Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Nadanie obywatelstwa polskiego

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Obywatelstwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

Treść


KARTA INFORMACYJNA

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 65 75
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI-WSC/01
Nr wersji: 17
Data wydania:
 23 kwiecień
2020 r.
SPRAWA: 

Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 347);
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku  o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 poz. 927).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 1. Osobiście
  • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
 • w dogodnym dla Ciebie terminie w godzinach przyjęć klientów:
  • w Biurze Podawczym
   ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, stanowisko nr 8
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
  • w Punkcie Obsługi Klienta
   pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
   godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Wnioski składane w Biurze Podawczym i w Punkcie Obsługi Klienta muszą zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).

Dokumenty składane w Biurze Podawczym i w Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.


 1. Pocztą na adres: 
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
   Wydział Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Wniosek wysyłany pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (tj. potwierdzony przez polskiego notariusza). Dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

WYMAGANE DOKUMENTY:

PAMIĘTAJ!

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu).

Występując o nadanie obywatelstwa polskiego, składasz:

 1. Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1szt.) o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i  zamkniętymi ustami;
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 4. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka lub odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o zgonie współmałżonka); 
 5. Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Twoją ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • jeśli legitymujesz się kartą pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanymi przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego koniecznie wymień je na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
 1. Decyzję zezwalającą na Twój pobyt w Polsce;
 2. Uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 3. Pisemne oświadczenie Twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie nadania Tobie obywatelstwa polskiego;
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje aktualne źródła utrzymania, np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej itd.;
 5. Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystykę, nagrody, wykonane projekty itd.;
 6. Dokumenty potwierdzające prowadzoną przez Ciebie działalność polityczną i społeczną;
 7. Dokumenty Twoich rodziców i dalszych wstępnych, pod warunkiem że posiadali/posiadają obywatelstwo polskie lub są/byli osobami narodowości polskiej;
 8. Dokumenty świadczące o posiadaniu przez Ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego;
 9. Dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć do wniosku (np. listy polecające, opinie itp.).

Zwróć uwagę!:

Jeżeli we wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego podajesz określone dane i informacje, to zarazem musisz przedstawić dokumenty, które te dane i informacje potwierdzają. Nie ma jedynie obowiązku udokumentowania Twojego adresu zamieszkania, informacji o znajomości języka polskiego oraz tego, czy ubiegałeś/aś się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości.

Wypełniając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz: 

 1. Zdjęcie biometryczne dziecka; 
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia Twojego dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
 3. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi; 
 4. Ważną kartę pobytu dziecka lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, o ile zostały one wydane;
 5. Decyzję zezwalającą dziecku na pobyt na terytorium RP, o ile została ona wydana;
 6. Dodatkowe dokumenty dotyczące dziecka, które chcesz załączyć do wniosku (np. opinie, świadectwa szkolne, dyplomy itp.);
 7. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
  • polski konsul - jeżeli rodzic ten mieszka stale za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.

Rodzic składający oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), a uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów załącza do akt sprawy;

 1. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli mieszka ono w Polsce,
  • polski konsul - jeżeli dziecko mieszka stale za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we
wniosku należy zamieścić tę informację.
Dziecko składające oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego
lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny
dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży
lub dokument tożsamości obywatela UE).


Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, to dodatkowo załączasz:

 1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka; 
 2. Stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem, że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.

 

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo załączasz:

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 2. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie opinii Wojewody Mazowieckiego.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów. Opinia jest przygotowywana wówczas, gdy do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, Urząd wzywa do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W postępowaniu o nadanie obywatelstwa polskiego nie stosuje się terminów do załatwienia sprawy wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, pokój A2, stanowisko nr 20
tel. 22 695 65 51
formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek - piątek: 8.00 – 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.
 2. Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń.
 4. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub polskiego konsula.
 5. Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca Twojego stałego zamieszkania polskiego konsula.
 6. Ważność Twojej karty pobytu, paszportu lub dokumentu podróży nie może być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP musisz posiadać ważny dokument paszportowy albo dokument podróży oraz ważną kartę pobytu.
 7. Dane zawarte w Twoich polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 9. Jeśli nie posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym jesteś zobowiązany do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym.
 10. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego.
 11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 12. Jeśli posiadasz Kartę Polaka jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane