Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zezwolenie na pracę typ E

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ RYNKU PRACY

ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WRP/09

Nr wersji: 10

Data wydania:
30 czerwiec 2020 r.

SPRAWA: 

Zezwolenie na pracę typu E.

 

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 r., poz. 256 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.).
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U.,  poz. 2345).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U., poz. 588).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U., poz. 2347).
 6. Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2016 r., poz. 865).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
  w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na Pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia
  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U., poz. 2350).
 8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206).
 9. Ustawa z dnia 20 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35).
 10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zasady składania wniosków i umawiania wizyt dostępne są na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pracodawcywrp

 

 1. 1.         Osobiście po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę:

 

 • w delegaturze w Płocku, ul. Kolegialna 15
 • w delegaturze w Radomiu, ul. Żeromskiego 53
 • w delegaturze w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38
 • w delegaturze w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15
 • w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 17:30

Wtorek – piątek: 08:00 – 15:00

 

 1. Osobiście:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Punkt Przyjmowania Korespondencji

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

stanowisko 8

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 – 17:30

Wtorek – piątek: 08:00 – 15:00

 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa
wejście F (od al. Solidarności), pokój 1

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00

Możliwość pobrania numerka do biura podawczego w godzinach: 08:00 – 15:45

 

Dokumenty składane w Punkcie Przyjmowania Korespondencji i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.

 

 1. Pocztą na adres:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Rynku Pracy
ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

 1. 4.      Elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę (formularze wniosków do pobrania w załącznikach).
 2. Oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu, tj.
  oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące
  okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (oświadczenie może podpisać wyłącznie pracodawca, oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik pracodawcy).
 3. Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 4. Dowód wpłaty zawierający następujące dane:
 • podmiot dokonujący wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).
 1. Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter
  działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego.
 2. Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia – w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście – podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym we  właściwym rejestrze/ewidencji.
 3. List oddelegowujący cudzoziemca do pracy, potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko.

 

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca wymagane
są dokumenty przedstawione w pkt 1–7 oraz dodatkowo:

 

 1. Umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem,
  będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę.
 2. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były
  wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca lub w przypadku,
  gdy składki odprowadzane były w kraju siedziby pracodawcy zagranicznego
  oświadczenie o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

OPŁATY:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U., poz. 2350) pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • ·         100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwot określonych powyżej.

 

Opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wnosi się na rachunek:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Warszawa 
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Termin liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 kodeksu do tego terminu nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności,
 • okresów zawieszenia postępowania,
 • okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów),
 • opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie,
 • okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania,
 • w przypadku złożenia niekompletnego podania.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Obsługi Pracodawców, Oddział Zezwoleń na Pracę
ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

I piętro

Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00 – 17:30

wtorek – piątek: 08:00 – 15:00

 

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia: jedynie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • organ właściwy do wydania zezwolenia na pracę: zezwolenie typ E wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną,
 • do wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę należy dołączyć kopie dokumentów. Przy składaniu kopii konieczne jest jednak okazanie oryginałów dokumentów,
 • w przypadku paszportu cudzoziemca wystarczy kopia dokumentu. Do wniosku należy załączyć kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu, jednocześnie oświadczając,
  że: "Załączona do wniosku kopia paszportu cudzoziemca zawiera wszystkie wypełnione
  strony",
 • zamiast oryginału dokumentu wnioskodawca może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku ubiegania się o zezwolenie typ E, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

-        wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-8 oraz art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206);

-        wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości aktualnego
w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

-        pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,
 • pracodawca jest zobowiązany do:

-        uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawartych w zezwoleniu na pracę;

-        dostosowywania, wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej raz w roku;

-        zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;

-        przekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej;

 • pracodawca ma obowiązek wykonać kopię dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce i przechowywać ją przez cały okres zatrudnienia,
 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę,
 • w przypadku kiedy cudzoziemiec zaprzestanie wykonywać pracę lub jej nie podejmie, konieczne jest powiadomienie (na piśmie) o tym fakcie w terminie 7 dniu właściwego wojewody,
 • podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi jest obowiązany poinformować właściwego wojewodę o okolicznościach wskazanych w art. 88i ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.

 

ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wzór upoważnienia.
 4. Oświadczenie o niekaralności pracodawcy.
 5. Oświadczenie w przypadku zatrudnienia cudzoziemca w zawodzie regulowanym.
 6. Dodatkowa informacja do wniosku o przedłużenie zezwolenia.

 

Tag

Załączniki

upowaznienie doc, 29 kB

Powiadom znajomego