Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na pracę typ D

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Cudzoziemcy

Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

Treść


KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.mazowieckie.pl
                                              


Nr karty informacyjnej
KI-WSC/18
Nr wersji: 9
Data wydania:
22 listopada 2018 r.
SPRAWA: 

Wydanie zezwolenia na pracę typu D

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału,
zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze
tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265)
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2345)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zasady składania wniosków i umawiania wizyt dostępne są na stronie internetowej: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/32341,Zasady-wydawaia-zezwolen-na-prace.html


1. osobiście po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę:

 • w siedzibie Wydziału Rynku Pracy , Oddział Obsługi Pracodawców

 ul. Marszałkowska 3/5, I piętro, stanowisko 26 i 27

godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek)


 • w Delegaturze w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 10
 • w Delegaturze w Płocku, ul. Kolegialna 15, parter, pokój 1
 • w Delegaturze w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 257-260
 • w Delegaturze w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 103-104
 • w Delegaturze w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 37, 40,41

godziny przyjęć w Delegaturach: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek)

 
2.      osobiście bez konieczności wcześniejszego umawiania:

 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, parter, pokój 8

godziny przyjęć: 10:00-17.00 (poniedziałek), 08:00-15:00 (wtorek-piątek)


 • w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności

godziny przyjęć: 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek)


Dokumenty składane w Punkcie Przyjmowania Korespondencji i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.

 
3.      pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Rynku Pracy

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa


4. elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (formularze wniosków do pobrania w załącznikach);
 2. oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu, tj. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oświadczenie może podpisać wyłącznie pracodawca; oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik pracodawcy);
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. dowód wpłaty zawierający następujące dane:

  -        podmiot dokonujący wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

  -        przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy);
 5. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter
  działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 6. umowa, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie
  świadczona;
 7. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia – w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku
  osobiście;
 8. list oddelegowujący cudzoziemca do pracy potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wymagane
są dokumenty przedstawione w pkt 1-8 oraz dodatkowo:

 1. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem,
  będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 2. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były
  wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca lub w przypadku, gdy
  składki odprowadzane były w kraju siedziby pracodawcy zagranicznego oświadczenie
  o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U z 2017 r. poz. 2350) pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 200 zł – w przypadku delegowania do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej na okres przekraczający 3 miesiące.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwot określonych powyżej.

Opłatę za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wnosi się na rachunek:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów
NBP O/O Warszawa 
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Termin liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 kodeksu do tego terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów), opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie, okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Obsługi Pracodawców, Oddział Zezwoleń na Pracę
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, I piętro
 

Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00-17:30

wtorek- piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną
 • do wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę należy dołączyć kopie dokumentów; przy składaniu kopii konieczne jest jednak okazanie oryginałów dokumentów;

W przypadku paszportu cudzoziemca wystarczy kopia dokumentu. Do wniosku należy załączyć kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu, jednocześnie oświadczając,
że: "Załączona do wniosku kopia paszportu cudzoziemca zawiera wszystkie wypełnione
strony".

 • zamiast oryginału dokumentu wnioskodawca strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
 • pracodawca jest zobowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków pracy (w tym wysokości wynagrodzenia) określonych we wniosku o wydanie zezwolenia;
 • pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z cudzoziemcem i zgłoszenia
  go do ubezpieczenia społecznego;
 • pracodawca ma obowiązek wykonać kopię dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce i przechowywać ją przez cały okres zatrudnienia;
 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę;
 • w przypadku kiedy cudzoziemiec zaprzestanie wykonywać pracę lub jej nie podejmie, konieczne jest powiadomienie (na piśmie) o tym fakcie właściwego wojewody;
 • pracodawca zatrudniający cudzoziemca powinien spełniać obowiązki wynikające z art. 88i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – szczegóły tutaj.

Tag

Załączniki

upowaznienie doc, 29 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij