Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Uznanie za repatrianta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Obywatelstwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej
KI-WSC/05
Nr wersji: 12
Data wydania:
28 marca 2019 r.
SPRAWA: 

Uznanie za repatrianta.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej o uznaniu za repatrianta.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz. U. 2018 poz. 1199);
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:


 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
  ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko 20
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
 • w Biurze Podawczym
  ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
 • w Punkcie Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności), parter
  godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

PAMIĘTAJ!

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie) , polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Stosownie do art. 16 obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 609, z późn. zm.) za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie warunki określone dla poszczególnych przypadków:

I. W I PRZYPADKU (art. 16 ust. 1):

1.  jest polskiego pochodzenia;
2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a ww. ustawy;
4.  przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2094, z późn. zm.), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 293); 
5.  złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

II. W II PRZYPADKU (art. 16 ust. 2):

1. jest polskiego pochodzenia;
2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a ww. ustawy;
4.  przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

III. W III PRZYPADKU (art. 16 ust. 2a):

1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
2. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a ww. ustawy;
3.  posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Występując z wnioskiem o uznanie za repatrianta, składasz:

 1. Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli Twoją aktualną fotografię: nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 mm x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz, na jednolitym jasnym tle. Fotografia ma przedstawiać Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą/ego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. Twój życiorys;
 4. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
 5. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłaś/eś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie);
 6. Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 7. Kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego/Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

-jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za repatrianta powinnaś/powinieneś wymienić ją na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego;

 1. Decyzję zezwalającą na Twój pobyt w Polsce, wydaną przez właściwy organ;
 2. Twoje oświadczenie, że wobec Ciebie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10a ww. ustawy.

KONIECZNIE ZWRÓĆ UWAGĘ!

Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (I PRZYPADEK), to dodatkowo załączasz:

 1. Decyzję Konsula RP o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia; jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy musisz załączyć wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula o uznanie Ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie (np. dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne albo przez władze byłego ZSRR, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków bądź pradziadków: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby w Wojsku Polskim, zawierające wpis o narodowości polskiej itp.). Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica w celu wydania decyzji o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 2. Zaświadczenie wystawione przez szkołę wyższą w Polsce potwierdzające, że pobierałaś/eś naukę na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
 3. Odpis dyplomu ukończenia przez Ciebie szkoły wyższej w Polsce;
 4. Dokumenty potwierdzające fakt Twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy (II PRZYPADEK), to dodatkowo załączasz:


 1. Decyzję Konsula RP o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia; jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy załączasz wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula o uznanie Ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie (np. dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne albo przez władze byłego ZSRR, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków bądź pradziadków: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby w Wojsku Polskim, zawierające wpis o narodowości polskiej itp.). Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica w celu wydania decyzji o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 2. Dokumenty potwierdzające fakt Twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie
  o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).

Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy (III PRZYPADEK), to dodatkowo załączasz:

 1. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).

 

PAMIĘTAJ! Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł utrzymania w Polsce nie są konieczne w sytuacji osób małoletnich i osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium RP, jeżeli osoby te ubiegają się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 lub ust. 2a ustawy o repatriacji.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, wojewoda wzywa do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Ponadto przed wydaniem decyzji w sprawie uznania za repatrianta wojewoda zwraca się z wnioskiem do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu, a w razie potrzeby także do komendanta oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie tej decyzji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania. Podmioty, do których wojewoda zwrócił się o przekazanie informacji, udostępniają je w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa powyżej, może być przedłużony do 90 dni, o czym podmiot obowiązany do przekazania informacji zawiadamia na piśmie wojewodę.


Wojewoda wydaje decyzję w sprawie uznania za repatrianta w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji od organów, o których mowa powyżej.


KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, pokój A2, stanowisko nr 20
tel. 22 695 65 51
formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Dni i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek - piątek: 8.00 – 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Decyzję w sprawie uznania za repatrianta wydaje wojewoda właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terytorium RP.
 2. Obywatelstwo polskie nabywasz z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.
 3. Po wydaniu decyzji o uznaniu Ciebie za repatrianta przy ustalaniu Twojego prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wysokości okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.
 4. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite.
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 6. Pełnomocnictwo złożone w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji nie podlega opłacie skarbowej [por. art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. i) obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej].
 7. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 8. Zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij