Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw [1]), informujemy, że:

- likwidacja wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nastąpi z dniem 1 lipca 2024 r.

- wnioski do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie dotyczące zdarzenia medycznego mającego miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być złożone do komisji na zasadach dotychczasowych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 6 grudnia 2023 r. (obowiązuje data wpływu wniosku do urzędu). 

 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, z siedzibą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwana dalej „Wojewódzką Komisją”.

 

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

 

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 

 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego


Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

 

 

 • w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta

 

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 • spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta

 

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

 • zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo
 • nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie
 • w przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją podejmuje się z urzędu

 

Wniosek powinien zawierać:

 

 • dane pacjenta:

a) imię i nazwisko
b) datę urodzenia
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada

 

 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy
 • wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • adres do doręczeń
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital
 • firmę
 • adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej
 • wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
 1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
 2. śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł – w odniesieniu do jednego pacjenta

 

 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł

 


Opłatę za złożenie wniosku dokonuje się wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Nr rachunku: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytuł wpłaty: Opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

 

Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w 4 jednakowych egzemplarzach (powinny być ponumerowane strony wniosku i załączników). Do wniosku należy załączyć spis składanych załączników


Informujemy, że dokumenty do Wojewódzkiej Komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych należy składać w kopercie w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Punkt Obsługi Klienta, wejście F, od al. Solidarności).

Dokumenty do spraw toczących się przed komisją należy złożyć w kopercie z podaniem sygnatury akt sprawy.

 

Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

 
Wgląd w akta sprawy możliwy jest tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym: (22) 695 69 87 (22) 695 69 47 lub e-mailowym (zdarzeniamedyczne@mazowieckie.pl) z sekretariatem Wojewódzkiej Komisji. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 3 pełne dni robocze przed planowanym wglądem w akta.

Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją:

 

Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi:

 • podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego
 • podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym
 • ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia

 

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na rachunek:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Nr rachunku: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytuł wpłaty: Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją, sygn. akt.

 

 

Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego składa się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie na adres

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego można złożyć w punkcie podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres.

Dane kontaktowe:

e-mail: zdarzeniamedyczne@mazowieckie.pl

tel. (22) 695 69 47 oraz (22) 695 69 87

pokój nr:  232 oraz 234

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545),
 • Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw[1])( Dz. U. z 2023 r. poz. 1675)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Dz. U. 2011, Nr 294, poz. 1740),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2013r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013, poz. 750).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego