Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na pobyt stały

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców
KARTA INFORMACYJNA

 
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

 

Nr karty informacyjnej
KI – WSC/07
Nr wersji: 6
Data wydania:
13.02.2020 r.
SPRAWA: 

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały

PRZEDMIOT SPRAWY:

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z 2014 r. poz. 568).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

 1. Osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim:

 

podczas umówionej wizyty:

 

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców można złożyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę za pomocą kalendarza internetowego na stronie: https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/:

 

w punkcie przyjmowania wniosków

 

ul. Krucza 5/11 (wejście E)

Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

 
w dogodnym terminie w godzinach przyjęć klientów:

 

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 293.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 60.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46B.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 08:00 - 15:30.

 • Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, parter, stanowisko nr 8.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek 8:00 - 15:00.

 • Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, Warszawa, wejście F (od al. Solidarności).
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00.


 Dokumenty składane w delegaturach, biurze podawczym lub Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Nie są tam również pobierane odciski palców. Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

2. Pocztą na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

Po wysłaniu wniosku należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt znajdują się na stronie: http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/gdzie-moge-zlozyc-wniosek-pobyt-staly-i-rezydenta

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie powinny być trwale złączone z wnioskiem, tj. naklejone w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie + oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce. 

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały wypełnionego zgodnie z pouczeniem (wniosek wypełniamy czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami);
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografie powinny być trwale złączone z wnioskiem, tj. naklejone w miejscu do tego przeznaczonym;
  - Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
  - Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie + oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce.


DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej – zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica wymaganego prawem zezwolenia
  na pobyt.

w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej – zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • akt małżeństwa rodziców lub akt uznania dziecka przez obywatela polskiego,
  w przypadku gdy dziecko urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego przez
  rodziców;
 • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego.

w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  złożeniem wniosku);
 • kserokopię dowodu osobistego małżonka.

w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia:

 • dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego np.: wspólne rachunki opłaty za wspólnie zajmowany lokal, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego lub upoważnienia do rachunków bankowych współmałżonka, wspólna korespondencja, wspólne fotografie z różnych okresów np. uroczystości rodzinnych, wyjazdów itp. lub inne dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego życia rodzinnego w deklarowanym miejscu zamieszkania.

w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty
przekroczyły łącznie 10 miesięcy:

 

 • dokumenty stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie spowodowane były okolicznościami, o których mowa w art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

w przypadku ofiary handlu ludźmi:

 • dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu
  Państwa.

w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:

 • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce;
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty
przekroczyły łącznie 10 miesięcy:

 • dokumentów stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie były spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:
  - dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce,
  - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty
przekroczyły łącznie 10 miesięcy:

 • dokumentów stwierdzające, że wyjazdy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w badanym okresie były spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

w przypadku udzielenia azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dokument potwierdzający udzielenie azylu.

w przypadku posiadania polskiego pochodzenia:

 • oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
 • oryginały dokumentów potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie.

w przypadku posiadania ważnej Karty Polaka:

 • kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;
 • dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe, tj.
  - dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. umowy najmu lub akt własności lokalu na terytorium RP, oraz obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości: dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, dokumenty potwierdzające odbywanie lub ukończenia studiów dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny z dokumentami
  potwierdzającymi pokrewieństwo.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

 • 640 zł w momencie złożenia wniosku przelewem na konto:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem „wydanie zezwolenia na pobyt stały”

 

/Posiadacz Karty Polaka, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
stałe, jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia z tego tytułu/.

 

 • 50 zł w momencie odbioru decyzji pozytywnej na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Finansów Urzędu

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie karty pobytu stałego"

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 miesięcy.

Termin liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności:
 • okresów zawieszenia postępowania;
 • okresu trwania mediacji;
 • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ w przypadku współdziałania organów);
 • okresów opóźnień spowodowanych niestawiennictwem na przesłuchanie prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka;
 • okresu do uzupełnienia braków we wnioskach.

Uwaga! Szczegółowa informacja na temat czasu postępowania podana jest na stronie Urzędu:

http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/jak-dlugo-bede-czekac-na-decyzje-zezwolenia-na-pobyt

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

tel. 22 695 67 73

formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

 

Dni i godziny urzędowania:
poniedziałek: 10:00–17:30 
wtorek- piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • aby złożyć kompletny wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców należy umówić się na wizytę za pomocą kalendarza internetowego;
 • kartę pobytu można odebrać tylko osobiście;
 • od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • w przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, wymagana jest jego obecność;
 • dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 O nieprzerwanym pobycie

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

O polskim pochodzeniu

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się cudzoziemca, który deklaruje narodowość polską i spełnia łącznie następujące warunki:
 • co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykaże swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
Dokumentami potwierdzającymi posiadanie polskiego pochodzenia mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:
 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona
sprawa, gdy cudzoziemiec:

 • przy składaniu wniosku nie oddał odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • przebywa w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:
  - zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  - wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
  - zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany;
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja – o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona;
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego