Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na pobyt czasowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Cudzoziemcy

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

Treść

 

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.mazowieckie.pl


Nr karty informacyjnej
KI – WSC/06
Nr wersji: 7
Data wydania:
28 marca 2019 r.
SPRAWA: 

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zalegalizowanie pobytu czasowego cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 333)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.      Osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim:

 • podczas umówionej wizyty:

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców można złożyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę za pomocą kalendarza internetowego na stronie: https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/:

 • w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5 w Warszawie, parter, stanowiska nr 10-11,

godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek)

 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu

ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261

godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 08:00-15:30 (wtorek -piątek)


 • w dogodnym terminie w godzinach przyjęć klientów:
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 7, parter, pok. 9
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46B

godziny przyjęć w Delegaturach: 10:00-17:30 (poniedziałek), 08:00-15:30 (wtorek -piątek)


 • w biurze podawczym w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, parter, stanowisko nr 8,
godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek)

 • w Punkcie Obsługi Klienta

pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)


Dokumenty składane w delegaturach, biurze podawczym lub Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Nie są tam również pobierane odciski palców. Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.


2.  W Urzędzie m. st. Warszawy 

Wniosek można złożyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem:
22 32 58 900, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00.

Adres:

ul. Jagiellońska 54, Warszawa (Centrum Wielokulturowe, przystanek komunikacji miejskiej - pl. Hallera)

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 9:00 - 17:00

 3. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Po wysłaniu wniosku, należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.


UWAGA: Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt znajdują się na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/umow-sie-na-wizyte/33238,Umow-sie-na-wizyte.html

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
 2. 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
 3. ważny dokument podróży (2 kserokopie + oryginał do wglądu).


DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • w przypadku podjęcia zatrudnienia:
  1. 2 podpisane przez pracodawcę załączniki nr 1 do wniosku,
  2. informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  5. rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  6. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 • w przypadku pełnienia funkcji prokurenta lub członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinno się dodatkowo złożyć:
  1. dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, inne dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik spółki lub
  2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) lub
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 • w przypadku posiadania wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE):
  1. 2 podpisane przez pracodawcę załączniki nr 1 do wniosku,
  2. 2 podpisane przez cudzoziemca załączniki nr 2 do wniosku,
  3. informacja starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
  4. umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna - zawarta na okres co najmniej 1 roku;
  5. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie na poziomie studiów wyższych);
  6. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie nie niższe niż równowartość 150 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłoszonego przez Prezesa GUS.
 • w przypadku oddelegowania:
  1. oddelegowanie określające okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia;
  2. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
  3. rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  4. zezwolenie na pracę;
  5. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • w przypadku pracy sezonowej:
  1. zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego zakwaterowania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (karta z adnotacją ICT):
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia adekwatnego do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej w przypadku pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty albo dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku pracownika odbywającego staż;
  2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w charakterze pracownika kadry kierowniczej  lub specjalisty, bądź 6 miesięcy w charakterze stażysty;
  3. dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  4. umowa na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę zawarta w formie pisemnej lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  5. w przypadku stażysty należy załączyć program stażu;
  6. wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  7. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • w przypadku mobilności długoterminowej (karta z adnotacją mobile ICT):
  1. kserokopia karty pobytu z adnotacją ICT wydaną przez inne państwo UE;
  2. dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  3. umowa na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę zawarta w formie pisemnej lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  4. wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  5. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  4. rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  5. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
  6. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki;
  7. umowę spółki;
  8. bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat;
  9. ankietę dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej;
  10. dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub
  11. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm), np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowy o pracę  lub dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 • w przypadku pobytu z rodziną:
  1. w przypadku członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:
   • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
   • kopia dowodu osobistego małżonka wraz z oryginałem do wglądu,
   • akt urodzenia dziecka,
   • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy;
  1. w przypadku członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu,
   • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa),
   • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
   • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,
   • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów: 
  1. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, bądź zaświadczenie o odbywaniu kursu przygotowawczego;
  2. dowód uiszczenia wymaganych opłat za studia/kurs, jeżeli są odpłatne;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów studiów/kursu przygotowawczego.
 • w przypadku małoletniego dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na tym terytorium bez opieki:
  1. akt urodzenia
 • w przypadku podjęcia lub kontynuacji nauki:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu,
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.  
 • w przypadku podjęcia lub kontynuacji szkolenia zawodowego:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub kontynuację szkolenia zawodowego.
 • w przypadku ukończenia polskiej uczelni oraz poszukiwania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymania;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.
 • w przypadku duchownego, członka zakonu lub osoby pełniącej funkcję religijną
  w kościele lub związku wyznaniowym:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. stosowne zaświadczenie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego, bądź potwierdzenie zameldowania czasowego;
  3. pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej lub pełnieniu funkcji religijnej w kościele lub związku wyznaniowym z podaniem terminu zakończenia nauki lub posługi;
  4. dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • w przypadku wykazania innych okoliczności uzasadniających pobyt:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających utrzymaniu;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

za zezwolenie na pobyt i pracę, zezwolenie na pobyt pracownika o wysokich kwalifikacjach (Niebieska Karta), zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (karta ICT), zezwolenie na pobyt w celu korzystania z mobilności długoterminowej (karta mobile ICT):

 • 440 zł w momencie złożenia wniosku

za zezwolenie na pobyt czasowy w pozostałych przypadkach:

 • 340 zł w momencie złożenia wniosku

za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową:

 • 170 zł w momencie złożenia wniosku

Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S. A.

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

tytułem "wydanie zezwolenia na pobyt czasowy"


50,00 PLN w momencie odbioru decyzji pozytywnej przelewem na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów

NBP O/O Warszawa 83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie karty pobytu czasowego"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 miesięcy. Termin liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów), opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie czy okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania, w przypadku złożenia przez stronę niekompletnego podania, które nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa.

Do 90 dni w przypadku zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – pod warunkiem złożenia wniosku wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Uwaga! Szczegółowa informacja na temat czasu postępowania podana jest na stronie Urzędu:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-inf/36777,Jak-dlugo-bede-czekac-na-decyzje.html

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
tel. 22 695 67 73
formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/


godziny i dni urzędowania:
poniedziałek: 10:00–17:30 
wtorek- piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców należy zarezerwować wizytę poprzez kalendarz internetowy;
 • kartę pobytu można odebrać tylko osobiście;
 • od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności długoterminowej wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej;
 • w przypadku łączenia rodzin, w imieniu cudzoziemca przebywającego za granicą, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa cudzoziemiec mieszkający w Polsce, do którego członek rodziny przybywa; do złożenia wniosku w imieniu członka rodziny wymagana jest jego pisemna zgoda.

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy cudzoziemiec:

 • przy składaniu wniosku nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • przebywa w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:

o zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

o wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej
w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub
zobowiązania międzynarodowe,

o zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające
krótkotrwałego pobytu,

o zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub decyzji o nadaniu
statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany;
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany - stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona;
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


W przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i mobilności długoterminowej wniosek spotka się z odmową wszczęcia, tj. sprawa nie będzie prowadzona, gdy:

 • pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca będzie w innym państwie UE,
 • w dniu złożenia wniosku ubiega się o zezwolenie na pobyt lub uzyskał zezwolenie na pobyt w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych, prowadzenie badań naukowych, prowadzi działalność gospodarczą,
 • zatrudnia go agencja pracy tymczasowej,
 • jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które ma siedzibę w innym państwie UE i jest delegowany czasowo do pracy w Polsce

W sprawie dotyczącej przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wniosek dodatkowo spotka się z odmową wszczęcia, gdy:

 • w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski albo w innym państwie UE (chyba, że ubiega się o kolejne zezwolenie).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij