogłoszenia) poprzez budowanie trwałych struktur organizacyjnych służących integracji, zapewnienie doradztwa, działania edukacyjne, wspierające zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i dla pracującego z nimi personelu.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:

Zakres tematyczny partnerstwa obejmuje poniżej przedstawione elementy. Zgodnie z założeniami Projekt musi zawierać wszystkie wskazane elementy, w wybranej formie, jednakże elementy wskazane jako działania obowiązkowe powinny być realizowane w określonej już formie.

Cel Krajowy 2.3

Element 1. Tworzenie, rozwijanie lub aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa lub głównych ośrodków miejskich województwa.
Budowanie trwałych struktur organizacyjnych na rzecz integracji w województwie/mieście, współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami pozwalająca na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, łączenie zasobów w celu świadczenia usług na rzecz obywateli państw trzecich.
Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich.

Element 2. Działania zmierzające do lepszego wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji (np. powiatowych urzędów pracy) i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi, mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich.

Cel krajowy 2.2

Element 3. Zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestii legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim, w tym:
Działanie obowiązkowe - funkcjonowanie co najmniej jednego punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców, czynnego co najmniej 3 dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin dziennie, 1 dzień w tygodniu co najmniej do godziny 18. Punkt informacyjno – doradczy powinien zapewniać doradztwo i pomoc cudzoziemcom w kwestiach: legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
W powyższym działaniu po stronie partnera projektu pozostawałoby zapewnienie wyszkolonej kadry, opracowanie materiałów dostępnych dla cudzoziemców (po polsku i w języku obcym).
W zakresie tego działania Wojewoda Mazowiecki planuje prowadzenie nie jednego, ale kilku punktów informacyjno – doradczych, na terenie swoich delegatur;

Element 4. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta (w tym zajęcia wyrównawcze, sportowe, i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działania zwiększające ich kompetencje i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.

Działania obowiązkowe –

1) organizowanie, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce: komponent prawny i kulturowy. Kursy muszą rozpocząć się najpóźniej w 3 miesiącu realizacji projektu i muszą być organizowane co najmniej raz w miesiącu przez cały okres trwania projektu. Ponadto, w ramach tego działania mogą odbywać się wydarzenia i wyjścia kulturalne, spotkania integracyjne, warsztaty. Kursy, w miarę potrzeb, odbywać się mogą także poza punktem (w innych miejscowościach);
2) zapewnienie kursów języka polskiego, na co najmniej dwóch poziomach, trwających minimum 2/3 okresu realizacji projektu (bez platform e-learningowych);
3) zapewnienie wsparcia szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Działania mogą być skierowane bezpośrednio do dzieci cudzoziemskich jak i do kadry szkoły (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, materiały pomocnicze i edukacyjne, asystent i konsultant kulturowy).

Element 5. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji (szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowane w ramach FAMI)
Zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz roboty budowlane nie mogą być celem projektu.
Czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy, okres kwalifikowalności wydatków FAMI kończy się 31.12.2022 roku. Szczegóły dotyczące rozpoczęcia i długości trwania konkursu będzie regulowała umowa partnerska.

Grupa docelowa Projektu:

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na podstawie:
  - wizy;
  - zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
  - dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”
  - zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium RP. Pozostałe dzieci podlegają warunkom pkt 1;
 3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP, na podstawie stempla, którzy złożyli wniosek o:
  - udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  - przedłużenie wizy Shengen lub wizy krajowej;
  - przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP;
 4. Cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego;
 5. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, którzy są w trakcie uzyskiwanie zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – pomoc jedynie w zakresie uzyskaniu legalnego pobytu;
 6. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań;
 7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:
  - udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  - przedłużenie wizy Shengen lub wizy krajowej;
  - przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP;
  i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

III. Forma prawna partnera:

Partnerem w projekcie może być podmiot publiczny lub prywatny (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), prowadzący działalność zarejestrowaną w jednym z państwa członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe. Przykład: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe i prywatne, spółki prawa handlowego.

IV. Wymagania:

O udział w postepowaniu może ubiegać się kandydat na partnera formie prawnej określonej w pkt III ogłoszenia, który spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, kompetencje konieczne do realizacji zgłoszonych propozycji, wpisujących się w zakres tematyczny Projektu;
 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, technicznym, lokalowym zdolnym do realizacji działań, w których partner zamierza uczestniczyć;

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, który będzie zawierał jego największe osiągnięcia, szczególnie z obszaru dotyczącego integracji cudzoziemców na terytorium RP;
 • Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa.
 • Opis koncepcji udziału w Projekcie, w tym propozycję realizacji działań określonych w pkt II ogłoszenia, opartą na diagnozie potrzeb grupy docelowej, wraz z szacunkowym i możliwie dokładnym kosztem realizacji;
 • Informacje nt. budżetu projektu wraz z oferowanym wkładem partnera w realizację celu partnerstwa - ludzki, organizacyjny, techniczny, finansowy. Partner Projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% jego wartości z FAMI; organizacje pozarządowe otrzymają dodatkowe 10% dofinansowania z budżetu państwa. Pozostałe środki muszą stanowić wkład własny partnera.

Zgłoszenie powinno być wypełnione na formularzu „Karta zgłoszenia partnera”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto, do zgłoszenia powinny zostać załączone poniższe dokumenty:

 • potwierdzające status prawny kandydata na partnera;
 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Inne, mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

VI. Termin składania zgłoszeń:

Co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tj nie później niż 3 lipca 2017 r. Decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W wersji papierowej z dopiskiem „Oferta partnerstwa - Projekt Wojewody Mazowieckiego 8/2017/OG-FAMI” należy składać osobiście lub w siedzibie na wskazany poniżej adres bądź przesyłką rejestrowaną (liczy się data wpływu do WPS MUW)

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Ul. Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

VIII. Kryteria wyboru (max. 70 pkt):

- zgodność działań kandydata na partnera z celami partnerstwa, w tym koncepcja działań proponowanych do realizacji przez Partnera – max. 30 pkt (ocena zostanie poddana kompleksowość, adekwatność oraz spójność zaproponowanych działań);
- deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, potencjał techniczny, lokalowy) – max. 20 pkt;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym wcześniejsza współpraca – 20 pkt.

IX. Uwagi:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • Podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione;
 • Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem dwustronnych ustaleń zawartych w umowie partnerskiej.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.Tag

Załączniki

Powiadom znajomego