Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-S.7820.1.1.2016.GA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WI-S.7820.1.1.2016.GA
Typ sprawy Drogi
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 02 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika dla pieszych i rozbudowy istniejących zjazdów w m. Łochów, odcinek od km 263+909 do km 264+107 strona lewa.”
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Marek Sadłowski.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję,):
gmina Łochów:
obręb 0001 Łochów, działki nr ew.: 2608 (2608/1, 2608/2), 2611 (2611/7, 2611/8), 2611/2 (2611/9, 2611/10), 2612 (2612/1, 2612/2), 2645/4 (2645/14, 2645/15), 2645/6 (2645/16, 2645/17), 2646/11 (2646/16, 2646/17)
- działki w istniejącym pasie drogowym w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
gmina Łochów:
obręb 0001 Łochów, działki nr ew.: 2669.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38,08-110 Siedlce, pokój nr 504, w godzinach 8-16, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Znak sprawy: WI-S.7820.1.1.2016.GAOBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 252/S/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn. „rozbudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika dla pieszych i rozbudowy istniejących zjazdów w m. Łochów, odcinek od km 263+909 do km 264+107 strona lewa”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji):
Gmina Łochów:
Obręb 0001 Łochów, działki nr ew.: 2608 (2608/1, 2608/2), 2611 (2611/7, 2611/8), 2611/2 (2611/9, 2611/10), 2612 (2612/1, 2612/2), 2645/4 (2645/14, 2645/15), 2645/6 (2645/16, 2645/17), 2646/11 (2646/16, 2646/17)
- działki w istniejącym pasie drogowym w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
Gmina Łochów:
Obręb 0001 Łochów, działki nr ew.: 2669.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych .
Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzje ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”
Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce). Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce. Pokój 504, w godzinach 8-16.
Znak sprawy: WI-S.7820.1.1.2016.GA


OBWIESZCZENIE
Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11a, art. 11c ustawy z dnia ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013 ze zm.),
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 12.01.2017 r. postanowienia nr 13/S/2017 znak: WI-S.7820.1.1.2016.GA o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 252/S/2016 z dnia 2.12.2016 r., znak: WI-S.7820.1.1.2016.GA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika dla pieszych i rozbudowy istniejących zjazdów w m. Łochów, odcinek od km 263+909 do km 264+107 strona lewa.
W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, pokój 504, w godzinach od 8:00 do 14:00, w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia.
Na postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu w/w postanowienia.


Decyzja ostateczna z dniem 19.12.2016 r., postanowienie ostateczne z dniem 20.01.2017 r.


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego