Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.747.2.3.2019.BG1

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.747.2.3.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji

 Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej jako utk, oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej jako uooś, informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 14 sierpnia 2019 r., decyzja Nr 107/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów polegająca na budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, w km około 17,228 tej linii, w ciągu drogi stanowiącej połączenie ulicy Jasińskiego z ulicą Poniatowskiego, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 17,566 linii kolejowej nr 6, stanowiąca uzupełnienie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa – Rembertów – Tłuszcz (Sadowne)”, realizowana w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”.

             Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 utk, który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 uooś który mówi, iż „organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - dalej jako k.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 7 (POK), pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Zgodnie z art. 9q ust 2 i 2a utk wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres w katastrze nieruchomości jest skuteczne. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, lub w sytuacji gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin i urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e utk).

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni: od dnia doręczenia decyzji, lub od dnia doręczenia zawiadomienia lub od dnia doręczenia obwieszczenia o jej wydaniu.

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za doręczone po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 29 sierpnia 2019 r.

 POUCZENIE

Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty może przesłać na adres inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74. 03-734 Warszawa, oraz przekazać do wiadomości jednostce organizacyjnej zajmującej się bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa.

    WI-I.747.2.3.2019.BG1


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij